Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie numeru porządkowego dla nieruchomości

Kto może wystąpić z wnioskiem:

Osoba zainteresowana.

Na wniosek zainteresowanych lub z urzędu Wójt (burmistrz, prezydent miasta) ustala numery porządkowe i zawiadamia o tych ustaleniach właścicieli nieruchomości lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które tymi nieruchomościami władają.

 

Jak złożyć wniosek:

 • elektronicznie na platformie ePUAP  /7ic2fl99pw/SkrytkaESP
 • pocztą tradycyjną:  Urząd Miejski w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19
 • osobiście w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, I piętro pok. nr 7

 

Wymagane dokumenty:

 • PDFWniosek o ustaleniu numeru porządkowego.pdf (227,65KB) wraz z załącznikiem w postaci np. kopii mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału (załącznik w postaci ww. kopii mapy jest wymagany zawsze gdy nie można jednoznacznie określić lokalizacji budynku, dla którego ma zostać ustalony numer porządkowy).
 • W sprawach załatwianych przez osoby trzecie oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa.
 • Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej od pełnomocnictwa albo jego uwierzytelnioną kopię.

 

Ile i jak zapłacisz:

 • Ustalenie numeru porządkowego jest wolne od opłat.
 • Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa albo jego odpisu wynosi 17 zł

 

Jak długo będziesz czekać na odpowiedź:

Po złożeniu kompletnego wniosku – bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż jeden miesiąc.   

 

Jak się możesz odwołać:

Tryb odwoławczy nie występuje.

 

Dodatkowe informacje: 

Zgodnie z art. 47a ust. 4 pkt. 5 lit. a oraz ust. 4a ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne numer porządkowy nadaje się dla:

 • budynków mieszkalnych oraz innych budynków przeznaczonych do stałego lub czasowego przebywania ludzi, w tym w szczególności budynków: biurowych, ogólnodostępnych wykorzystywanych na cele kultury i kultury fizycznej, o charakterze edukacyjnym, szpitali i opieki medycznej oraz przeznaczonych do działalności gospodarczej, wybudowanych, w trakcie budowy i prognozowanych do wybudowania.
 • obiektów, takich jak: parkingi, garaże, wjazdy i wejścia do parków, ogrodów oraz innych miejsc zorganizowanego wypoczynku lub działalności gospodarczej.

W świetle przytoczonych powyżej przepisów możliwe jest nadanie numeru porządkowego dla budynków:

 • istniejących (wybudowanych) – to budynek, który został zinwentaryzowany (namierzony w terenie) przez geodetę uprawnionego, a dokumentacja z inwentaryzacji powykonawczej przyjęta została do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • w trakcie budowy (w budowie) – oznacza, że proces budowlany został rozpoczęty, czego potwierdzeniem jest dokumentacja z inwentaryzacji budynku w budowie lub aktualizacji mapy sporządzona przez geodetę uprawnionego i przyjęta do powiatowego zasobu dokumentacji geodezyjne i kartograficznej,
 • prognozowanych do wybudowania (projektowanych) – oznacza, że: wydane zostało pozwolenie na budowę lub w przypadku budynków dla których ustawa prawo budowlane nie wymaga pozwolenia na budowę, dokonano zgłoszenia budowy właściwemu  organowi zgodnie z powołaną ustawą.

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii  z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej.

 

Potrzebujesz więcej informacji?

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
ul. Sławięcicka 19
47-143 Ujazd
II piętro, pokój nr 2
tel. 77 404 87 54
e-mail: