Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie stron o wydaniu postanowienia dla przedsięwzięcia pn. Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej -dz. 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa.

Strona archiwalna

 

RG.6220.3.2013                                                                       Ujazd,  dnia 9 października  2013r.
 
 
 
 
ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
 
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 roku Nr 199, poz. 1227 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Pana Roberta Respondek pełnomocnika HABA-BETON Johann Bartlechner Sp. z o.o. ul. Niemiecka 1, 47-143 Olszowa zostało
wszczęte postępowanie
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa budynku produkcyjnego z przylegającą do niego częścią socjalno-biurową, parkingu na samochody osobowe oraz zjazdu z drogi gminnej – dz. nr 312/2 na dz. 319 w miejscowości Olszowa”.
 
Informuję, że stosownie do art. 10 § 1 Kpa strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
            Zgodnie z art. 73 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzanie z nich notatek, kopii lub odpisów w lokalu organu administracji publicznej w obecności pracownika tego organu tj. w Referacie Gospodarki Gruntami, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19, I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
                                                                                                          
                                                                      
                                                                                                                                                         Tadeusz Kauch
                                                                                                                                                          Burmistrz Ujazdu
                                                                                                                     
 
 
Otrzymują za doręczeniem pocztowym:
1. Robert Respondek
ul. Szkolna 1 m. 2, 47-110 Kolonowskie
2. Osoby wymienione w załączniku nr 1 do niniejszego zawiadomienia.
3. A.a.
 
 
 
Podanie informacji do publicznej wiadomości:
1. Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej tut. Urzędu www.bip.ujazd.pl
2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ujeździe.
3. Miejsce realizacji inwestycji- sołtys wsi Olszowa
 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr. Ochr. Śr. Rol. i Dział. Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Iwona Warzecha
Data wytworzenia: 2013-10-09