Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie 0050.245.2014 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej

Strona archiwalna

 

ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2014
BURMISTRZA UJAZDU
z dnia 7 kwietnia 2014 r.
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do dzierżawy w formie bezprzetargowej
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318 ze zm.) oraz art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, poz. 951, 1256, 1429, 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238, z 2014 r. poz. 40) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Przeznaczam do dzierżawy:
- działkę o nr ew. 158/6 o pow. 0,2460 ha, KW OP1S/00040520/1, obręb Sieroniowice, pod użytkowanie rolnicze;
- 3m2 z działki o nr ew. 456 o pow. 0,0108 ha, KW OP1S/00041850/0, obręb Ujazd, pod postawienie tablicy reklamowej;
- 3m2 z działki o nr ew.457 o pow. 0,0409 ha, KW OP1S/00041850/0, obręb Ujazd, pod postawienie tablicy reklamowej;
- 1,4 m2 z działki o nr ew. 442 o pow. 0,0807 ha, KW OP1S/00003184/2, obręb Ujazd, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej;
- 1,4m2 z działki o nr ew. 2270 o pow. 0,0953 ha, KW OP1S/00041850/0, obręb Ujazd, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej;
- 1,4m2 z działki o nr ew. 373 o pow. 0,0285 ha, KW OP1S/00040296/1, obręb Stary Ujazd, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej;
- 1,4m2 z działki o nr ew.662/2 o pow. 0,0468 ha, KW OP1S/00040060/8, obręb Zimna Wódka, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej;
- 1,4m2 z działki o nr ew.494 o pow. 0,0350 ha, KW OP1S/00041537/0, obręb Niezdrowice, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej;
- 1,4m2 z działki o nr ew.377/7 o pow. 0,0871ha, KW OP1S/00028145/8  obręb Sieroniowice, pod ulokowanie kontenerów do zbiórki odzieży używanej.
Nieruchomości stanowią własność Gminy Ujazd i posiadają urządzone księgi wieczyste.
 
 § 2
Dzierżawa gruntu nastąpi na okres trzech lat w formie bezprzetargowej.
 
§ 3
Szczegółowy opis nieruchomości zawiera wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, który podany jest do publicznej wiadomości w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej w biuletynie informacji publicznej Urzędu Miejskiego w Ujeździe oraz przez ogłoszenie w prasie lokalnej informacji o wywieszeniu wykazu na okres 21 dni.
 
§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się  Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej.
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                             
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                          Tadeusz Kauch


 

DOCWykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.doc (64,50KB)

 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2014-04-08