Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zad. pn. Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice. Ujazd: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice.

Numer ogłoszenia: 259296 - 2014; data zamieszczenia: 04.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.ujazd.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd- Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Budowa infrastruktury technicznej osiedla Piaski w zakresie sieci: wodociągowej, kanalizacji sanitarnej- w części obejmującej 2 etapy budowy wodociągu 90PE i kanalizacji sanitarnej. Wodociąg: -średnica- 90x5,4 -materiał- HDPE, PE 100, SDR 17, połączenia zgrzewane -długość L=687,0m -głębokość ułożenia - średnio 1,6m -armatura żeliwna- zasuwy klinowe kołnierzowe DN80- 6szt -hydrant naziemny DN80- 5kpl -hydrant podziemny- DN80- 1kpl Kanalizacja sanitarna Część grawitacyjna: -średnica rury kanalizacyjnej - 200x5,9 PCV -rura kanalizacyjna z PCV- U klasy SDR 34 LITE -długość- L=696,5m -głębokość ułożenia- od 1,6m do 2,50m -studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B-45 1,2m z włazami betonowymi klasy D400- 16 szt. Część tłoczna: -średnica rury kanalizacyjnej- 90x5,4 PE -rura kanalizacyjna z PE 100 SDR 17 -długość- L=225m -głębokość ułożenia- ok. 1,20m -studzienka rewizyjna z kręgów betonowych z betonu B-45 z włazem betonowym D400- 1szt Przepompownia: -przepompownia ze zbiornikiem z polimerobetonu o średnicy 1,2m i wysokości całkowitej H=3,2m z pompami zanurzeniowymi (1 pracująca + 1rezerwowa) o wydajności Q= 0-16,0 l/s, orurowaniem rozdzielnicą zasilająco- sterującą -studzienka kanalizacyjna z kręgów betonowych z betonu B40 0,5m z wpustem drogowym klasy C-250- 1 szt -przykanaliki studzienki 0,5m z rury kanalizacyjnej 160x4,0 PCV-U klasy SDR 41 LITE -ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o wysokości 1,5m; L=18,0m z furtką wejściową -nawierzchnia terenu przepompowni utwardzona kostką betonową F=20m2 Zasilanie przepompowni: -3- faz. 400/230V- 50Hz z sieci dystrybucyjnej -szafka licznikowa SzL- 1kpl -rozdzielnica przepompowni- 1 kpl -Linia kablowa YAKXS 4x35 (grunt kat. I-II) L=275m -Linia kablowa YKY 5x4 (grunt kat. I-II) L=10m -Uziom Fe- Zn 40x4 L=50m + Fe- Zn 25x4 L=8m Odtworzenie nawierzchni dróg: -warstwa górna nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-31,5 mm grubość warstwy 7cm -warstwa dolna nawierzchni z kruszywa łamanego o frakcji 0-63 mm grubość warstwy 15cm -szerokość pasa na odcinkach z trzema instalacjami (kanalizacja sanitarna grawitacyjna, tłoczna i sieć wodociągowa) - 3,5m -szerokość pasa na odcinkach z dwoma instalacjami (kanalizacja sanitarna grawitacyjna i sieć wodociągowa) - 3,0m -szerokość pasa na odcinku z kanalizacją sanitarną- 2,0m -szerokość pasa na odcinku z siecią wodociągową- 1,5m 2.Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka- Przysiółek Buczki. Kanalizacja sanitarna Część grawitacyjna: -średnica rury kanalizacyjnej - 200x5,9 PCV; 160x3,7 PC -rura kanalizacyjna z PCV- U klasy SDR 34 LITE -długość- DN 200 L=578,00m; DN160 L=50,00m -głębokość ułożenia- od 1,6m do 2,82m -studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B-45 1,2m z włazami betonowymi klasy D400- 19 szt. Część tłoczna: -średnica rury kanalizacyjnej- 75x5,4 PE -rura kanalizacyjna z PE 90 SDR 17 -długość- L=540m -głębokość ułożenia- ok. 1,20m Przepompownia: -przepompownia ze zbiornikiem z polimerobetonu z dwoma pompami 50 PZM 3,00/R o wydajności Q= 2,5 l/s, wyposażeniem ze stali nierdzewnej oraz rozdzielnicą zasilająco- sterującą -ogrodzenie przepompowni wykonane z siatki ocynkowanej powlekanej PCV o wysokości 1,5m; L=18,0m z furtką wejściową -nawierzchnia terenu przepompowni utwardzona kostką betonową F=20m2 Przykanaliki: -średnica rury kanalizacyjnej 160x3,7 PC -rura kanalizacyjna z PCV- U klasy SDR 34 LITE -długość- DN160 L=231,00 m -głębokość ułożenia- ok. 1,60m -studzienki rewizyjne TEGRA 600- 11szt. Przyłącza: -średnica rury kanalizacyjnej 160x3,7 PC -rura kanalizacyjna z PCV- U klasy SDR 34 LITE -długość- DN160 L=41,00 m -głębokość ułożenia- ok. 1,60m 3.Rozbudowa wodociągu w miejscowości Sieroniowice- Grzeboszowice. Wodociąg: -średnica- 90x5,4 -materiał- PE 100, SDR , połączenia zgrzewane -długość L=239,0m -głębokość ułożenia - średnio 1,6m -hydrant naziemny DN80- 1kpl -zasuwa odcinająca żeliwna DN80 z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną- 2szt 4.Rozbudowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Zimna Wódka Wodociąg: -średnica- 90x5,4 -materiał- PE 100, SDR , połączenia zgrzewane -długość L=132,0m -głębokość ułożenia - średnio 1,6m -hydrant naziemny DN80- 1kpl -zasuwa odcinająca żeliwna DN80 z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną Kanalizacja sanitarna grawitacyjna: -średnica rury kanalizacyjnej - 200x5,9 PCV; -długość- L=114,5m -głębokość ułożenia- od 1,44 m do 2,00m -studzienki rewizyjne z kręgów betonowych z betonu B-45 1,2m z włazami betonowymi klasy D400- 1 szt -studzienka rewizyjna d=0,6m z PE z włazem betonowym D400- 2 szt 5.Rozbudowa wodociągu w miejscowości Klucz Wodociąg: -materiał- PE 100, SDR , połączenia zgrzewane -długość L= 817,0m w tym: - śr. 110x6,6 PN10 dł.- 789,00m - śr. 90x5,4 PN10 dł.- 11,50m - śr. 40x2,4 PN10 dł.- 16,5m -głębokość ułożenia - średnio 1,6m -hydrant naziemny DN80- 2kpl -zasuwa odcinająca żeliwna DN80 z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną- 2szt. -zasuwa odcinająca żeliwna DN100 z przedłużeniem wrzeciona i skrzynką uliczną- 1 szt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.23.00.00-8, 45.23.11.00-6, 45.11.12.00-0, 45.31.53.00-1, 45.20.00.00-9, 45.23.30.00-9, 45.23.31.23-7, 45.23.13.00-8, 45.23.14.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.04.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 50.000,- PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100 PLN) 8.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-08-28 przed upływem terminu składania ofert. 8.3 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:a)pieniądzu:przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy O Ujazd nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004; b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d)gwarancjach ubezpieczeniowych; e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). 8.4 Gwarancje ubezpieczeniowe lub gwarancje bankowe oraz poręczenia złożone jako zabezpieczenie wadium muszą posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą, (pod rygorem wykluczenia wykonawcy z postępowania), muszą również posiadać w swojej treści obowiązkowy zapis, że Zamawiającemu służy prawo wypłaty wadium ze strony Gwaranta, w przypadkach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 (w innym przypadku nie będą uznawane), oraz, że wypłata wadium nastąpi bez jakichkolwiek warunków wstępnych i na jego pierwsze wezwanie. 8.5 Wadium wniesione w formie wymienionej w pkt. 8.3 b-e zostaje złożone w oryginale w kasie Zamawiającego a pokwitowanie złożenia w kasie załączone powinno być do oferty. 8.6 Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 1, ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 ustawy Pzp. 8.7 Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami zgodnie z art. 46, ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 8.8 Wykonawca zobowiązany jest do ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 3 ustawy Pzp.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·   III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Posiadanie aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w świetle art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie muszą spełniać powyższy warunek. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

·   III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania: -sieci wodociągowej o długości minimum 1000m -sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000m - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości minimum 600m - co najmniej jednej przepompowni sieciowej - odtworzenia nawierzchni asfaltowych o powierzchni minimum 2000m2 Każda z dwóch wymaganych robót budowlanych powinna zawierać co najmniej powyższy zakres. Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 1.500.000,- zł W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

·   III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o      Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych - Dysponowanie Kierownikiem robót, posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: - instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. Wykonawca zagraniczny składa dokument jak wyżej lub równoważne oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju ich zamieszkania. W przypadku podmiotów udostępniających swoje zasoby Wykonawcy zgodnie z art. 26 ust. 2b i biorących udział w realizacji części zamówienia składają także niniejszy dokument.Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp składane odpowiednio art. 44,50,56,60c,68,73 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska.Istotne postanowienia umowy zaakceptowane wraz z kartą gwarancyjną (podpisany pod słowem akceptuję) przez osobę reprezentującą Wykonawcę. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 3.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2014 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 (sekretariat).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt realizowany w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 ZAŁĄCZNIKI:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia- PDFSIWZ.pdf (308,12KB)
2. Projekt umowy- PDFdruk9_projekt_umowy.pdf (134,23KB)
3. Harmonogram rzeczowo-finansowy- PDFdruk nr10_Harmonogram_rzecz-finans.pdf (25,32KB)
4. Przedmiary robót- ZIPPrzedmiary.zip (1,73MB)
5. Dokumentacja techniczna "Ujazd Piaski" - 
ZIPPIASKI-KSW-PDF.zip (5,92MB)
6.  Dokumentacja techniczna "Grzeboszowice" - ZIPGrzeboszowice_pdf.zip (2,31MB)
7. Dokumentacja techniczna "Zimna Wódka" - 
ZIPZimna Wódka_pdf.zip (3,38MB)
8. Dokumentacja techniczna "Klucz" - 
ZIPklucz_pdf.zip (3,13MB)

UWAGA ! 
Brak elektronicznej/ cyfrowej wersji dokumentacji dla budowy kanalizacji sanitarnej dla wsi Zimna Wódka- Przysiółek Buczki, dokumentacja w wersji papierowej znajduje się w siedzibie Zamawiającego tj.Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr3. Wgląd do dokumentacji od godz. 8.00 do 15.00.

 


Numer ogłoszenia: 279138 - 2014; data zamieszczenia: 22.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259296 - 2014 data 04.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

W ogłoszeniu jest:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania: -sieci wodociągowej o długości minimum 1000m -sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000m - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości minimum 600m - co najmniej jednej przepompowni sieciowej - odtworzenia nawierzchni asfaltowych o powierzchni minimum 2000m2 Każda z dwóch wymaganych robót budowlanych powinna zawierać co najmniej powyższy zakres. Jako roboty o porównywalnym zakresie finansowym zamawiający uzna te zadania, których każde posiada wartość nie niższą niż brutto 1.500.000,- zł W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

W ogłoszeniu powinno być:

Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, dwóch robót budowlanych o zakresie finansowym, charakterze i złożoności porównywalnej z zakresem opisanego w pkt. 3 zamówienia. Jako zadanie o charakterze i złożoności porównywalnej z przedmiotem zamówienia i zakresem rzeczowo - finansowym zamawiający rozumie realizacje dotyczące wykonania: -sieci wodociągowej o długości minimum 1000m; -sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości minimum 1000m; - sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej o długości minimum 600m; - co najmniej jednej przepompowni sieciowej ; - odtworzenia nawierzchni asfaltowych o powierzchni minimum 2000m2 Każda z dwóch wymaganych robót budowlanych powinna zawierać co najmniej powyższy zakres. Zamawiający dopuszcza przedstawienie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia oddzielnie dla wykonania sieci wodociągowej oraz elementów sieci kanalizacyjnej. W przypadku ofert wspólnych, doświadczenie podlega sumowaniu. Warunkiem koniecznym jest, aby suma doświadczenia wynosiła minimum 100% doświadczenia wymaganego przez SIWZ. Warunek ten jest spełniony również, jeżeli jeden z wykonawców posiada 100% wymaganego doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

 

UDZIELENIE WYJAŚNIEŃ W TRYBIE ART. 38 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH- ODPOWIEDZI NA PYTANIA:

 PDFOdpowiedzi_22.08.214.pdf (1,90MB) - odpowiedzi na pytania Wykonawców

 


 

UWAGA

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Numer ogłoszenia: 280910 - 2014; data zamieszczenia: 25.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 259296 - 2014 data 04.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.

W ogłoszeniu jest: 28.08.2014 godzina 10.00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 (sekretariat).

W ogłoszeniu powinno być: 01.09.2014 godzina 10.00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pokój nr 7 (sekretariat).

 

 

Burmistrz Ujazdu

  Tadeusz Kauch 

 

 

Podmiot udostępniający: Referat Inwestycji
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Mateusz Klyta
Data wytworzenia: 2014-08-04