Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn.Budowa budynku inwentarskiego - fermy brojlerów w miejscowości Klucz.

Strona archiwalna

 

RG.6220.1.2014                                                                    Ujazd, dnia 6 maja 2014r. 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku inwentarskiego – fermy brojlerów w miejscowości Klucz” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 240/1, 241 i 242 w miejscowości Klucz, wszczętego na wniosek  z dnia 18.03.2014 roku Pani Renaty Richter i Pana Henryka Richter
wydał
postanowienie nr RG.6220.1.2014 z dnia 6 maja 2014 roku o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
 
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            Wzwiązku z powyższym w terminie 7 dni, strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19 , 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00 .
 
Okres publikacji zawiadomienia: od dnia 06.05.2014 r. do 13.05.2014 r.
na stronie internetowej BIP: www.bip.ujazd.pl Ochrona Środowiska.
 
 
 
 
                                                                                                                                                                       Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                                                       Tadeusz Kauch
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2014-05-06