Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Biuro nr 2 / II piętro
tel. 077 404 87 56/54
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Wniosek z załącznikami określonymi w art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

Gdzie odebrać formularze:

Brak

Opłaty:

  • Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006r. Nr 225, poz. 1635, ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pobiera się opłatę skarbową w wysokości 205 zł.
  • Pełnomocnictwo: 17 zł.

Termin załatwienia sprawy:


Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji stronie.

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Postępowania wymagające uzyskania zewnętrznych opinii uzgodnień w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach mogą wymagać wydłużenia czasu postępowania administracyjnego.

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.

Podstawa prawna:

  • Art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227).

Dokumenty:

Brak

 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05