Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacje udzielane są ustnie, lecz na żądanie strony, jeżeli przemawia za tym jej słuszny interes – również na piśmie. Informacje te nie mogą naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej, Burmistrza Ujazdu.

I

 1. Za udostępnienie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską, w tym protokołów z posiedzeń Rady, Komisji Rady odpowiada Burmistrz.
 2. Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mówi w pkt 1 obywatel składa na piśmie lub ustnie do protokołu, określając w nim rodzaj dokumentu i sprawę której dotyczy.

II

Dokument udostępniany jest „od ręki”. W wypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających to udostępnienie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą Burmistrz ustala inny termin, nie dłuższy niż 7 dni.

III

Burmistrz odmówi udostępnienia dokumentu jeśli zawiera on informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie innych ustaw. Odmowa z podaniem przyczyny faktycznej i prawnej następuje na piśmie.

IV

Jeżeli możliwe jest oddzielenie części dokumentu podlegającej ochronie udostępnia się jego pozostałą część. Z tej też przyczyny zamiast oryginału może być udostępniona kserokopia wykonana z pominięciem fragmentów podlegających ochronie.

V

 1. Dokumenty dotyczące Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady.
 2. Dokumenty dotyczące pracy Burmistrza udostępnia się w referacie Organizacyjno- Gospodarczym.

VI

 1. Dokumenty udostępnia się w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Urzędu.
 2. Obywatel z przeglądanych dokumentów może sporządzać notatki, wypisy. Na żądanie Obywatela pracownik Urzędu sporządzi kserokopię dokumentu lub wskazanej jego części. Czynność ta jest odpłatna, zgodnie z art.15 ustawy o dostepie do informacji publicznej.
 3. Wynoszenie dokumentów poza miejsce udostępnienia jest zabronione.
 4. Do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu.


Aby uzyskac informację należy złożyć pisemny wniosek o udostepnienie dokumentacji.
 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01

 

Metryczka
 • wytworzono:
  01-12-2009
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  01-12-2009 14:14
  przez: Roman Więcek
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 4369
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl