Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

2014

Sesja nr XLVI z dnia 13 listopada 2014 r.

 1. PDFXLVI.264.pdf w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. PDFXLVI.265.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2010-2014

Sesja nr XLV z dnia 30 października 2014 r.

 1. PDFXLV.256.pdf w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 2. PDFXLV.256_1.Obwieszczenie.pdf Zał. do uchwały XLV.256.2014
 3. PDFXLV.257.pdf w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
 4. PDFXLV.258.pdf w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.  „Stawiamy na wiedzę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 5. PDFXLV.259.pdf w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Ujazd”
 6. PDFXLV.259_1.pdf Zał. do uchwały XLV.259.2014
 7. PDFXLV.259_1_1.pdf Zał. do załącznika do uchwały XLV.259.2014
 8. PDFXLV.260.pdf w sprawie określenia wzorów deklaracji  i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
 9. PDFXLV.261.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015r.
 10. PDFXLV.262.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 11. PDFXLV.263.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 12. PDFXLV.263_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf Zał. nr 1 do uchwały XLV.263.2014
 13. PDFXLV.263_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf Zał. nr 2 do uchwały XLV.263.2014
 14. PDFXLV.263_3.pdf Zał. nr 3 do uchwały XLV.263.2014  

Sesja nr XLIV z dnia 11 września 2014 r.

 1. PDFXLIV.251.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
 2. PDFXLIV.252.pdf nadania nazwy ulicy
 3. PDFXLIV.253.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki,  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice"
 4. PDFXLIV.254.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 5. PDFXLIV.255.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. PDFXLIV.255_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XLIV.255.2014
 7. PDFXLIV.255_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XLIV.255.2014
 8. PDFXLIV.255_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XLIV.255.2014

Sesja nr XLIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 1. PDFXLIII.248.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 2. PDFXLIII.249.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. PDFXLIII.249_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XLIII.249.2014
 4. PDFXLIII.249_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XLIII.249.2014
 5. PDFXLIII.249_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XLIII.249.2014
 6. PDFXLIII.250.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Opieki Społecznej w Ujeździe

Sesja nr XLII z dnia 26 czerwca 2014 r.

 1. PDFXLII.243.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
 2. PDFXLII.243_1.pdf zał. do uchwały nr XLII.243.2014
 3. PDFXLII.244.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. PDFXLII.245.pdf w sprawie inkasa opłaty targowej
 5. PDFXLII.246.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 6. PDFXLII.247.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 7. PDFXLII.247_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XLII.247.2014
 8. PDFXLII.247_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XLII.247.2014
 9. PDFXLII.247_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XLII.247.2014

Sesja nr XLI z dnia 28 maja 2014 r.

 1. PDFXLI.235.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
 2. PDFXLI.236.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2013 rok
 3. PDFXLI.237.pdf w sprawie nadania Statutu ZGKiM w Ujeździe
 4. PDFXLI.237_1.pdf załącznik do uchwały nr XLI.237.2014
 5. PDFXLI.238.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 6. PDFXLI.239.pdf w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Burmistrza Ujazdu od Zarządu Powiatu Strzeleckiego zarządzania drogą powiatową nr 1441O Zimna Wódka – Jaryszów na odcinku
  od skrzyżowania z drogą gminną nr 105758O Kolonia Jaryszów w kierunku Zimnej Wódki
  o długości 400,00 mb w zakresie pełnienia funkcji inwestora
 7. PDFXLI.240.pdf w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
 8. PDFXLI.241.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 9. PDFXLI.242.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10. PDFXLI.242_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XLI.242.2014
 11. PDFXLI.242_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XLI.242.2014
 12. PDFXLI.242_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XLI.242.2014

Sesja nr XL z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 1. PDFXL.226.pdf w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd
 2. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 1 WSTĘP.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 3. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU cz.1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 4. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU cz.2.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 5. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 3 KIERUNKI ROZWOJU.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 6. PDFXL.226_1.rys. U-1 Zagospodarowanie terenu.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 7. PDFXL.226_1.rys. U-2 Uwarunkowania przyrodnicze.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 8. PDFXL.226_1.rys. U-3 Dziedzictwo kulturowe i zabytki.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 9. PDFXL.226_2.Rysunek Studium.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XL.226.2014
 10. PDFXL.226_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XL.226.2014
 11. PDFXL.227.pdf w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd  - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
 12. PDFXL.228.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn
 13. PDFXL.229.pdf w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe
 14. PDFXL.230.pdf w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
 15. PDFXL.231.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 16. PDFXL.232.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 17. PDFXL.232_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XL.232.2014
 18. PDFXL.232_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XL.232.2014
 19. PDFXL.232_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XL.232.2014
 20. PDFXL.233.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 21. PDFXL.234.pdf w sprawie nawiązania współdziałania pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Sesja nr XXXIX z dnia 27 marca 2014 roku

 1. PDFXXXIX.221.pdf w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
 2. PDFXXXIX.222.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 3. PDFXXXIX.223.pdf w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 4. PDFXXXIX.224.pdf w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 5. PDFXXXIX.225.pdf w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Ujazd

Sesja nr XXXVIII z dnia 27 lutego 2014 roku

 1. PDFXXXVIII.214.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 2. PDFXXXVIII.215.pdf w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców gminy Ujazd
 3. PDFXXXVIII.216.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 4. PDFXXXVIII.217.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFXXXVIII.218.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 6. PDFXXXVIII.219.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 7. PDFXXXVIII.220.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 8. PDFXXXVIII.220_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII.220.2014
 9. PDFXXXVIII.220_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXVIII.220.2014
 10. PDFXXXVIII.220_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXVIII.220.2014

Sesja nr XXXVII z dnia 30 stycznia 2014 roku

 1. PDFXXXVII.204.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 2. PDFXXXVII.205.pdf w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
 3. PDFXXXVII.206.pdf w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020
 4. PDFXXXVII.207.pdf w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na  pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
 5. PDFXXXVII.208.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, położonych na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej
 6. PDFXXXVII.208_1.pdf załącznik do uchwały nr XXXVII.208.2014
 7. PDFXXXVII.209.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd -- uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
 8. PDFXXXVII.210.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 9. PDFXXXVII.211.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 10. PDFXXXVII.211_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 11. PDFXXXVII.211_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 12. PDFXXXVII.211_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 13. PDFXXXVII.212.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2013 rok
 14. PDFXXXVII.213.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2014 rok

2013

Sesja nr XXXVI z dnia 30 grudnia 2013 roku

 1. PDFXXXVI.198.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 2. PDFXXXVI.199.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 3. PDFXXXVI.199_1.Wieloletnia prognoza.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 4. PDFXXXVI.199_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 5. PDFXXXVI.199_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 6. PDFXXXVI.200.pdf w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
 7. PDFXXXVI.200_1.obwieszczenie.pdf zał. do uchwały nr XXXVI.200.2013
 8. PDFXXXVI.201.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2014 rok
 9. PDFXXXV1.202.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 10. PDFXXXVI.202_1.Wieloletnia prognoza 2014.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 11. PDFXXXVI.202_2.Wykaz przedsięwzięć 2014.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 12. PDFXXXVI.202_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 13. PDFXXXVI.203.pdf w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

Sesja nr XXXV z dnia 26 listopada 2013 roku

 1. PDFXXXV.193.pdf w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. PDFXXXV.194.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 3. PDFXXXV.195.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 4. PDFXXXV.195_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXV.195.2013
 5. PDFXXXV.195_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXV.195.2013
 6. PDFXXXV.195_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXV.195.2013
 7. PDFXXXV.196.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu
 8. PDFXXXV.197.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim

Sesja nr XXXIV z dnia 29 października 2013 roku

 1. PDFXXXIV.185.pdf w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 2. PDFXXXIV.186.pdf w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
 3. PDFXXXIV.187.pdf w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd
 4. PDFXXXIV.188.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 5. PDFXXXIV.189.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
 6. PDFXXXIV.190.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 7. PDFXXXIV.191.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 8. PDFXXXIV.191_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 9. PDFXXXIV.191_2.Wykaz Przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 10. PDFXXXIV.191_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 11. PDFXXXIV.192.pdf w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXXIII z dnia 26 września 2013 roku

 1. PDFXXXIII.180.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDFXXXIII.181.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 3. PDFXXXIII.182.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 4. PDFXXXIII.182_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 5. PDFXXXIII.182_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 6. PDFXXXIII.182_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 7. PDFXXXIII.183.pdf w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 8. PDFXXXIII.184.pdf w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ujazd

Sesja nr XXXII z dnia 29 sierpnia 2013 roku

 1. PDFXXXII.178.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 2. PDFXXXII.179.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 3. PDFXXXII.179_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXXII.179.2013
 4. PDFXXXII.179_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXXII.179.2013
 5. PDFXXXII.179_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXXII.179.2013

Sesja nr XXXI z dnia 27 czerwca 2013 roku

 1. PDFXXXI.173.pdf w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
 2. PDFXXXI.174.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDFXXXI.175.pdf w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 4. PDFXXXI.176.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 5. PDFXXXI.177.pdf w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.150.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd"

Sesja nr XXX z dnia 28 maja 2013 roku

 1. PDFXXX.166.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
 2. PDFXXX.167.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2012 rok
 3. PDFXXX.168.pdf w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolnemu w Ujeździe
 4. PDFXXX.168_1.Statut ZGS.pdf zał. do uchwały nr XXX.168.2013
 5. PDFXXX.169.pdf w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 6. PDFXXX.170.pdf w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXX.171.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 8. PDFXXX.172.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach  2013-2014  projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sesja nr XXIX z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 1. PDFXXIX.160.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach  2013-2014  projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - unieważniona uchwałą RM w Ujeździe nr XXX.172.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
 2. PDFXXIX.161.pdf w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015
 3. PDFXXIX.161_1.pdf zał. do uchwały nr XXIX.161.2013
 4. PDFXXIX.162.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 5. PDFXXIX.162_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXIX.162.2013
 6. PDFXXIX.162_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXIX.162.2013
 7. PDFXXIX.162_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXIX.162.2013
 8. PDFXXIX.163.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 9. PDFXXIX.164.pdf w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych
 10. PDFXXIX.165.pdf w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego 

Sesja nr XXVIII z dnia 26 marca 2013 roku

 1. PDFXXVIII.153.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
 2. PDFXXVIII.153_1.pdf zał. nr 1 i 2 do uchwały nr XXVIII.153.2013
 3. PDFXXVIII.154.pdf w sprawie nadania nazw ulicom
 4. PDFXXVIII.155.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 5. PDFXXVIII.156.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 6. PDFXXVIII.156_1.Wieloletnia prognoza.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 7. PDFXXVIII.156_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 8. PDFXXVIII.156_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 9. PDFXXVIII.157.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 10. PDFXXVIII.158.pdf w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 11. PDFXXVIII.159.pdf w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXVII z dnia 28 lutego 2013 roku

 1. PDFXXVII.143.pdf w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkonego w Ujeździe
 2. PDFXXVII.143_1.pdf załącznik do uchwały nr XXVII.143.2013
 3. PDFXXVII.144.pdf w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFXXVII.145.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFXXVII.146.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego do usług o charakterze użyteczności publicznej
 6. PDFXXVII.147.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 7. PDFXXVII.148.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 8. PDFXXVII.148_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXVII.148.2013
 9. PDFXXVII.148_2.Wykaz przedsięwzięć do WFP.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXVII.148.2013
 10. PDFXXVII.148_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXVII.148.2013
 11. PDFXXVII.149.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 12. PDFXXVII.150.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd"
 13. PDFXXVII.151.pdf w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe"
 14. PDFXXVII.152.pdf w sprawie emisji obligacji komunalnych

Sesja nr XXVI z dnia 31 stycznia 2013 roku

 1. PDFXXVI.138.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 2. PDFXXVI.139.pdf w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe od dnia 1 września 2013 roku
 3. PDFXXVI.140.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2012 rok.
 4. PDFXXVI.141.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2013 rok
 5. PDFXXVI.142.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd

2012

Sesja nr XXV z dnia 27 grudnia 2012 roku

 1. PDFXXV.130.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFXXV.130_1.Wieloletnia prognoza.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXV.130.2012
 3. PDFXXV.130_2.Wykaz przedsięwzięc.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXV.130.2012
 4. PDFXXV.130_3.Objaśnienie.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXV.130.2012
 5. PDFXXV.131.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
 6. PDFXXV.131_1.pdf Tabela nr 1 do uchwały nr XXV.131.2012
 7. PDFXXV.131_2.pdf Tabela nr 2 do uchwały nr XXV.131.2012
 8. PDFXXV.131_3.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXV.131.2012
 9. PDFXXV.131_4.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXV.131.2012
 10. PDFXXV.131_5.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXV.131.2012
 11. PDFXXV.131_6.pdf zał. nr 4 do uchwały nr XXV.131.2012
 12. PDFXXV.132.pdf w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 13. PDFXXV.133.pdf w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
 14. PDFXXV.134.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 15. PDFXXV.135.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 16. PDFXXV.135_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXV.135.2012
 17. PDFXXV.135_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXV.135.2012
 18. PDFXXV.135_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXV.135.2012
 19. PDFXXV.136.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2013 rok
 20. PDFXXV_137.pdf w sprawie skargi na Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXIV z dnia 30 listopada 2012 roku

 1.  PDFXXIV.125.pdf w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 2. PDFXXIV.126.pdf w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. PDFXXIV.127.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 4. PDFXXIV.128.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 5. PDFXXIV.128_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXIV.128.2012
 6. PDFXXIV.128_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXIV.128.2012
 7. PDFXXIV.129.pdf w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030" /załączniki do uchwały zamieszczone są pod uchwałą nr XXIII.122.2012 z 25 października 2012 r./

Sesja nr XXIII z dnia 25 października 2012 roku

 1. PDFXXIII.116.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
 2. PDFXXIII.116_1.2.3.4.5.pdf zał. nr 1,2,3,4,5 do uchwały nr XXIII.116.2012
 3. PDFXXIII.117.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 4. PDFXXIII.118.pdf  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
 5. PDFXXIII.119.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. PDFXXIII.120.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 7. PDFXXIII.121.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 8. PDFXXIII.121_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXIII.121.2012
 9. PDFXXIII.121_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXIII.121.2012
 10. PDFXXIII.122.pdf w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030"
 11. PDFXXIII.122_1.pdf zał. do uchwały nr XXIII.122.2012 - Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030
 12. PDFRozdzial 1 Część ogólna.pdf
 13. PDFRozdzial 2 Ogólny charakter gminy.pdf
 14. PDFRozdzial 3 Gospodarka cieplna.pdf
 15. PDFRozdzial 4 Gospodarka elektroenergetyczna.pdf
 16. PDFRozdzial 5 Paliwa gazowe.pdf
 17. PDFRozdzial 6 Energia odnawialna.pdf
 18. PDFRozdzial 7 Przedsięwzięcia racjonalizujące.pdf
 19. PDFRozdzial 8 Możliwosci wykorzystania nadwyżek.pdf
 20. PDFRozdzial 9 Współpraca z innymi gminami.pdf
 21. PDFRozdzial 10 Nakłady na rozwój energetyki.pdf
 22. PDFRozdzial 11 Gminne zarządzanie energią.pdf
 23. PDFSpis treści.pdf
 24. PDFXXIII.123.pdf w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 25. PDFXXIII.124.pdf w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sesja nr XXII z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 1. PDFXXII.113.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 2. PDFXXII.114.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 3. PDFXXII.114_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXII.114.2012
 4. PDFXXII.114_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXII.114.2012
 5. PDFXXII.114_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXII.114.2012
 6. PDFXXII.115.pdf w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 7. PDFInformacja dla wyborców.pdf

Sesja nr XXI z dnia 25 lipca 2012 roku

 1. PDFXXI.110.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osie
 2. PDFXXI.111.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 3. PDFXXI.112.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 4. PDFXXI.112_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XXI.112.2012
 5. PDFXXI.112_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XXI.112.2012
 6. PDFXXI.112_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XXI.112.2012

Sesja nr XX z dnia 27 czerwca 2012 roku

 1. PDFXX.103.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cżęści terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 2. PDFXX.104.pdf w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 3. PDFXX.105.pdf w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 4. PDFXX.106.pdf w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 5. PDFXX.107.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 6. PDFXX.108.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 7. PDFXX.108_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XX.108.2012
 8. PDFXX.108_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XX.108.2012
 9. PDFXX.109.pdf w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013

Sesja nr XIX z dnia 30 maja 2012 roku

 1. PDFXIX.97.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
 2. PDFXIX.98.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2011 rok
 3. PDFXIX.99.pdf w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032"
 4. PDFXIX.99_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XIX.99.2012
 5. PDFXIX.99_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XIX.99.2012
 6. PDFXIX.100.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorzadowego zakładu budżetowego
 7. PDFXIX.101.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 8. PDFXIX.102.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 9. PDFXIX.102_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XIX.102.2012
 10. PDFXIX.102_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XIX.102.2012

Sesja nr XVIII z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 1. PDFXVIII.93.pdf w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
 2. JPEGXVIII.93_1.jpeg zał. nr 1 do uchwały nr XVIII.93.2012 
 3. PDFXVIII.94.pdf w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd
 4. PDFXVIII.94_1.pdf zał. do uchwały nr XVIII.94.2012
 5. PDFXVIII.95.pdf w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Ujazd i Rudziniec dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych
 6. PDFXVIII.96.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

Sesja nr XVII z dnia 29 marca 2012 roku

 1. PDFXVII.83.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 2. PDFXVII.84.pdf w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
 3. PDFXVII.85.pdf w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 4. PDFXVII.86.pdf w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 5. PDFXVII.87.pdf w sprawie przyjęcia Gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2012-2013
 6. PDFXVII.88.pdf w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. PDFXVII.89.pdf w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o chrakterze użytecznosci publicznej świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 8. PDFXVII.90.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 9. PDFXVII.91.pdf w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 10. PDFXVII.92.pdf w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd

Sesja nr XVI z dnia 23 lutego 2012 roku

 1. PDFXVI.78.pdf w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
 2. PDFXVI.78_1.pdf zał. do uchwały nr XVI.78.2012
 3. PDFXVI.79.pdf w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego 
 4. PDFXVI.80.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd
 5. PDFXVI.81.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 6. PDFXVI.82.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 7. PDFXVI.82_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XVI.82.2012
 8. PDFXVI.82_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XVI.82.2012
 9. PDFXVI.82_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XVI.82.2012

Sesja nr XV z dnia 26 stycznia 2012 roku

 1. PDFXV.72..pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorzadowego zakładu budżetowego
 2. PDFXV.73.pdf w sprawie współdziałania między Gmina Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 3. PDFXV.74.pdf w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe
 4. PDFXV.75.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 5. PDFXV.75_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XV.75.2012
 6. PDFXV.75_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XV.75.2012
 7. PDFXV.76.pdf w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2011 rok
 8. PDFXV.77.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2012 rok

2011

Sesja nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku

 1. PDFXIV.66.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFXIV.66_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XIV.66.2011
 3. PDFXIV.66_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XIV.66.2011
 4. PDFXIV.67.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
 5. PDFXIV.67_1.pdf Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2012 rok
 6. PDFXIV.67._2.pdf Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
 7. PDFXIV.67_3.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XIV.67.2011
 8. PDFXIV.67_4.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XIV.67.2011
 9. PDFXIV.67_5.pdf zał. nr 3 do uchwały nr XIV.67.2011
 10. PDFXIV.67_6.pdf zał. nr 4 do uchwały nr XIV.67.2011
 11. PDFXIV.68.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 12. PDFXIV.69.pdf w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 13. PDFXIV.70.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2012 rok
 14. PDFXIV.71.pdf w sprawie wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Sesja nr XIII z dnia 24 listopada 2011 roku

 1. PDFXIII.63.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFXIII.64.pdf w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. PDFXIII.65.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja nr XII z dnia 27 października 2011 roku

 1. PDFXII.54.pdf w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 2. PDFXII.54_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XII.54.2011
 3. PDFXII.54_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XII.54.2011
 4. PDFXII.55.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
 5. PDFXII.56.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 6. PDFXII.57.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 7. PDFXII.58.pdf w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
 8. PDFXII.59.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
 9. PDFXII.60.pdf w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 10. PDFXII.61.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 11. PDFXII.62.pdf w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2012-2015

Sesja nr XI z dnia 29 września 2011 roku

 1. PDFXI.49.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 roku
 2. PDFXI.50.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
 3. PDFXI.50_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr XI/50/2011
 4. PDFXI.50_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr XI/50/2011
 5. PDFXI.51.pdf w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 6. PDFXI.51_1.pdf zał. do uchwały XI/51/2011 - Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 7. PDFXI.52.pdf w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 8. PDFXI.52_1.pdf zał. do uchwały XI/52/2011 - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 9. PDFXI.53.pdf w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

Sesja nr X z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 1. PDFX.44.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFX.45.pdf w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
 3. PDFX.46.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
 4. PDFX.46_1.pdf zał.do uchwały X/46/2011 - Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
 5. PDFX.47.pdf w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 6. PDFX.48.pdf w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Sesja nr IX z dnia 29 czerwca 2011 roku

 1. PDFIX.39.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
 2. PDFIX.40.pdf w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2010 rok
 3. PDFIX.41.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 4. PDFIX.42.pdf w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
 5. PDFIX.42_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały IX/42/2011
 6. PDFIX.42_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały IX/42/2011
 7. PDFIX.43.pdf w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  

Sesja nr VIII z dnia 20 czerwca 2011 roku

 1. PDFVIII.36.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFVIII.37.pdf w sprawie określenia trybu i kryteriów ocenu wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 3. PDFVIII.38.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 4. JPEGVIII.38_1.jpeg załącznik nr 1 do uchwały VIII/38/2011

Sesja nr VII z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 1. PDFVII.35.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

Sesja nr VI z dnia 30 marca 2011 roku

 1. PDFVI.28.pdf w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd
 2. PDFVI.29.pdf w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
 3. PDFVI.30.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 4. PDFVI.31.pdf w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ZGKiM w Ujeździe bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej
 5. PDFVI.32.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 6. PDFVI.33.pdf w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 7. PDFVI.34.pdf w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Sesja nr V z dnia 28 lutego 2011 roku

 1. PDFV.21.pdf w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFV.22.pdf w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 3. PDFV.23.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFV.24.pdf w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFV.25.pdf w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 6. PDFV.26.pdf w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 7. PDFV.27.pdf w sprawie uchwalenia: "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 z perspektywą do 2018 roku", "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.", "Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd"
 8. PDFV.27_1.pdf zał. nr 1 do uchwały nr V/27/2011 - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 z perspektywą do 2018 r.
 9. PDFV.27_2.pdf zał. nr 2 do uchwały nr V/27/2011 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.
 10. PDFV.27_3.pdf zał. nr 3 do uchwały nr V/27/2011 - Prognoza oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd

Sesja nr IV z dnia 12 stycznia 2011 roku

 1. PDFIV.16.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFIV.16_1.pdf załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2011
 3. PDFIV.16_2.pdf załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2011
 4. PDFIV.17.pdf w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
 5. PDFIV.18.pdf w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd na 2011 r.
 6. PDFIV.19.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 7. PDFIV.20.pdf w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2011 rok

2010 

Sesja nr III z dnia 29 grudnia 2010 r.

 1. PDFIII.13.pdf w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDFIII.13_1.pdf załącznik do uchwały nr III/13/2010
 3. PDFIII.14.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
 4. PDFIII.15.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2011 rok  

Sesja nr II z dnia 13 grudnia 2010 r.

 1. PDFII.7.pdf w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 2. PDFII.8.pdf w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 3. PDFII.9.pdf w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 4. PDFII.10.pdf w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 5. PDFII.11.pdf w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Ujazdu
 6. PDFII.12.pdf w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sesja nr I z dnia 1 grudnia 2010 r.

 1. PDFI.1.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe
 2. PDFI.2.pdf w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. PDFI.3.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. PDFI.4.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. PDFI.5.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFI.6.pdf w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)