Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania- Produkcja eko-pelletu.

Strona archiwalna

 

 RG.OŚ.6220.3.2011                                                                         Ujazd, dnia 9 maja 2011r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy P.P.H.U. Drewmix Norbert Świerzy ul. Ujazdowska 22, 47-143 Sieroniowice zostało
wszczęte postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Produkcja eko-pelletu”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew.621/2, obręb Sieroniowice własności wnioskodawcy.
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój
nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                         
                       
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 
 
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
1.      P.P.H.U. Drewmix Norbert Świerzy
  1. Michalski Alfred –wł. działki o nr ew. 415
  2. Skarb Państwa- Powiat Strzelecki – wł. działek o nr ew. 463/4, 400/2
  3. Goździewska Joanna- wł. działek o nr ew. 621/3, 621/4
  4. Zamorowski Wiesław – wł. działki o nr ew. 621/4
  5. Cygan Dorota- wł. działki o nr ew. 521
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Sieroniowice
   4. A.a.
 
                                                                                 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-05-09