Przejdź do treści strony
Gmina Ujazd Biuletyn Informacji Publicznej

Podatek leśny

Podatek leśny

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Ujeździe
Referat Finansowo-Budżetowy
Biuro nr 10
tel. 077 404 87 52
fax 077 404 87 63

Przedmiot sprawy:

Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają określone w ustawie lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

Wymagania i potrzebne dokumenty:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego:

 • NIP, PESEL, akt własności bądź posiadania, użytkowania, informacja nt. powierzchni, zgłaszanych do opodatkowania,
 • informacje o lasach (osoby fizyczne) w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego,
 • deklaracje na podatek leśny (osoby prawne i jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej) w terminie do dnia 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Gdzie odebrać formularze:

Urząd Miejski w Ujeździe, Finansowo-Budżetowy – pokój nr 10, lub strona internetowa BIP (www.bip.ujazd.pl)

Opłaty:

 • 21 zł od zaświadczeń w sprawie zaległości podatkowych,
 • 17 zł od pozostałych zaświadczeń.

Termin załatwienia sprawy:

Brak

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, ul. Oleska 19a za pośrednictwem Burmistrza Ujazdu w terminie 14 dni od dnia odbioru decyzji.

Inne wskazówki, uwagi:

Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna.

Podmiotami obowiązanymi do zapłaty podatku leśnego są:

 • właściciel,
 • posiadacz samoistny,
 • użytkownik wieczysty,
 • posiadacz zależny lasu (gdy las stanowi własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego).

Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego

Obowiązek podatkowy powstaje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał tytuł prawny do lasu lub nastąpiło objęcie lasu w posiadanie. Obowiązek podatkowy w podatku leśnym wygasa ostatniego dnia miesiąca, w którym przestały istnieć okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

W związku ze zmianami do ustawy Ordynacja podatkowa obowiązującymi od dnia 01.01.2006 roku – zgodnie z art. 63 ustawy (Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), podstawy opodatkowania oraz kwoty podatków zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Wpłat należy dokonywać w Kasie Urzędu lub na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy O/Ujazd
08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Kasa tutejszego Urzędu czynna jest: pon. 8:00-14:30, wt-pt. 7:15-14:00.

Podstawa prawna:

 • Ustawa o podatku leśnym z 30.10.2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 888 ze zm.) (M.P. z 2019 poz. 1018)

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Finansowo-Budżetowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Piotr Magdziak
Data wytworzenia: 2010-03-08
 
 
Metryczka
 • wytworzono:
  08-03-2010
  przez: Roman Więcek
 • opublikowano:
  08-03-2010 13:28
  przez: Roman Więcek
 • zmodyfikowano:
  20-12-2019 11:43
  przez: Piotr Magdziak
 • podmiot udostępniający:
  Gmina Ujazd
  odwiedzin: 2533
Dane jednostki:

Gmina Ujazd
47-143 Ujazd
ul. Sławięcicka 19
NIP: 756-18-78-270 REGON: 531413290
Numer konta: 08 8907 1021 2003 0006 3470 0001

Dane kontaktowe:

fax: 77 40 487 63
e-mail: umig@ujazd.pl
strona www: www.ujazd.pl