Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów

Strona archiwalna

 


RG.6131.32.2011                                                                  Ujazd, dnia 15 listopada 2011r.
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów
 
            Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 2 pkt. 24 ppkt. f ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 1960 Nr 30, poz. 168 ze zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 15 listopada 2011 roku na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Krapkowice ul. Prudnicka 14, 47-300 Krapkowice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia 248 sztuk drzew i 4840 m2 krzewów, które porastają skarpy rzeki Jordan w miejscowości Stary Ujazd i Ujazd na działkach o nr ew. 826, 314 i 306 na odcinku w km 1+090 do 2+250, gminy Ujazd.
 
Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu.
W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19, pokój nr 11, w godzinach od 8:00 do 14:00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia, również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe, pokój nr 11, w godzinach 8:00 do 14:00.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznych na adres mailowy: w terminie od 15.11.2011 r. do 06.12.2011 roku.
Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.
 
                                                                                 
                                                                                            Z up. Burmistrza  
                                                                                            Karolina Gorzelnik
  

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-11-15