Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa- Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska.

Strona archiwalna

 

 RG OŚ 6220-1/2011                                                                        Ujazd, dnia 02.03.2011r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy „Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne” Bronisław Waluga ul. Niedurnego 30, 41-709 Ruda Śląska z upoważnienia Zarządu Powiatu Strzeleckiego ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie zostało wszczęte
 
postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej 1455 O Olszowa-Ujazd w m. Olszowa ul. Wiejska”.
 
 
            Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew.243, 242, 180/4, 237/9, 180/2, 180/1, 201/11, 291, i 181, obręb Olszowa.
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój
nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                       
                                                                    
                                                                                                                Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                 Tadeusz Kauch
 
 
Otrzymują za doręczeniem pocztowym osoby wymienione
w załączniku nr 1do niniejszego zawiadomienia:
 
1. „Projektowanie Konstrukcyjno-Inżynieryjne”
    Bronisław Waluga
    ul. Niedurnego 30, 41-709 Ruda Śląska
2. Starostwo Powiatowe
    ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa.
   4. A.a.
 Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-03-02