Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 56
fax 077 404 87 63
e-mail:

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Rozgraniczenie nieruchomości dokonuje się na wniosek i koszt osoby, która ma w tym interes prawny.

  • Wniosek osoby o rozgraniczenie,
  • Wypis z ewidencji gruntów,
  • Kopia mapy katastralnej,
  • Odpis Księgi Wieczystej,
  • Wskazanie geodety do przeprowadzenia rozgraniczenia,
  • Uprawnienia geodety do prowadzenia rozgraniczenia.

Gdzie odebrać formularze:

Brak

Opłaty:

10 zł - zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Termin załatwienia sprawy:

Decyzja Burmistrza o rozgraniczeniu nieruchomości wydawana jest w terminie do miesiąca od dnia przedłożenia protokołu granicznego z czynności ustalenia przebiegu granic, przeprowadzonych przez uprawnionego geodetę, upoważnionego do ich wykonania przez Burmistrza.

Wydanie postanowienia przez Burmistrza:

Po uzyskaniu danych Burmistrz wyda postanowienie upoważniające geodetę do przeprowadzenia rozgraniczenia.

Tryb odwoławczy:

  • na postanowienie Burmistrza o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nieruchomości nie służy zażalenie,
  • od decyzji Burmistrza nie służy odwołanie, natomiast strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granic może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przekazania sprawy rozgraniczenia nieruchomości do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich, za pośrednictwem Burmistrza.

Inne wskazówki, uwagi:

Decyzja Burmistrza w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna jest przesyłana do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich oraz Starosty Strzeleckiego, w celu jej ujawnienia w księdze wieczystej założonej dla nieruchomości oraz w ewidencji gruntów i budynków.

Dodatkowe informacje:

Wszczęcie postępowanie rozgraniczeniowego nieruchomości następuje na wniosek osoby mającej na celu ustalenie przebiegu granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych.
Rozgraniczenie przeprowadza Burmistrz na wniosek strony na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne -  Rozdział VI, (Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 ze zm.).
  • Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168 ze zm.).

Dokumenty:

Brak

 

Podmiot udostępniający: Referat RG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-05