Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd

Strona archiwalna

 


RG.6131.14.2011                                                                                                                           Ujazd, dnia 9 listopad 2011r.
 
OBWIESZCZENIE
w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim
w Gminie Ujazd
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 24 ppkt. f ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.)
podaję do publicznej wiadomości
że w dniu 9 listopada na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Chełmońskiego 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów, które porastają koronę oraz skarpy obwałowania Kanału Gliwickiego na odcinku od km 15+200 do km 18+440 położonego na działkach: 2219/1, 2219/2, 2219/3, obręb Ujazd KW Nr OP1S/00063939/8.
 
            Działki stanowią Kanał Gliwicki położony na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd i Niezdrowice, stanowią własność Skarbu Państwa.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11,
w godzinach 8:00 do 14:00.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 09.11.2011 r. do 30.11.2011 roku.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazd.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
Niniejsze obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, w miejscowościach: Ujazd i Niezdrowice, umieszczono na stronie internetowej BIP: bip.ujazd.pl
 
 
                                  
                                                                                                                             Burmistrz Ujazd
                                                                                                                             Tadeusz Kauch


Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-11-09