Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego - Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej

Strona archiwalna

 


 

RG.6220.3.2012                                                                           Ujazd, dnia 10 sierpnia  2012r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pani Joanny Materla ul. Wiejska 22, 47-143 Olszowa zostało
wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Utworzenie Parku Miniatur oraz bazy gastronomiczno-noclegowej w Olszowej”.
 
Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                         
                                                                                                          Burmistrz Ujazdu                    
                                                                                                          Tadeusz Kauch
                                                                                                                     
Otrzymują strony za doręczeniem pocztowym:  
1. Joanna Materla  
    ul. Wiejska 22, 47-143 Olszowa
2. Woj. Opolskie - Zarząd Dróg Wojewódzkich
3. Gmina Ujazd
4. Powiat strzelecki
5. Kotyrba Roman
6. Nierle Elżbieta
7. Nierle Magdalena
8. Skop Henryk
9. Gazda Marian
10. Gazda Maria
11. SP – ENERGIAPRO GRUPA TAURON S.A.
12.Borek Wacław
13. Borek Maria
14. Szymański Szczęsny
15. Szymańska Maria
16. Woźnica Wojciech
17. Leisner Euglen
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
   4. A.a.
 Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-08-10