Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek rolny

Podatek rolny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Finansowo-Budżetowy
Biuro nr 10
tel. 077 404 87 52
fax 077 404 87 63

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, zmiana w przedmiocie opodatkowania:

 • NIP, PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania nieruchomości, informacja nt. powierzchni gruntów zgłaszanych do opodatkowania, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
 • informacje o gruntach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek rolny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podanie o udzielenie ulgi podatkowej przewidzianej w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

 • wniosek o udzielenie ulgi podatkowej,
 • przedłożenie zaświadczeń o pomocy de minimis lub informacji o otrzymanej pomocy publicznej z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne.

Wniosek o wydanie zaświadczenia (o niezaleganiu w podatkach lub o stanie zaległości podatkowych, o wielkości gospodarstw rolnych i uzyskiwanych z nich dochodów, o stanie majątkowym):
 

 • wniosek o wydanie zaświadczenia,
 • uiszczenie opłaty skarbowej.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Finansowo-Budżetowy – pokój nr 10, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń.

Termin załatwienia sprawy:

Brak

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny gruntów (gdy grunty stanowią własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz gdy grunty gospodarstwa rolnego zostały wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do gruntów lub nastąpiło objęcie gruntów w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku rolnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

Terminy i sposoby płatności podatku rolnego

Wszyscy podatnicy płacą podatek rolny w 4 ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego, przelewem na konto lub – w przypadku osób fizycznych – również gotówką (w kasie Urzędu lub za pośrednictwem inkasenta).

Obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na mocy przepisów ustawy o podatku rolnym – art. 6a ust. 9 ustawy o podatku rolnym.

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 ustawy (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wpłat należy dokonywać w Kasie Urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Kasa tutejszego Urzędu czynna jest: pon. 8:00-14:30, wt-pt. 7:15-14:00.

Stawka za 1q żyta dla obliczenia podatku rolnego na rok 2019 wynosi 54,36 zł (Monitor Polski z 2019 r., poz. 1017)

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku rolnym z 15.11.1984 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1256 ze zm.)

Dokumenty:

PDFFN_01_2010-1.pdf – Podanie o wydanie zaświadczenia,
PDFFN_02_2010-1.pdf – Podanie o udzielenie ulgi,
 

Podmiot udostępniający: Referat Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-08

 

 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  08-03-2010 14:14
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  20-12-2019 11:45
  przez: Piotr Magdziak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2751
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl