Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090 - 2+250 Gmina Ujazd

Strona archiwalna

 

 

RG.6220.2.2013                                                                                                        Ujazd, dnia 13 września 2013 r.
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:„Regulacja koryta rzeki Jordan w km 1+090-2+250 Gmina Ujazd” przewidzianego do realizacji na działce o nr ew. 826, obręb Ujazd oraz działkach o nr ew. 294, 296, 307 i 306, obręb Stary Ujazd, wszczętego na wniosek firmy„ABS – Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. działającej jako pełnomocnik Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu
wydał
postanowienie nr RG.OŚ.6220.2.2013 z dnia 13 września 2013 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 13.09.2013 r. do 20.09.2013 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
 
 
                                                                                                                                               Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                               Tadeusz Kauch
 


 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.  
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-09-13