Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie RG.OŚ.6220.2.2011 Budowa sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.2.2011                                                                                                        Ujazd, dnia 18 lipca 2011r
 
ZAWIADOMIENIE
 
Zgodnie z art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Ujazdu zawiadamia społeczeństwo, że na wniosek Grupy Producentów Owoców i Warzyw Księży Las Sp. z o.o. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:
 
„Budowie sortowni warzyw wraz z chłodnią i adaptacją istniejących hal magazynowych na przechowalnię warzyw” w miejscowości Olszowa - Księży Las 1.
 
Planowane przedsięwzięcie zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,a obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla tego przedsięwzięcia został nałożony postanowieniem Nr RG.OŚ.6220.2.2011z dnia 9 czerwca 2011 roku, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich.Mając na uwadze powyższe przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko został dołączony do akt sprawy w dniu 11.07.2011 roku.
            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi do wydania opinii i uzgodnienie będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich.
 
            W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11, w godzinach 8:00 do 14:00.
 
            Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 19.07.2011 r. do 09.08.2011 roku.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
                                                                                 
Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-07-19