Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady dostępu do informacji publicznej

Informacje udzielane są ustnie, lecz na żądanie strony, jeżeli przemawia za tym jej słuszny interes – również na piśmie. Informacje te nie mogą naruszać przepisów o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie danych osobowych.

Zasady dostępu i korzystania przez obywateli z dokumentów Rady Miejskiej, Komisji Rady Miejskiej, Burmistrza Ujazdu.

I

  1. Za udostępnienie obywatelom dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych przez Radę Miejską, w tym protokołów z posiedzeń Rady, Komisji Rady odpowiada Burmistrz.
  2. Wniosek o udostępnienie dokumentu, o którym mówi w pkt 1 obywatel składa na piśmie lub ustnie do protokołu, określając w nim rodzaj dokumentu i sprawę której dotyczy.

II

Dokument udostępniany jest „od ręki”. W wypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających to udostępnienie, w uzgodnieniu z wnioskodawcą Burmistrz ustala inny termin, nie dłuższy niż 7 dni.

III

Burmistrz odmówi udostępnienia dokumentu jeśli zawiera on informacje chronione przed ujawnieniem na podstawie innych ustaw. Odmowa z podaniem przyczyny faktycznej i prawnej następuje na piśmie.

IV

Jeżeli możliwe jest oddzielenie części dokumentu podlegającej ochronie udostępnia się jego pozostałą część. Z tej też przyczyny zamiast oryginału może być udostępniona kserokopia wykonana z pominięciem fragmentów podlegających ochronie.

V

  1. Dokumenty dotyczące Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady.
  2. Dokumenty dotyczące pracy Burmistrza udostępnia się w referacie Organizacyjno- Gospodarczym.

VI

  1. Dokumenty udostępnia się w godzinach pracy Urzędu, w obecności pracownika Urzędu.
  2. Obywatel z przeglądanych dokumentów może sporządzać notatki, wypisy. Na żądanie Obywatela pracownik Urzędu sporządzi kserokopię dokumentu lub wskazanej jego części. Czynność ta jest odpłatna, zgodnie z art.15 ustawy o dostepie do informacji publicznej.
  3. Wynoszenie dokumentów poza miejsce udostępnienia jest zabronione.
  4. Do wykonywania czynności, o których mowa w niniejszym rozdziale Burmistrz może upoważnić pracowników Urzędu.


Aby uzyskac informację należy złożyć pisemny wniosek o udostepnienie dokumentacji.
 

Podmiot udostępniający: UM Ujazd
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2009-12-01