Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu - przebudowę zjazdu


Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych
Biuro nr 3
tel. 077 404 87 58, 077 404 87 57
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu,
 • wykaz właścicieli władających (w przypadku, kiedy własność nie wynika z wykazu właścicieli władających, należy dołączyć kserokopię aktu własności lub dzierżawy),
 • dwa projekty zagospodarowania terenu z zaznaczoną poprawnie lokalizacją zjazdu,
 • pełnomocnictwo w przypadku wystąpienia w imieniu inwestora osób trzecich,
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Referat Inwestycji, Spraw Komunalnych i Planowania Przestrzennego – pokój nr 3, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Termin załatwienia sprawy (udzielania odpowiedzi):

Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu należy złożyć co najmniej z 1-miesięcznym wyprzedzeniem. W przypadku dysponowania wymaganymi dokumentami, wniosek rozpatrzony będzie bez zbędnej zwłoki do 1 miesiąca, lub do 2 miesięcy w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Opłaty:

 • 17 zł – od pełnomocnictwa,
 • 82 zł – od wydania zezwolenia (obowiązek zapłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zezwolenia) – nie pobiera się opłat skarbowych w sprawie budownictwa mieszkalnego,
 • 5 zł – od poświadczenia zgodności kopii (w przypadku ustanowienia przez stronę pełnomocnika – oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa. Adwokat lub radca prawny oraz rzecznik patentowy może sam uwierzytelnić odpis udzielonego pełnomocnictwa (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1017 tekst jedn. z późn. zm.)

Wpłaty należy dokonać w kasie urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy oddział Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Tryb odwoławczy:

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dania 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 z poźn. zm.),
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz.115 z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635),
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717),
 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r, nr 156, poz.1118 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43, poz. 430).

Dodatkowe informacje:

 1. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wydaje się na czas nieokreślony,
 2. Zezwolenie na lokalizację zjazdu z drogi wygasa, jeżeli w ciągu 3 lat od jego wydania zjazd nie został wybudowany,
 3. Ze względu na wymogi wynikające z warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, zarządca drogi może odmówić wydania zezwolenia na lokalizację zjazdu lub jego przebudowę albo wydać zezwolenie na lokalizację zjazdu na czas określony,
 4. W zezwoleniu na lokalizację zjazdu określa się miejsce lokalizacji zjazdu i jego parametry techniczne , a w zezwoleniu na przebudowę zjazdu- jego parametry techniczne,
 5. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę , a w przypadku przebudowy zjazdu dokonania zgłoszenia budowy albo wykonania robót budowlanych,
 6. Przed rozpoczęciem prac budowlanych istnieje obowiązek uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na prowadzenie robót w pasie drogowym,
 7. Przed uzyskaniem pozwolenia na budowę istnieje obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego zjazdu,
 8. Utrzymanie zjazdów, łącznie z znajdującymi się pod nimi przepustami, należy do właścicieli lub użytkowników gruntów przyległych do drogi.

Dokumenty:

PDFwniosek lokalizacja zjazdu.pdf (33,58KB)  
PDFwniosek uzgodnienie projektu zjazdu z drogi gminnej.pdf (20,32KB) 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-02-25