Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Strona archiwalna

 


 

RG.602.1.2012                                                                      Ujazd, dnia 27 września 2012 r.
 
 
 
I N F O R MA C J A
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) 
podaje się do publicznej wiadomości informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”.
 
Zgodnie z art. 48 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Opolu w celu uzgodnienia i w sprawie odstąpienia od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. projektu.
 
Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Opolu pismem Nr NZ.9022.1.151.2012.MK z dnia 13.09.2012 roku uzgodnił gminie Ujazd z siedzibą w miejscowości Ujazd, ul. Sławięcicka 19, zamiar odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko aktualizacji zapisów programu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”.
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu pismem Nr WOOŚ.411.10.15.2012.ER z dnia 13.09.2012 roku uzgodnił możliwość odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030” .
 
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ww. ustawy odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030”.
 
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu  zamieszczono: na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu.
                                                                                             
Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
                

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-09-27