Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie RG OŚ 7632-7/2010 z dnia 21.01.2011r.

Strona archiwalna

 

RG OŚ 7632-7/2010                                                                         Ujazd, dnia 21.01.2011r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu zawiadamia społeczeństwo, że na wniosek Państwa Marii i Rafała Klyszcz ul. Zielona 4, 47-143 Balcarzowice, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie Warsztatu Blacharskiego dla Samochodów Osobowych, na działce nr 22 , położonej w Balcarzowicach gm. Ujazd ”
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia został nałożony postanowieniem Nr RG OŚ 7632-7/2010 z dnia20.09.2010 roku, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich. Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został dołączony do akt sprawy w dniu19.01.2011 roku.
            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnienie będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Strzelcach Opolskich.
 
            W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11, w godzinach 8:00 do 14:00.
 
            Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 21.01.2011 r. do 11.02.2011 roku.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch 

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011.01.21