Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd -odnawialne źródła energii.

Strona archiwalna

 


 

RG.6220.2.2012                                                                           Ujazd, dnia 31 lipca 2012r.
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)zawiadamiam, że na wniosek Jerzego Pięta ul. Partyzantów 26c/12, 47-224 Kędzierzyn-Koźle pełnomocnika Gminy Ujazd zostało
wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.:
„Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych
na terenie gminy Ujazd – odnawialne źródła energii”.
 
            Przedsięwzięcie realizowane będziew obiektach oświatowych:
Obiekt nr 1 Publiczna Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza i Gimnazjum im Św. Anny
 47-143 Ujazd, ul. Strzelecka 6 na działkach o nr ew. 1148/1, 1153/1, 1151/1, 1152/1, 1151/2,1152/2, 1150   k.m 12.
Obiekt nr 2 Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy,47-143 Ujazd, ul. Strzelecka 8 na działce o nr ew. 1147, k.m. 12.
Obiekt nr 4a   Publiczna Szkoła Podstawowa,47-143 Jaryszów, ul. Stawowa 1,
Obiekt nr 4b Przedszkole Publiczne im. J. Tuwima,47-143 Jaryszów, ul. Strzelecka, nadziałkach o nr ew. 253, 254, k.m 1.
Obiekt nr 5 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,47-143 Olszowa, ul. Szkolna 7, na działce o nr ew. 185/2, k.m. 1.
 
            Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 § 1 Kpa w każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzenie z nich notatek i odpisów w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 oraz wnieść pisemnie uwagi, wnioski lub zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
 
                                                                                                         Burmistrz Ujazdu                     
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:                                                Tadeusz Kauch
1. Usługi Projektowe Jerzy Pięta
    ul. Al. Jana Pawła II p. 210, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
2. Gmina Ujazd
3. Rolnicza Spółdzielnia w Jaryszowie
4. Powiat strzelecki
5. Szopa Ja0n i Brygida
6. Kopiec Rafał
7. Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa, sołtys wsi Jaryszów, Przewodnicząca Samorządu Mieszkańców Ujazdu
   4. A.a.Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2012-07-31