Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów.

Strona archiwalna

 

ZAWIADOMIENIE
o wszczęciu postępowania administracyjnego
w sprawie wydania decyzji na usunięcie drzew i krzewów na rzece Jordan .
 
 
Na podstawie art. 33 ust. 1  w związku z  art. 21 ust. 2 pkt.24 ppkt. f ustawy z dnia
3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. Nr. 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 1960r. Nr 30 poz. 168 ze zm.)
zawiadamiam
 
że w dniu 02.12.2013r. na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu Oddział Krapkowice ul. Prudnicka 14, 47-300 Krapkowice zostało wszyte postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji w sprawie usunięcia 248 sztuk drzew i 4840m2  
które porastają skarpy rzeki Jordan w miejscowości Stary Ujazd i Ujazd na działkach o nr ew. 826, 314 i 306 na odcinku w km 1+090 do 2 +250, gminy Ujazd.
 
            Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Ujazdu.
            W związku z powyższym wszystkich zainteresowanych zawiadamia się o możliwości zapoznania się z dokumentacją dotyczącą sprawy, która jest wyłożona do wglądu
w Urzędzie Miejskim w Ujeździe , w Referacie Gospodarki Gruntami , Ochrony Środowiska ,
Rolnictwa i Działalności Gospodarczej przy ul. Sławięcickiej 19,I piętro, pokój nr 11 w godzinach pracy Urzędu tj. od 8.00 do 14.00 oraz informuje się o możliwości składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia , również w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe , pok. nr 11, w godzinach 8:00 do 14:00.
 
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 34 ustawy OOŚ mogą być wnoszone w formie pisemnej , ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy :
w terminie od 02.12.2013r. do 23.12.2013r.
            Złożone w terminie uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ujazdu przed wydaniem decyzji na usunięcie drzew i krzewów.
            Uwagi i wnioski zgodnie z art. 35 ustawy OOŚ złożone po upływie w/w terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

Podmiot udostępniający: Ref. Gosp. Gr.Ochr.Śr.Rol.i Dzał.Gosp.
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Bajtek
Data wytworzenia: 2013-12-02