Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe

Strona archiwalna

 


 

RG.OŚ.6220.8.2011                                                                     Ujazd, dnia 20 stycznia 2012r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 308 w miejscowości Ujazd, wszczętego na wniosek z dnia 27.12.2011r.Pana Grzegorza Michałowskiego pełnomocnika Gminy Ujazd,
wydał
postanowienie nr RG.OŚ.6220.8.2011 z dnia 20 stycznia 2012 rokuo odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia20.01.2012 r. do 27.01.2012 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
 
                                                                                                

Podmiot udostępniający: Ref. Och. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-01-20