Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do opracowania Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.

Strona archiwalna

 


 

RG.62 35.1.2011                                                                                     Ujazd, dnia 4 maja 2011r.                                      
 
OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”
 
 
            Na podstawie art. 49 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu podaje do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032” na podstawie założeń „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2009 roku (M.P. Nr 50 poz. 735 ze zm.).
            Jednocześnie przypomina się o obowiązku składania sprawozdań (Informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania) przez osoby fizyczne, które posiadają substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest) wynikającym z art. 162 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2001, Nr 62 poz. 627 ze zm.). Obowiązkiem właścicieli wykorzystujących wyroby azbestowe jest także wykonanie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”.
             Opracowany projekt dokumentu zostanie przedłożony do konsultacji społecznych. Termin konsultacji zostanie podany do publicznej wiadomości poprzez obwieszczenie Burmistrza Ujazdu, opublikowane na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, tablicy ogłoszeń w siedzibie tut. Urzędu, w poszczególnych miejscowościach  i w prasie lokalnej.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz KauchPodmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-05-04