Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego Komora przeładunkowa farmaceutyczna

Strona archiwalna

 


 

 RG.OŚ.6220.4.2011                                                                                                Ujazd, dnia 13 maja 2011r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek firmy FM Polska Sp. z o.o. ul. Ługowa 30, 96-320 Mszczonów zostało
wszczęte postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Komora przeładunkowa farmaceutyczna”.
 
            Przedsięwzięcie realizowane będzie na działce o nr ew.308/2, obręb Olszowa, własności „Europejski Fundusz Leasingowy” Spółka akcyjna, Pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław.
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                         
                       
                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu 
                                                                                                                      Tadeusz Kauch             
                                                
 
 
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
1.      FM Polska Sp. z o.o.
ul. Ługowa 30, 96-320 Mszczonów
  1.  FM Logistic ul. Europejska 6, 47-143 Olszowa
  1. Eligiusz Wojciech Łukasiewiczul. Środkowa 3A, 96-300 Żyrardów
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
   4. A.a.
 
                                                                                 
 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Ochr. Śr.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-05-13