Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podatek rolny

Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Finansowo-Budżetowy
Biuro nr 11
tel. 077 404 87 52
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej,
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis lub informacji o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o wielkości gospodarstw rolnych i uzyskiwanych z nich dochodów, o stanie majątkowym):
 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Finansowo-Budżetowy – pokój nr 11, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń.

Termin załatwienia sprawy:

Brak

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub – w przypadku osób fizycznych – również gotówką (w kasie Urzędu lub za pośrednictwem inkasenta).

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym – art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

Stawka podatku rolnego w 2024 r. ustalono na podstawie ceny skupu żyta w wysokości 89,63 zł za 1 dt wyniesie:

 • 224,075 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężną 2,5 q żyta)
 • 448,15 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężną 5q żyta).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu. Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa,  w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych. 

Wpłat należy dokonywać w Kasie Urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Kasa tutejszego Urzędu czynna jest: pon. 8:00-15:00, wt-czw. 7:30-14:30, pt. 7:00-12:30.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku rolnym z 15.11.1984 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 333 ze zm.)

Dokumenty:

PDFFN_01_2010-1.pdf (20,01KB) – Podanie o wydanie zaświadczenia,
PDFFN_02_2010-1.pdf (20,78KB) – Podanie o udzielenie ulgi,
 

Podmiot udostępniający: Referat Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-08