Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia Nr RG.6220.2.2014

Strona archiwalna

 

RG.6220.2.2014                                                                         Ujazd, dnia  22 lipca 2014 r. 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
stron o wydaniu postanowienia
 
Zawiadamiam, że tut. organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zakładu produkcyjnego firmy Tru-Flex Sp.z o.o. złożonego z hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalno-biurową oraz budynkiem portierni, niezbędną infrastrukturą techniczną (wewnętrzne i zewnętrzne instalacje: deszczowa, sanitarna, elektryczna, wodociągowa, gazowa, sprężonego powietrza, gazów technologicznych) i drogową: drogi wewnętrzne, place manewrowe, parkingi” przewidzianego do realizacji na działkach o nr ew. 26/3, 28/7, 29/23, 29/21 w miejscowości Zimna Wódka, wszczętego na wniosek
z dnia 11.06.2014 roku Pana Macieja Niburskiego pełnomocnika firmy TRU-FLEX Sp. z o.o.  
wydał
postanowienie nr RG..6220.2.2014 z dnia 22 lipca 2014 roku o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 10 § 1 K.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów.
            W związku z powyższym strony mają możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz mogą się z nimi zapoznać w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd w pokoju nr 11, od poniedziałku do piątku od 8.00 do14.00.
Zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia (art.49 k.p.a.)
 
 
 
                                                                                              Burmistrz Ujazdu
                                                                                              Tadeusz Kauch
 

 

 
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2014-07-22