Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki

Strona archiwalna

 


 

RG.6220.1.2012                                                                                                    Ujazd, dnia 1 luty 2012r.
 
 
OBWIESZCZENIE
O WSZCZĘCIU POSTĘOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
 
 
            Na podstawie art. 49 Kpa (Dz.U. 1960, Nr 30, poz. 168 ze zm.)  w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)Burmistrz Ujazdu  zawiadamia, że na wniosek PanaJerzego Pięta, Al. Jana Pawła II 4 p. 210, 47-220 Kędzierzyn-Koźle, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka przysiółek Buczki”
 
            Organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia jest Burmistrz Ujazdu, natomiast organami właściwymi w sprawie wydania opinii i stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.
 
            Informuje się strony tego postępowania, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA mają one prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 
            Strony postępowania w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławęcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 mogą zapoznać się z zamierzeniem wnioskodawcy, aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia.
 
            Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz w miejscowości Zimna Wódka-Buczki.
 
            Zgodnie z art. 49 KPA niniejsze obwieszczenie stanowi zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania i staje się skuteczne z upływem 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
  

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-02-02