Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2010-2014

2014

Sesja nr XLVI z dnia 13 listopada 2014 r.

 1. PDFXLVI.264.pdf (45,90KB) w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. PDFXLVI.265.pdf (73,22KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2010-2014

Sesja nr XLV z dnia 30 października 2014 r.

 1. PDFXLV.256.pdf (26,25KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 2. PDFXLV.256_1.Obwieszczenie.pdf (218,24KB) Zał. do uchwały XLV.256.2014
 3. PDFXLV.257.pdf (103,82KB) w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
 4. PDFXLV.258.pdf (35,39KB) w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn.  „Stawiamy na wiedzę” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 5. PDFXLV.259.pdf (23,83KB) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie wyznaczenia aglomeracji „Ujazd” na obszarze gminy Ujazd i likwidacji dotychczasowej aglomeracji „Ujazd”
 6. PDFXLV.259_1.pdf (51,18KB) Zał. do uchwały XLV.259.2014
 7. PDFXLV.259_1_1.pdf (10,41MB) Zał. do załącznika do uchwały XLV.259.2014
 8. PDFXLV.260.pdf (4,21MB) w sprawie określenia wzorów deklaracji  i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, deklaracji i informacji w sprawie podatku rolnego, deklaracji i informacji w sprawie podatku leśnego
 9. PDFXLV.261.pdf (93,31KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2015r.
 10. PDFXLV.262.pdf (136,76KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 11. PDFXLV.263.pdf (22,91KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej 
 12. PDFXLV.263_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,22MB) Zał. nr 1 do uchwały XLV.263.2014
 13. PDFXLV.263_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,03MB) Zał. nr 2 do uchwały XLV.263.2014
 14. PDFXLV.263_3.pdf (27,56KB) Zał. nr 3 do uchwały XLV.263.2014  

Sesja nr XLIV z dnia 11 września 2014 r.

 1. PDFXLIV.251.pdf (5,10MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
 2. PDFXLIV.252.pdf (376,97KB) nadania nazwy ulicy
 3. PDFXLIV.253.pdf (36,18KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Buczki,  kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej dla części miejscowości: Zimna Wódka, Ujazd-Piaski oraz budowa wodociągu dla części miejscowości Klucz i Grzeboszowice"
 4. PDFXLIV.254.pdf (127,34KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 5. PDFXLIV.255.pdf (22,89KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 6. PDFXLIV.255_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,43MB) zał. nr 1 do uchwały nr XLIV.255.2014
 7. PDFXLIV.255_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,04MB) zał. nr 2 do uchwały nr XLIV.255.2014
 8. PDFXLIV.255_3.pdf (29,79KB) zał. nr 3 do uchwały nr XLIV.255.2014

Sesja nr XLIII z dnia 28 sierpnia 2014 r.

 1. PDFXLIII.248.pdf (98,01KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 2. PDFXLIII.249.pdf (22,77KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 3. PDFXLIII.249_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,82MB) zał. nr 1 do uchwały nr XLIII.249.2014
 4. PDFXLIII.249_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,03MB) zał. nr 2 do uchwały nr XLIII.249.2014
 5. PDFXLIII.249_3.pdf (20,63KB) zał. nr 3 do uchwały nr XLIII.249.2014
 6. PDFXLIII.250.pdf (37,59KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Opieki Społecznej w Ujeździe

Sesja nr XLII z dnia 26 czerwca 2014 r.

 1. PDFXLII.243.pdf (26,89KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice
 2. PDFXLII.243_1.pdf (810,05KB) zał. do uchwały nr XLII.243.2014
 3. PDFXLII.244.pdf (33,42KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 4. PDFXLII.245.pdf (91,83KB) w sprawie inkasa opłaty targowej
 5. PDFXLII.246.pdf (131,16KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 6. PDFXLII.247.pdf (22,75KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 7. PDFXLII.247_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,21MB) zał. nr 1 do uchwały nr XLII.247.2014
 8. PDFXLII.247_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,07MB) zał. nr 2 do uchwały nr XLII.247.2014
 9. PDFXLII.247_3.pdf (23,28KB) zał. nr 3 do uchwały nr XLII.247.2014

Sesja nr XLI z dnia 28 maja 2014 r.

 1. PDFXLI.235.pdf (21,36KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 rok
 2. PDFXLI.236.pdf (21,24KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2013 rok
 3. PDFXLI.237.pdf (21,88KB) w sprawie nadania Statutu ZGKiM w Ujeździe
 4. PDFXLI.237_1.pdf (43,02KB) załącznik do uchwały nr XLI.237.2014
 5. PDFXLI.238.pdf (23,81KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 6. PDFXLI.239.pdf (36,35KB) w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Burmistrza Ujazdu od Zarządu Powiatu Strzeleckiego zarządzania drogą powiatową nr 1441O Zimna Wódka – Jaryszów na odcinku
  od skrzyżowania z drogą gminną nr 105758O Kolonia Jaryszów w kierunku Zimnej Wódki
  o długości 400,00 mb w zakresie pełnienia funkcji inwestora
 7. PDFXLI.240.pdf (135,49KB) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd
 8. PDFXLI.241.pdf (127,18KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 9. PDFXLI.242.pdf (22,73KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 10. PDFXLI.242_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,61MB) zał. nr 1 do uchwały nr XLI.242.2014
 11. PDFXLI.242_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (969,68KB) zał. nr 2 do uchwały nr XLI.242.2014
 12. PDFXLI.242_3.pdf (21,95KB) zał. nr 3 do uchwały nr XLI.242.2014

Sesja nr XL z dnia 24 kwietnia 2014 r.

 1. PDFXL.226.pdf (25,98KB) w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy Ujazd
 2. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 1 WSTĘP.pdf (387,67KB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 3. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU cz.1.pdf (7,56MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 4. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 2 UWARUNKOWANIA ROZWOJU cz.2.pdf (2,28MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 5. PDFXL.226_1.Tekst Studium Rozdział 3 KIERUNKI ROZWOJU.pdf (307,62KB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 6. PDFXL.226_1.rys. U-1 Zagospodarowanie terenu.pdf (8,38MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 7. PDFXL.226_1.rys. U-2 Uwarunkowania przyrodnicze.pdf (8,26MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 8. PDFXL.226_1.rys. U-3 Dziedzictwo kulturowe i zabytki.pdf (7,95MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.226.2014
 9. PDFXL.226_2.Rysunek Studium.pdf (8,44MB) zał. nr 2 do uchwały nr XL.226.2014
 10. PDFXL.226_3.pdf (22,38KB) zał. nr 3 do uchwały nr XL.226.2014
 11. PDFXL.227.pdf (135,08KB) w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ujazd  - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
 12. PDFXL.228.pdf (29,96KB) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn
 13. PDFXL.229.pdf (187,46KB) w sprawie ustalenia regulaminu targowiska "Mój Rynek" w Ujeździe
 14. PDFXL.230.pdf (93,80KB) w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd
 15. PDFXL.231.pdf (24,18KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 16. PDFXL.232.pdf (22,77KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 17. PDFXL.232_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,46MB) zał. nr 1 do uchwały nr XL.232.2014
 18. PDFXL.232_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (907,08KB) zał. nr 2 do uchwały nr XL.232.2014
 19. PDFXL.232_3.pdf (22,51KB) zał. nr 3 do uchwały nr XL.232.2014
 20. PDFXL.233.pdf (128,42KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 21. PDFXL.234.pdf (26,69KB) w sprawie nawiązania współdziałania pomiędzy Gminą Ujazd a Powiatem Strzeleckim w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Sesja nr XXXIX z dnia 27 marca 2014 roku

 1. PDFXXXIX.221.pdf (42,92KB) w sprawie przystąpienia do programu pn. Opolska Karta Rodziny i Seniora
 2. PDFXXXIX.222.pdf (261,00KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 3. PDFXXXIX.223.pdf (185,10KB) w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 4. PDFXXXIX.224.pdf (23,73KB) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2015 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 5. PDFXXXIX.225.pdf (21,01KB) w sprawie wyrażenia zgody na użycie herbu Gminy Ujazd

Sesja nr XXXVIII z dnia 27 lutego 2014 roku

 1. PDFXXXVIII.214.pdf (189,99KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 2. PDFXXXVIII.215.pdf (27,06KB) w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców gminy Ujazd
 3. PDFXXXVIII.216.pdf (24,83KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 4. PDFXXXVIII.217.pdf (24,11KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFXXXVIII.218.pdf (33,17KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 6. PDFXXXVIII.219.pdf (129,05KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 7. PDFXXXVIII.220.pdf (22,70KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 8. PDFXXXVIII.220_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,69MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVIII.220.2014
 9. PDFXXXVIII.220_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,00MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXVIII.220.2014
 10. PDFXXXVIII.220_3.pdf (22,24KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXVIII.220.2014

Sesja nr XXXVII z dnia 30 stycznia 2014 roku

 1. PDFXXXVII.204.pdf (25,03KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 2. PDFXXXVII.205.pdf (42,15KB) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020"
 3. PDFXXXVII.206.pdf (93,30KB) w sprawie  podwyższenia  kryterium dochodowego uprawniającego do  przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014-2020
 4. PDFXXXVII.207.pdf (94,67KB) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na  pomoc rzeczową, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, będących w zakresie zadań własnych gminy
 5. PDFXXXVII.208.pdf (26,94KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice, położonych na obszarze Strefy Aktywności Gospodarczej
 6. PDFXXXVII.208_1.pdf (3,55MB) załącznik do uchwały nr XXXVII.208.2014
 7. PDFXXXVII.209.pdf (263,13KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd -- uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego
 8. PDFXXXVII.210.pdf (127,75KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok
 9. PDFXXXVII.211.pdf (22,65KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 rok
 10. PDFXXXVII.211_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (4,95MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 11. PDFXXXVII.211_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (967,67KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 12. PDFXXXVII.211_3.pdf (19,98KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXVII.211.2014
 13. PDFXXXVII.212.pdf (62,65KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2013 rok
 14. PDFXXXVII.213.pdf (26,69KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2014 rok

2013

Sesja nr XXXVI z dnia 30 grudnia 2013 roku

 1. PDFXXXVI.198.pdf (131,22KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 2. PDFXXXVI.199.pdf (22,79KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 3. PDFXXXVI.199_1.Wieloletnia prognoza.pdf (4,57MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 4. PDFXXXVI.199_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,11MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 5. PDFXXXVI.199_3.pdf (19,44KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXVI.199.2013
 6. PDFXXXVI.200.pdf (29,74KB) w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
 7. PDFXXXVI.200_1.obwieszczenie.pdf (182,27KB) zał. do uchwały nr XXXVI.200.2013
 8. PDFXXXVI.201.pdf (100,76KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2014 rok
 9. PDFXXXV1.202.pdf (24,50KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 10. PDFXXXVI.202_1.Wieloletnia prognoza 2014.pdf (3,17MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 11. PDFXXXVI.202_2.Wykaz przedsięwzięć 2014.pdf (1 014,37KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 12. PDFXXXVI.202_3.pdf (30,65KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXVI.202.2013
 13. PDFXXXVI.203.pdf (511,25KB) w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2014 rok

Sesja nr XXXV z dnia 26 listopada 2013 roku

 1. PDFXXXV.193.pdf (46,49KB) w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 2. PDFXXXV.194.pdf (136,71KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 3. PDFXXXV.195.pdf (22,74KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 4. PDFXXXV.195_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,53MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXV.195.2013
 5. PDFXXXV.195_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,05MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXV.195.2013
 6. PDFXXXV.195_3.pdf (20,38KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXV.195.2013
 7. PDFXXXV.196.pdf (39,91KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu
 8. PDFXXXV.197.pdf (22,91KB) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie wielostronnego porozumienia pomiędzy Gminą Ujazd, gminami z terenu województwa opolskiego i Województwem Opolskim

Sesja nr XXXIV z dnia 29 października 2013 roku

 1. PDFXXXIV.185.pdf (98,49KB) w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 2. PDFXXXIV.186.pdf (23,80KB) w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego
 3. PDFXXXIV.187.pdf (26,53KB) w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd
 4. PDFXXXIV.188.pdf (96,84KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 5. PDFXXXIV.189.pdf (93,02KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2014 r.
 6. PDFXXXIV.190.pdf (125,69KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 7. PDFXXXIV.191.pdf (22,68KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 8. PDFXXXIV.191_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,73MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 9. PDFXXXIV.191_2.Wykaz Przedsięwzięć.pdf (1,05MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 10. PDFXXXIV.191_3.pdf (20,18KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXIV.191.2013
 11. PDFXXXIV.192.pdf (24,70KB) w sprawie przekazania Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXXIII z dnia 26 września 2013 roku

 1. PDFXXXIII.180.pdf (33,87KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 2. PDFXXXIII.181.pdf (116,46KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 3. PDFXXXIII.182.pdf (23,83KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 4. PDFXXXIII.182_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,19MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 5. PDFXXXIII.182_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,11MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 6. PDFXXXIII.182_3.pdf (20,83KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXIII.182.2013
 7. PDFXXXIII.183.pdf (21,22KB) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
 8. PDFXXXIII.184.pdf (22,43KB) w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ujazd

Sesja nr XXXII z dnia 29 sierpnia 2013 roku

 1. PDFXXXII.178.pdf (104,60KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 2. PDFXXXII.179.pdf (23,45KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 3. PDFXXXII.179_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,89MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXXII.179.2013
 4. PDFXXXII.179_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,05MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXXII.179.2013
 5. PDFXXXII.179_3.pdf (22,09KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXXII.179.2013

Sesja nr XXXI z dnia 27 czerwca 2013 roku

 1. PDFXXXI.173.pdf (103,21KB) w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd
 2. PDFXXXI.174.pdf (24,15KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej
 3. PDFXXXI.175.pdf (250,76KB) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków
 4. PDFXXXI.176.pdf (106,26KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 5. PDFXXXI.177.pdf (28,16KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII.150.2013 z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd"

Sesja nr XXX z dnia 28 maja 2013 roku

 1. PDFXXX.166.pdf (21,73KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2012 rok
 2. PDFXXX.167.pdf (29,82KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2012 rok
 3. PDFXXX.168.pdf (32,26KB) w sprawie nadania statutu Zespołowi Gimnazjalno-Szkolnemu w Ujeździe
 4. PDFXXX.168_1.Statut ZGS.pdf (287,21KB) zał. do uchwały nr XXX.168.2013
 5. PDFXXX.169.pdf (71,59KB) w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 6. PDFXXX.170.pdf (68,08KB) w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin, zatrudnionym w placówkach oświatowych gminy Ujazd
 7. PDFXXX.171.pdf (30,95KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 8. PDFXXX.172.pdf (54,93KB) w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach  2013-2014  projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Sesja nr XXIX z dnia 25 kwietnia 2013 roku

 1. PDFXXIX.160.pdf (48,06KB) w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w latach  2013-2014  projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - unieważniona uchwałą RM w Ujeździe nr XXX.172.2013 z dnia 28 maja 2013 r.
 2. PDFXXIX.161.pdf (24,82KB) w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2013-2015
 3. PDFXXIX.161_1.pdf (135,93KB) zał. do uchwały nr XXIX.161.2013
 4. PDFXXIX.162.pdf (24,32KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 5. PDFXXIX.162_1.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (4,51MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXIX.162.2013
 6. PDFXXIX.162_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (855,47KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXIX.162.2013
 7. PDFXXIX.162_3.pdf (23,84KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXIX.162.2013
 8. PDFXXIX.163.pdf (42,81KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 9. PDFXXIX.164.pdf (24,86KB) w sprawie zmiany uchwały dotyczącej emisji obligacji komunalnych
 10. PDFXXIX.165.pdf (32,56KB) w sprawie wyrażenia woli współpracy z gminami subregionu kędzierzyńsko-kozielskiego 

Sesja nr XXVIII z dnia 26 marca 2013 roku

 1. PDFXXVIII.153.pdf (23,25KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty wsi Olszowa
 2. PDFXXVIII.153_1.pdf (455,23KB) zał. nr 1 i 2 do uchwały nr XXVIII.153.2013
 3. PDFXXVIII.154.pdf (1,28MB) w sprawie nadania nazw ulicom
 4. PDFXXVIII.155.pdf (203,08KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 5. PDFXXVIII.156.pdf (24,28KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 6. PDFXXVIII.156_1.Wieloletnia prognoza.pdf (4,33MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 7. PDFXXVIII.156_2.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,77MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 8. PDFXXVIII.156_3.pdf (20,67KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXVIII.156.2013
 9. PDFXXVIII.157.pdf (28,82KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 10. PDFXXVIII.158.pdf (23,87KB) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2014 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 11. PDFXXVIII.159.pdf (41,30KB) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXVII z dnia 28 lutego 2013 roku

 1. PDFXXVII.143.pdf (51,81KB) w sprawie utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkonego w Ujeździe
 2. PDFXXVII.143_1.pdf (71,54KB) załącznik do uchwały nr XXVII.143.2013
 3. PDFXXVII.144.pdf (27,47KB) w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o charakterze użyteczności publicznej świadczoną przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFXXVII.145.pdf (25,69KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFXXVII.146.pdf (26,12KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego do usług o charakterze użyteczności publicznej
 6. PDFXXVII.147.pdf (131,36KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 7. PDFXXVII.148.pdf (24,17KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2013 rok
 8. PDFXXVII.148_1.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (4,77MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXVII.148.2013
 9. PDFXXVII.148_2.Wykaz przedsięwzięć do WFP.pdf (1,75MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXVII.148.2013
 10. PDFXXVII.148_3.pdf (29,69KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXVII.148.2013
 11. PDFXXVII.149.pdf (43,48KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2013 rok
 12. PDFXXVII.150.pdf (28,63KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Przebudowa instalacji grzewczych w obiektach oświatowych na terenie gminy Ujazd"
 13. PDFXXVII.151.pdf (29,19KB) w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na realizację zadania "Budowa słonecznej suszarni ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych dla oczyszczalni ścieków w Ujeździe"
 14. PDFXXVII.152.pdf (31,33KB) w sprawie emisji obligacji komunalnych

Sesja nr XXVI z dnia 31 stycznia 2013 roku

 1. PDFXXVI.138.pdf (27,43KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 2. PDFXXVI.139.pdf (96,14KB) w sprawie zamiaru utworzenia Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe od dnia 1 września 2013 roku
 3. PDFXXVI.140.pdf (60,19KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2012 rok.
 4. PDFXXVI.141.pdf (27,08KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2013 rok
 5. PDFXXVI.142.pdf (63,94KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd

2012

Sesja nr XXV z dnia 27 grudnia 2012 roku

 1. PDFXXV.130.pdf (26,76KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFXXV.130_1.Wieloletnia prognoza.pdf (1,80MB) zał. nr 1 do uchwały nr XXV.130.2012
 3. PDFXXV.130_2.Wykaz przedsięwzięc.pdf (1,16MB) zał. nr 2 do uchwały nr XXV.130.2012
 4. PDFXXV.130_3.Objaśnienie.pdf (839,44KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXV.130.2012
 5. PDFXXV.131.pdf (32,26KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok
 6. PDFXXV.131_1.pdf (63,43KB) Tabela nr 1 do uchwały nr XXV.131.2012
 7. PDFXXV.131_2.pdf (88,59KB) Tabela nr 2 do uchwały nr XXV.131.2012
 8. PDFXXV.131_3.pdf (26,06KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXV.131.2012
 9. PDFXXV.131_4.pdf (21,70KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXV.131.2012
 10. PDFXXV.131_5.pdf (45,30KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXV.131.2012
 11. PDFXXV.131_6.pdf (34,06KB) zał. nr 4 do uchwały nr XXV.131.2012
 12. PDFXXV.132.pdf (194,31KB) w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd
 13. PDFXXV.133.pdf (62,78KB) w sprawie zmian w uchwale w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Ujazd
 14. PDFXXV.134.pdf (37,70KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 15. PDFXXV.135.pdf (24,14KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 16. PDFXXV.135_1.pdf (40,22KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXV.135.2012
 17. PDFXXV.135_2.pdf (41,07KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXV.135.2012
 18. PDFXXV.135_3.pdf (23,16KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXV.135.2012
 19. PDFXXV.136.pdf (90,54KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2013 rok
 20. PDFXXV_137.pdf (29,44KB) w sprawie skargi na Burmistrza Ujazdu

Sesja nr XXIV z dnia 30 listopada 2012 roku

 1.  PDFXXIV.125.pdf (6,28MB) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 2. PDFXXIV.126.pdf (60,84KB) w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. PDFXXIV.127.pdf (33,95KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 4. PDFXXIV.128.pdf (22,95KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 5. PDFXXIV.128_1.pdf (40,23KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXIV.128.2012
 6. PDFXXIV.128_2.pdf (21,26KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXIV.128.2012
 7. PDFXXIV.129.pdf (26,49KB) w sprawie uchwalenia "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030" /załączniki do uchwały zamieszczone są pod uchwałą nr XXIII.122.2012 z 25 października 2012 r./

Sesja nr XXIII z dnia 25 października 2012 roku

 1. PDFXXIII.116.pdf (24,03KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice
 2. PDFXXIII.116_1.2.3.4.5.pdf (1,71MB) zał. nr 1,2,3,4,5 do uchwały nr XXIII.116.2012
 3. PDFXXIII.117.pdf (68,35KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 4. PDFXXIII.118.pdf (62,80KB)  w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2013 rok
 5. PDFXXIII.119.pdf (72,53KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 6. PDFXXIII.120.pdf (42,92KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 7. PDFXXIII.121.pdf (22,95KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 8. PDFXXIII.121_1.pdf (40,16KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXIII.121.2012
 9. PDFXXIII.121_2.pdf (20,52KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXIII.121.2012
 10. PDFXXIII.122.pdf (26,38KB) w sprawie uchwalenia "Projektu założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030"
 11. PDFXXIII.122_1.pdf (182,18KB) zał. do uchwały nr XXIII.122.2012 - Projekt założeń do planu zaopatrzenia Gminy Ujazd w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na lata 2012-2030
 12. PDFRozdzial 1 Część ogólna.pdf (288,33KB)
 13. PDFRozdzial 2 Ogólny charakter gminy.pdf (357,03KB)
 14. PDFRozdzial 3 Gospodarka cieplna.pdf (235,20KB)
 15. PDFRozdzial 4 Gospodarka elektroenergetyczna.pdf (2,51MB)
 16. PDFRozdzial 5 Paliwa gazowe.pdf (5,29MB)
 17. PDFRozdzial 6 Energia odnawialna.pdf (883,04KB)
 18. PDFRozdzial 7 Przedsięwzięcia racjonalizujące.pdf (181,61KB)
 19. PDFRozdzial 8 Możliwosci wykorzystania nadwyżek.pdf (3,49MB)
 20. PDFRozdzial 9 Współpraca z innymi gminami.pdf (1,00MB)
 21. PDFRozdzial 10 Nakłady na rozwój energetyki.pdf (190,80KB)
 22. PDFRozdzial 11 Gminne zarządzanie energią.pdf (628,85KB)
 23. PDFSpis treści.pdf (18,49KB)
 24. PDFXXIII.123.pdf (112,36KB) w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych
 25. PDFXXIII.124.pdf (27,68KB) w sprawie wyrażenia poparcia dla uchwały Rady Miejskiej Inowrocławia w sprawie skierowania do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Sesja nr XXII z dnia 29 sierpnia 2012 roku

 1. PDFXXII.113.pdf (46,46KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 2. PDFXXII.114.pdf (23,65KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 3. PDFXXII.114_1.pdf (40,13KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXII.114.2012
 4. PDFXXII.114_2.pdf (41,06KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXII.114.2012
 5. PDFXXII.114_3.pdf (22,56KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXII.114.2012
 6. PDFXXII.115.pdf (119,63KB) w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
 7. PDFInformacja dla wyborców.pdf (13,76KB)

Sesja nr XXI z dnia 25 lipca 2012 roku

 1. PDFXXI.110.pdf (22,99KB) w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Osie
 2. PDFXXI.111.pdf (34,39KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 3. PDFXXI.112.pdf (23,65KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 4. PDFXXI.112_1.pdf (40,15KB) zał. nr 1 do uchwały nr XXI.112.2012
 5. PDFXXI.112_2.pdf (40,83KB) zał. nr 2 do uchwały nr XXI.112.2012
 6. PDFXXI.112_3.pdf (22,83KB) zał. nr 3 do uchwały nr XXI.112.2012

Sesja nr XX z dnia 27 czerwca 2012 roku

 1. PDFXX.103.pdf (4,83MB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla cżęści terenów położonych w granicach administracyjnych wsi Olszowa
 2. PDFXX.104.pdf (2,23MB) w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 3. PDFXX.105.pdf (68,74KB) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach oraz zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
 4. PDFXX.106.pdf (105,10KB) w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia
 5. PDFXX.107.pdf (30,74KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 6. PDFXX.108.pdf (23,66KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 7. PDFXX.108_1.pdf (40,12KB) zał. nr 1 do uchwały nr XX.108.2012
 8. PDFXX.108_2.pdf (36,57KB) zał. nr 2 do uchwały nr XX.108.2012
 9. PDFXX.109.pdf (88,40KB) w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Ujazd zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Ujazd przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2012-2013

Sesja nr XIX z dnia 30 maja 2012 roku

 1. PDFXIX.97.pdf (21,58KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011 rok
 2. PDFXIX.98.pdf (29,02KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2011 rok
 3. PDFXIX.99.pdf (44,78KB) w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032" oraz "Prognozy oddziaływania na środowisko skutków realizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Ujazd na lata 2011-2032"
 4. PDFXIX.99_1.pdf (263,23KB) zał. nr 1 do uchwały nr XIX.99.2012
 5. PDFXIX.99_2.pdf (206,94KB) zał. nr 2 do uchwały nr XIX.99.2012
 6. PDFXIX.100.pdf (24,93KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorzadowego zakładu budżetowego
 7. PDFXIX.101.pdf (47,90KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 8. PDFXIX.102.pdf (23,67KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 9. PDFXIX.102_1.pdf (40,11KB) zał. nr 1 do uchwały nr XIX.102.2012
 10. PDFXIX.102_2.pdf (35,82KB) zał. nr 2 do uchwały nr XIX.102.2012

Sesja nr XVIII z dnia 26 kwietnia 2012 roku

 1. PDFXVIII.93.pdf (790,90KB) w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Piaski w Ujeździe
 2. JPEGXVIII.93_1.jpeg (1,08MB) zał. nr 1 do uchwały nr XVIII.93.2012 
 3. PDFXVIII.94.pdf (28,03KB) w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej w Gminie Ujazd
 4. PDFXVIII.94_1.pdf (329,35KB) zał. do uchwały nr XVIII.94.2012
 5. PDFXVIII.95.pdf (24,83KB) w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminami Ujazd i Rudziniec dotyczącego oczyszczania ścieków komunalnych
 6. PDFXVIII.96.pdf (38,41KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok

Sesja nr XVII z dnia 29 marca 2012 roku

 1. PDFXVII.83.pdf (29,71KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 rok
 2. PDFXVII.84.pdf (491,28KB) w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę oraz ustalenia granic ich obwodów
 3. PDFXVII.85.pdf (49,82KB) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 4. PDFXVII.86.pdf (496,63KB) w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
 5. PDFXVII.87.pdf (97,76KB) w sprawie przyjęcia Gminnego programu dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2012-2013
 6. PDFXVII.88.pdf (44,78KB) w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji w 2012 roku projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 7. PDFXVII.89.pdf (27,43KB) w sprawie ustalenia ceny za usługę komunalną o chrakterze użytecznosci publicznej świadczoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 8. PDFXVII.90.pdf (25,61KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 9. PDFXVII.91.pdf (23,87KB) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2013 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 10. PDFXVII.92.pdf (26,32KB) w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd

Sesja nr XVI z dnia 23 lutego 2012 roku

 1. PDFXVI.78.pdf (24,49KB) w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad jako członek zwyczajny
 2. PDFXVI.78_1.pdf (112,76KB) zał. do uchwały nr XVI.78.2012
 3. PDFXVI.79.pdf (489,61KB) w sprawie planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ujazd - uchylona rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Opolskiego 
 4. PDFXVI.80.pdf (2,65MB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd
 5. PDFXVI.81.pdf (34,59KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2012 rok
 6. PDFXVI.82.pdf (23,66KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 7. PDFXVI.82_1.pdf (40,13KB) zał. nr 1 do uchwały nr XVI.82.2012
 8. PDFXVI.82_2.pdf (35,79KB) zał. nr 2 do uchwały nr XVI.82.2012
 9. PDFXVI.82_3.pdf (23,16KB) zał. nr 3 do uchwały nr XVI.82.2012

Sesja nr XV z dnia 26 stycznia 2012 roku

 1. PDFXV.72..pdf (24,34KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorzadowego zakładu budżetowego
 2. PDFXV.73.pdf (26,07KB) w sprawie współdziałania między Gmina Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd
 3. PDFXV.74.pdf (491,83KB) w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Ujeździe
 4. PDFXV.75.pdf (23,64KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2012 rok
 5. PDFXV.75_1.pdf (40,25KB) zał. nr 1 do uchwały nr XV.75.2012
 6. PDFXV.75_2.pdf (38,79KB) zał. nr 2 do uchwały nr XV.75.2012
 7. PDFXV.76.pdf (57,55KB) w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2011 rok
 8. PDFXV.77.pdf (26,46KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2012 rok

2011

Sesja nr XIV z dnia 29 grudnia 2011 roku

 1. PDFXIV.66.pdf (26,30KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFXIV.66_1.pdf (40,21KB) zał. nr 1 do uchwały nr XIV.66.2011
 3. PDFXIV.66_2.pdf (38,72KB) zał. nr 2 do uchwały nr XIV.66.2011
 4. PDFXIV.67.pdf (32,17KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok
 5. PDFXIV.67_1.pdf (69,86KB) Tabela nr 1 - Plan dochodów na 2012 rok
 6. PDFXIV.67._2.pdf (104,72KB) Tabela nr 2 - Plan wydatków budżetu Gminy na 2012 rok
 7. PDFXIV.67_3.pdf (26,60KB) zał. nr 1 do uchwały nr XIV.67.2011
 8. PDFXIV.67_4.pdf (21,71KB) zał. nr 2 do uchwały nr XIV.67.2011
 9. PDFXIV.67_5.pdf (46,76KB) zał. nr 3 do uchwały nr XIV.67.2011
 10. PDFXIV.67_6.pdf (34,49KB) zał. nr 4 do uchwały nr XIV.67.2011
 11. PDFXIV.68.pdf (32,06KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 12. PDFXIV.69.pdf (25,26KB) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Powiatu Strzeleckiego
 13. PDFXIV.70.pdf (92,93KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2012 rok
 14. PDFXIV.71.pdf (27,72KB) w sprawie wydatków, które w 2011 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego

Sesja nr XIII z dnia 24 listopada 2011 roku

 1. PDFXIII.63.pdf (39,89KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFXIII.64.pdf (45,61KB) w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 3. PDFXIII.65.pdf (27,15KB) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd

Sesja nr XII z dnia 27 października 2011 roku

 1. PDFXII.54.pdf (25,74KB) w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
 2. PDFXII.54_1.pdf (3,45MB) zał. nr 1 do uchwały nr XII.54.2011
 3. PDFXII.54_2.pdf (43,59KB) zał. nr 2 do uchwały nr XII.54.2011
 4. PDFXII.55.pdf (24,85KB) w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ujazd
 5. PDFXII.56.pdf (267,54KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w gminie Ujazd dla terenów w granicach administracyjnych wsi Nogowczyce
 6. PDFXII.57.pdf (491,83KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień
 7. PDFXII.58.pdf (488,57KB) w sprawie określenia wysokości dziennej stawki opłaty targowej oraz zwolnień
 8. PDFXII.59.pdf (488,67KB) w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia podatku rolnego na 2012 rok
 9. PDFXII.60.pdf (497,32KB) w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
 10. PDFXII.61.pdf (32,24KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 11. PDFXII.62.pdf (22,46KB) w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2012-2015

Sesja nr XI z dnia 29 września 2011 roku

 1. PDFXI.49.pdf (38,42KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 roku
 2. PDFXI.50.pdf (23,06KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
 3. PDFXI.50_1.pdf (31,72KB) zał. nr 1 do uchwały nr XI/50/2011
 4. PDFXI.50_2.pdf (36,14KB) zał. nr 2 do uchwały nr XI/50/2011
 5. PDFXI.51.pdf (23,29KB) w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 6. PDFXI.51_1.pdf (628,06KB) zał. do uchwały XI/51/2011 - Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 7. PDFXI.52.pdf (31,23KB) w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 8. PDFXI.52_1.pdf (243,19KB) zał. do uchwały XI/52/2011 - Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Ujazd na lata 2011-2020
 9. PDFXI.53.pdf (491,78KB) w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami komunalnymi

Sesja nr X z dnia 31 sierpnia 2011 roku

 1. PDFX.44.pdf (42,70KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFX.45.pdf (493,63KB) w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ujazd przyjętego Uchwałą Nr LI/279/2010 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2010 r.
 3. PDFX.46.pdf (487,74KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
 4. PDFX.46_1.pdf (356,98KB) zał.do uchwały X/46/2011 - Gminny Program Opieki nad Zabytkami na lata 2011-2014
 5. PDFX.47.pdf (22,32KB) w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonym kandydacie na ławnika do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich
 6. PDFX.48.pdf (22,69KB) w sprawie zasięgnięcia od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydacie na ławnika

Sesja nr IX z dnia 29 czerwca 2011 roku

 1. PDFIX.39.pdf (21,43KB) w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2010 rok
 2. PDFIX.40.pdf (28,81KB) w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2010 rok
 3. PDFIX.41.pdf (23,84KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok
 4. PDFIX.42.pdf (22,36KB) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2011 rok
 5. PDFIX.42_1.pdf (31,61KB) załącznik nr 1 do uchwały IX/42/2011
 6. PDFIX.42_2.pdf (35,73KB) załącznik nr 2 do uchwały IX/42/2011
 7. PDFIX.43.pdf (106,75KB) w sprawie przyjęcia programu pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji  

Sesja nr VIII z dnia 20 czerwca 2011 roku

 1. PDFVIII.36.pdf (32,29KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFVIII.37.pdf (28,74KB) w sprawie określenia trybu i kryteriów ocenu wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej
 3. PDFVIII.38.pdf (24,75KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 4. JPEGVIII.38_1.jpeg (115,58KB) załącznik nr 1 do uchwały VIII/38/2011

Sesja nr VII z dnia 27 kwietnia 2011 roku

 1. PDFVII.35.pdf (31,79KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok

Sesja nr VI z dnia 30 marca 2011 roku

 1. PDFVI.28.pdf (67,21KB) w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez publiczne przedszkola prowadzone przez Gminę Ujazd
 2. PDFVI.29.pdf (65,27KB) w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Ujazd
 3. PDFVI.30.pdf (780,68KB) w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa w rejonie przysiółka Księży Las
 4. PDFVI.31.pdf (26,88KB) w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ZGKiM w Ujeździe bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w trwały zarząd nieruchomości i urządzeń infrastruktury technicznej
 5. PDFVI.32.pdf (30,82KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 6. PDFVI.33.pdf (23,86KB) w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki
 7. PDFVI.34.pdf (64,28KB) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Sesja nr V z dnia 28 lutego 2011 roku

 1. PDFV.21.pdf (29,55KB) w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2011 rok
 2. PDFV.22.pdf (67,09KB) w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso
 3. PDFV.23.pdf (26,02KB) w sprawie zmiany uchwały nr XLVI/248/2010 z dnia 28 stycznia 2010 r. w sprawie ustalenia cen za usługi komunalne o charakterze uzyteczności publicznej świadczone przez ZGKiM w Ujeździe na rzecz mieszkańców Gminy Ujazd
 4. PDFV.24.pdf (25,18KB) w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego
 5. PDFV.25.pdf (35,95KB) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 6. PDFV.26.pdf (38,27KB) w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego "Czysty Region" z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu
 7. PDFV.27.pdf (37,75KB) w sprawie uchwalenia: "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 z perspektywą do 2018 roku", "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.", "Prognozy oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd"
 8. PDFV.27_1.pdf (733,23KB) zał. nr 1 do uchwały nr V/27/2011 - Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2009-2014 z perspektywą do 2018 r.
 9. PDFV.27_2.pdf (245,76KB) zał. nr 2 do uchwały nr V/27/2011 - Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd na lata 2010-2013 z perspektywą do 2017 r.
 10. PDFV.27_3.pdf (398,10KB) zał. nr 3 do uchwały nr V/27/2011 - Prognoza oceny oddziaływania na środowisko dla Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska i Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Ujazd

Sesja nr IV z dnia 12 stycznia 2011 roku

 1. PDFIV.16.pdf (24,97KB) w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 2. PDFIV.16_1.pdf (30,98KB) załącznik nr 1 do uchwały nr IV/16/2011
 3. PDFIV.16_2.pdf (30,18KB) załącznik nr 2 do uchwały nr IV/16/2011
 4. PDFIV.17.pdf (216,82KB) w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok
 5. PDFIV.18.pdf (25,66KB) w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ujazd na 2011 r.
 6. PDFIV.19.pdf (41,08KB) w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ujeździe oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
 7. PDFIV.20.pdf (26,34KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2011 rok

2010 

Sesja nr III z dnia 29 grudnia 2010 r.

 1. PDFIII.13.pdf (55,81KB) w sprawie zmiany budżetu i w budżecie gminy na 2010 rok
 2. PDFIII.13_1.pdf (41,28KB) załącznik do uchwały nr III/13/2010
 3. PDFIII.14.pdf (58,93KB) w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd
 4. PDFIII.15.pdf (75,23KB) w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2011 rok  

Sesja nr II z dnia 13 grudnia 2010 r.

 1. PDFII.7.pdf (21,09KB) w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej
 2. PDFII.8.pdf (21,47KB) w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 3. PDFII.9.pdf (23,63KB) w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 4. PDFII.10.pdf (23,48KB) w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
 5. PDFII.11.pdf (23,89KB) w sprawie ustalenia wynagrodzenia za pracę dla Burmistrza Ujazdu
 6. PDFII.12.pdf (45,71KB) w sprawie rocznego Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Sesja nr I z dnia 1 grudnia 2010 r.

 1. PDFI.1.pdf (22,03KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe
 2. PDFI.2.pdf (22,83KB) w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe
 3. PDFI.3.pdf (22,35KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej
 4. PDFI.4.pdf (23,24KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki
 5. PDFI.5.pdf (24,03KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych
 6. PDFI.6.pdf (23,68KB) w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego
   
Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)