Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE o opracowaniu projektu Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu

Strona archiwalna

 

RG.6235.2.2012                                                                                Ujazd, dnia 5 marca 2012r.
 
 
OBWIESZCZENIE
 
Burmistrz Ujazdu działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu GminyUjazd na lata 2011-2032” wraz z „Prognozą oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”.
Zgodnie z art. 54 ust. 2 w/w ustawy organ opracowujący projekt dokumentu zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Każdy ma prawo do składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa.
W związku z powyższym informuję, że można składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego opracowania.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
1. w formie pisemnej na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd,
 
2. ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, Referat Gospodarki Gruntami. Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku,
 
3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: rolnictwo@ujazd.pl.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt. 4 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone terminie od dnia 5 marca 2012 roku do 26 marca 2012 roku.
Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia na podstawie art. 41 w/w ustawy.Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Ujazdu. Nie przewiduje się postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Dokumentacja postępowania:
- projekt „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”;
- projekt „„Prognoza oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032”;
- pismo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opoluz dnia 19.08.2011 roku Nr WOOŚ.411.1.16.2011.KM stwierdzając, że zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. OOŚ przedmiotowy program nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko;
- pismo Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu z dnia 23.08.2011 roku Nr NZ.9022.4.25.2011.MK nie wyrażającego zgody na odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032.
jest wyłożona do wglądu w dniach od 5 marca 2012r. do 26 marca 2012r. w Urzędzie Miejskim w Ujeździe – Referat Gospodarki Gruntami Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej pokój nr 11, w godzinach 8:00 – 14:00 od poniedziałku do piątku) oraz na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu: www.bip.ujazd.pl w zakładce Ochrona Środowiska – Obwieszczenia.
                       
                                                                                                                                             Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch
Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-03-05