Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wydanej decyzji -Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Strona archiwalna

 

RG.OŚ.6220.8.2011                                                               Ujazd, dnia 23 luty 2012r.
 
 
 
 
 
I N F O R M A C J A
o wydanej decyzji Nr RG.OŚ.6220.8.2011 z dnia 23 luty 2012 roku
 
 
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23 luty 2012 r. na wniosek Pan Grzegorza Michałowskiego pełnomocnika Burmistrza Ujazdu, wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn.:
 
„Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe”.
 
 
            Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11 w godzinach od 8.00 do 14.00 w dniach urzędowania.
 
 
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
                                                                                                           
 
                                              
                                                                                             
Okres publikacji:od 23-02-2012 r.  do 08-03-2012 r.
 
 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-02-23