Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim w Gminie Ujazd

Strona archiwalna

 

RG.6131.14.2011                                                                                                                                                    Ujazd, dnia 9 listopad 2011r.
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na Kanale Gliwickim
w Gminie Ujazd
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 24 ppkt. f ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.)
zawiadamiam
że w dniu 9 listopada na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Zarząd Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego w Kędzierzynie-Koźlu ul. Chełmońskiego 1, 47-205 Kędzierzyn-Koźle zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia drzew i krzewów, które porastają koronę oraz skarpy obwałowania Kanału Gliwickiego na odcinku od km 15+200 do km 18+440 położonego na działkach: 2219/1, 2219/2, 2219/3, obręb Ujazd KW Nr OP1S/00063939/8 w następującej ilości:
-403 sztuk o obwodzie pnia do 25 cm                 - gatunku akacja,
-146 sztuk o obwodzie pnia od 26 do 50 cm       - gatunku akacja,
-2 szt. od 51 do 100 cm                                   - gatunku akacja,
-1 sztuka o obwodzie od 201 do 300 cm            - gatunku akacja,
-1 szt. od 26-50 cm                                         - gatunku brzoza,
-1 szt od 51 do 100 cm                                     - gatunku brzoza,
-2 sztuki o obwodzie od 101 do 200 cm,            - gatunku brzoza,
-1 szt od 201 do 300 cm                                    - gatunku brzoza,
-406 szt. o obwodzie do 25 cm                          - gatunku dąb,
-224 szt. o obwodzie od 26 do 50                       - gatunku dąb,
-86 szt. od 51 do 100 cm                                   - gatunku dąb,
-5 szt. od 101 do 200 cm                                   - gatunku dąb,
-2 szt. od 26 do 50 cm                                      - gatunku głóg,
-14 szt. od 26 do 50 cm                                    - gatunku jesion,
-12 sz. od 51-100                                             - gatunku jesion,
-1 szt. od 51 cm do 100 cm                              - gatunku klon,
-5 szt. od 101 do 200 cm                                   - gatunku lipa,
-30 szt do 25 cm                                              - gatunku olsza,
-5 szt. od 26-do 50 cm                                     - gatunku olsza,
-1 szt. od 51 do 100 cm                                    - gatunku olsza,
-1 szt. od 101 do 200 cm                                   - gatunku wierzba,
-5 szt. od 26 do 50 cm                                      - gatunku buk,
-1 szt. od 26 do 50 cm                                      - gatunku sosna,
-1 szt. od 51-100 cm                                         - gatunku wierzba,
-4 szt. od 101 do 200                                        - gatunku wierzba,
razem : 1360 sztuk drzew
oraz 15.600 m2 zakrzaczeń
 
 
            Działki stanowią Kanał Gliwicki położony na terenie Gminy Ujazd w miejscowościach Ujazd i Niezdrowice, stanowią własność Skarbu Państwa.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11,
w godzinach 8:00 do 14:00.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 09.11.2011 r. do 30.11.2011 roku.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
                                              
                                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                                      Tadeusz Kauch
 
  

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-11-09