Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Strona archiwalna

 


 

 RG.OŚ.6220.8.2011                                                            Ujazd, dnia 29 grudnia 2011r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 1960 r. Nr 30 poz. 168 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Pana Grzegorza Michałowskiego ul. Synów Pułku 28/2, 47-200
Kędzierzyn-Koźle pełnomocnika Gminy Ujazd zostało
wszczęte postępowanie
 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Budowie słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych
dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe”.
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                         
                                                                                         Burmistrz Ujazdu
                                                                                        Tadeusz Kauch                                                 
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:
1. Gmina Ujazd
2. Grzegorz Michałowski      
    ul. Synów Pułku 28/2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle 
3. Pradella Jerzy
4. Kucharczyk Bernard i Krystyna
5. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach
    Zarząd Zlewni Kłodnica i Kanału Gliwickiego
    47-205 Kędzierzyn-Koźle, ul. Chełmońskiego 1
6. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
    Rejon Kędzierzyn-Koźle, ul. 24 Kwietnia 4, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
7. PTK Centertel Sp. z o.o. Okręg Katowice
    ul. Sowińskiego 4, 40-927 Katowice
8. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe
   ul. Skargi 1, 47-143 Ujazd
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- Ujazd, oczyszczalnia ścieków
   4. A.a.
 
                                                                                  
                                                                                  
Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2011-12-29