Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Miejskiej kadencji 2014-2018

2018

Sesja nr XLIX z dnia 18 października 2018 r.

 1. PDFXLIX.300.2018 w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Andrzeja Apostoła w Ujeździe na przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich.pdf (104,78KB)
 2. PDFXLIX.301.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (143,92KB)
 3. PDFXLIX.302.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,09MB)
 4. PDFXLIX.303.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej.pdf (100,89KB)
 5. PDFXLIX.304.2018 w sprawie w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu konkursowego pt. „Dziecko w żłobku – rodzic w pracy” w ramach RPO WO.pdf (127,99KB)
 6. PDFXLIX.305.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd.pdf (1,08MB)
 7. PDFRozstrzygnięcie Nadzorcze nr IN.III.4131.1.153.2018.JP Wojewody Opolskiego z dnia 9 listopada 2018 r. dot. Uchwały nr XLIX.305.2018 z dnia 18 października 2018 r. (226,62KB)
 8. PDFXLIX.306.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe kadencji 2014 - 2018.pdf (531,29KB) 
   

Sesja nr XLVIII z dnia 24 września 2018 r.

 1. PDFXLVIII.292.2018 w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd.pdf (237,11KB)
 2. PDFXLVIII.293.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Zakup platformy przyschodowej w....pdf (105,00KB)
 3. PDFXLVIII.294.2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ....pdf (131,77KB) Stwierdzenie nieważności Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
 4. PDFRozstrzygnięcie nadzorcze dot. Uchwały XLVIII.294.2018.pdf (83,62KB)
 5. PDFXLVIII.295.2018 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu w Niezdrowicach.pdf (127,95KB) Stwierdzenie nieważności Uchwały przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego
 6. PDFRozstrzygnięcie nadzorcze dot. Uchwały XLVIII.295.2018.pdf (91,96KB)
 7. PDFXLVIII.296.2018 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Ujazd.pdf (1,09MB) uchylona Uchwałą nr XLIX.305.2018 z dnia 18 października 2018 r.
 8. PDFXLVIII.297.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i....pdf (198,47KB)
 9. PDFXLVIII.298.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (148,35KB)
 10. PDFXLVIII.299.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,05MB)
   

Sesja nr XLVII z dnia 23 sierpnia 2018 r.

 1. PDFXLVII.287.2018 w sprawie zmiany siedziby obwodowej komisji wyborczej.pdf (199,08KB)
 2. PDFXLVII.288.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI.252.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze....pdf (204,86KB)
 3. PDFXLVII.289.2018 w sprawie zatwierdzenia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ujazd.pdf (221,09KB)
 4. PDFXLVII.290.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (139,33KB)
 5. PDFXLVII.291.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,10MB)
   

Sesja nr XLVI z dnia 5 lipca 2018 r.

 1. PDFXLVI.284.2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (100,78KB)
 2. PDFXLVI.285.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (134,44KB)
 3. PDFXLVI.286.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,37MB)
   

Sesja nr XLV z dnia 21 czerwca 2018 r.

 1. PDFXLV.279.2018 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf (1,45MB)
 2. PDFXLV.280.2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Ujazd.pdf (121,43KB)
 3. PDFXLV.281.2018 w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych...pdf (106,18KB)
 4. PDFXLV.282.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (136,43KB)
 5. PDFXLV.283.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,06MB)
   

Sesja nr XLIV z dnia 14 czerwca 2018 r.

 1. PDFXLIV.274.2018 w sprawie emisji obligacji komunalnych.pdf (105,95KB)
 2. PDFXLIV.275.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego części wsi Olszowa.pdf (4,60MB)
 3. PDFXLIV.276.2018 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospod. przestrzennego obejmującego część wsi Zimna Wódka i część wsi Sieroniowice.pdf (2,79MB)
 4. PDFXLIV.277.2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX.104.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp.....pdf (4,55MB)
 5. PDFXLIV.278.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży tych napojów.pdf (104,68KB)
   

Sesja nr XLIII z dnia 28 maja 2018 r.

 1. PDFXLIII.265.2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.pdf (96,09KB)
 2. PDFXLIII.266.2018 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2017 rok.pdf (98,23KB)
 3. PDFXLIII.267.2018 w sprawie przystąpienia Gminy Ujazd do realizacji projektu pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiek. ....pdf (107,90KB)
 4. PDFXLIII.268.2018 w sprawie zaopiniowania projektu Zarządzenia RDOŚ w Opolu w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Boże Oko”.pdf (242,75KB)
 5. PDFXLIII.269.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (115,78KB)
 6. PDFXLIII.270.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (150,86KB)
 7. PDFXLIII.271.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,07MB)
 8. PDFXLIII.272.2018 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy.pdf (97,31KB)
 9. PDFXLIII.273.2018 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Ujazd.pdf (96,82KB)
   

Sesja nr XLII z dnia 25 kwietnia 2018 r.

 1. PDFXLII.258.2018 w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd oraz nadanie mu statutu.pdf (216,99KB)
 2. PDFXLII.259.2018 w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez Żłobek Publiczny w Ujeździe.pdf (99,62KB)
 3. PDFXLII.260.2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad Żłobkiem Publicznym w Ujeździe.pdf (101,52KB)
 4. PDFXLII.261.2018 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej.pdf (104,76KB)
 5. PDFXLII.262.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,31MB)
 6. PDFXLII.263.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (135,31KB)
 7. PDFXLII.264.2018 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 RM w Ujeździe z dn. 29 września 2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na.pdf (126,76KB)
   

Sesja nr XLI z dnia 26 marca 2018 r.

 1. PDFXLI.251.2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd.pdf (102,83KB)
 2. PDFXLI.252.2018 w sprawie podziału Gminy Ujazd na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.pdf (204,20KB)
 3. PDFXLI.253.2018 w sprawie podziału Gminy Ujazd na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.pdf (199,72KB)
 4. PDFXLI.254.2018 w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody.pdf (113,66KB)
 5. PDFXLI.255.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,28MB)
 6. PDFXLI.256.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (139,56KB)
 7. PDFXLI.257.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad korzyst....pdf (196,97KB)
   

Sesja nr XL z dnia 26 lutego 2018 r.

 1. PDFXL.247.2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.pdf (104,35KB)
 2. PDFXL.248.2018 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (208,89KB)
 3. PDFXL.249.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,45MB)
 4. PDFXL.250.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (132,74KB)
   

Sesja nr XXXIX z dnia 29 stycznia 2018 r.

 1. PDFXXXIX.236.2018 w sprawie uchwalenia miejsc. planu zagosp. przestrz. części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf (6,76MB)
 2. PDFRozstrzygnięcie Wojewody Opolskiego dot. Uchwały Nr XXXIX.236.2018.pdf (397,18KB)
 3. PDFXXXIX.237.2018 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (103,67KB)
 4. PDFXXXIX.238.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd i zasad .....pdf (196,20KB)
 5. PDFXXXIX.239.2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla miasta Opola.pdf (101,34KB)
 6. PDFXXXIX.240.2018 w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w g.Ujazd.pdf (99,28KB)
 7. PDFXXXIX.241.2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,34MB)
 8. PDFXXXIX.242.2018 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2018 rok.pdf (124,73KB)
 9. PDFXXXIX.243.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Efektywność energetyczna....pdf (289,65KB)
 10. PDFXXXIX.244.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z WFOŚ i GW w Opolu na realizację zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków.pdf (284,23KB)
 11. PDFXXXIX.245.2018 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2017 rok.pdf (495,93KB)
 12. PDFXXXIX.246.2018 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2018 rok.pdf (189,82KB)
   

2017

Sesja nr XXXVIII z dnia 28 grudnia 2017 r.

 1. PDFXXXVIII.229.2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część wsi Sieroniowice.pdf (26,87MB)
 2.  PDFIN.I.743.8.2018.AD RN w. cz. MPZP Sieroniowice gm. Ujazd.pdf (173,27KB) - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Opolskiego dotyczące Uchwały RM w Ujeździe XXXVIII.229.2017
 3. PDFXXXVIII.230.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (138,71KB)
 4. PDFXXXVIII.231.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (5,86MB)
 5. PDFXXXVIII.232.2017 w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (101,20KB)
 6. PDFXXXVIII.233.2017 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2017 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf (280,38KB)
 7. PDFXXXVIII.234.2017 w sprawie uchwały budżetowej na 2018 rok.pdf (2,69MB)
 8. PDFXXXVIII.235.2017 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (11,05MB)
   

Sesja nr XXXVII z dnia 14 grudnia 2017 r.

 1. PDFXXXVII.223.2017 w sprawie realizacji projektu pn. „Ujazd – gmina przyjazna seniorom” - rozwój usług społecznych, opiekuńczych oraz wspierających osoby ....pdf (104,35KB)
 2. PDFXXXVII.224.2017 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na2018.pdf (365,32KB)
 3. PDFXXXVII.225.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (137,81KB)
 4. PDFXXXVII.226.2017 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniach ....pdf (104,03KB)
 5. PDFXXXVII.227.2017 w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowo- księgowej i organizacyjnej dla jednostek oświatowych Gminy Ujazd.pdf (124,55KB)
 6. PDFXXXVII.228.2017 w sprawie zmiany uchwały XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość....pdf (106,13KB)
   

Sesja nr XXXVI z dnia 20 listopada 2017 r.

 1. PDFXXXVI.212.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Ujeździe w ośmioletnią Publiczną....pdf (102,31KB)
 2. PDFXXXVI.213.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie w ośmioletnią....pdf (100,90KB)
 3. PDFXXXVI.214.2017 w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im.T. Kościuszki w Olszowej w ośmioletnią.pdf (103,45KB)
 4. PDFXXXVI.215.2017 w sprawie powierzenia Gminie Strzelce Opolskie zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na objęciu osób z zaburzeniami....pdf (102,43KB)
 5. PDFXXXVI.216.2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany mpzp dla części terenów wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf (353,58KB)
 6. PDFXXXVI.217.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z „18 Marca” na ulicę „Zieloną”.pdf (460,36KB)
 7. PDFXXXVI.218.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Starym Ujeździe z „Czterdziestolecia” na ulicę „Główną”.pdf (482,47KB)
 8. PDFXXXVI.219.2017 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy.pdf (209,76KB)
 9. PDFXXXVI.220.2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.pdf (105,84KB)
 10. PDFXXXVI.221.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (149,55KB)
 11. PDFXXXVI.222.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,02MB)
   

Sesja nr XXXV z dnia 25 września 2017 r.

 1. PDFXXXV.210.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (143,05KB)
 2. PDFXXXV.211.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,03MB)
   

Sesja nr XXXIV z dnia 28 sierpnia 2017 r.

 1. PDFXXXIV.202.2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ujazd i miejscowych planów zagosp. przestrz..pdf (762,88KB)
 2. PDFXXXIV.203.2017 w sprawie zmiany nazwy ulicy w Jaryszowie z „22 Lipca” na ulicę „Spokojna”.pdf (326,23KB)
 3. PDFXXXIV.204.2017 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Województwa Opolskiego.pdf (103,81KB)
 4. PDFXXXIV.205.2017 w sprawie wyrażenia woli współdziałania w partnerstwie przy wykonaniu zadania inwestycyjnego realizowanego w ramach RPO Woj.Op. na 2014-2020.pdf (102,60KB)
 5. PDFXXXIV.206.2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Cisek.pdf (100,36KB)
 6. PDFXXXIV.207.2017 w sprawie udzielenia dotacji celowej na dofinansowanie zadania realizowanego przez Uniwersytet Opolski.pdf (103,54KB)
 7. PDFXXXIV.208.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (147,33KB)
 8. PDFXXXIV.209.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,75MB)
   

Sesja nr XXXIII z dnia 22 czerwca 2017 r.

 1. PDFXXXIII.196.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd.pdf (102,35KB)
 2. PDFXXXIII.197.2017 w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród....pdf (410,37KB) 
 3. PDFXXXIII.198.2017 w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli.pdf (136,42KB)
 4. PDFXXXIII.199.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (146,48KB)
 5. PDFXXXIII.200.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (6,06MB)
 6. PDFXXXIII.201.2017 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie.pdf (1,36MB)
   

Sesja nr XXXII z dnia 29 maja 2017 r.

 1. PDFXXXII.188.2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2016 rok.pdf (96,26KB)
 2. PDFXXXII.189.2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu.pdf (98,64KB)
 3. PDFXXXII.190.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (103,75KB)
 4. PDFXXXII.191.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (102,58KB)
 5. PDFXXXII.192.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (151,71KB)
 6. PDFXXXII.193.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,15MB)
 7. PDFXXXII.194.2017 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużona dla Gminy Ujazd”.pdf (98,58KB)
 8. PDFXXXII.195.2017 w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużona dla Gminy Ujazd”.pdf (99,50KB)
   

Sesja nr XXXI z dnia 24 kwietnia 2017 r.

 1. PDFXXXI.184.2017 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom pełniącym stanowiska kierownicze....pdf (108,58KB)
 2. PDFXXXI.185.2017 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (102,70KB)
 3. PDFXXXI.186.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (139,01KB)
 4. PDFXXXI.187.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1 021,71KB)
   

Sesja nr XXX z dnia 27 marca 2017 r.

 1. PDFXXX.175.2017 w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu.pdf (107,46KB)
 2. PDFXXX.176.2017 w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detal., zakładów gastronomicznych i usługowych na terenie gminy Ujazd.pdf (104,95KB)
 3. PDFXXX.177.2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierząt.pdf (213,99KB)
 4. PDFXXX.178.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargu na dzierżawę nieruchomości własności Gminy Ujazd.pdf (99,28KB)
 5. PDFXXX.179.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego, na okres 01.09.2017 - 31.08.2019.pdf (129,14KB)
 6. PDFXXX.180.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (140,42KB)
 7. PDFXXX.181.2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (1,07MB)
 8. PDFXXX.182.2017 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2018 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (99,88KB)
 9. PDFXXX.183.2017 w sprawie podtrzymania stanowiska wyrażonego w Uchwale Nr XXIII.126.2016 R. M. w Ujeździe z dnia 29 września 2016 r..pdf (943,40KB)
   

Sesja nr XXIX z dnia 27 lutego 2017 r.

 1. PDFXXIX.165.2017 w sprawie nadania nazwy ulicy.pdf (336,65KB)
 2. PDFXXIX.166.2017 w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Ujazd w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu.pdf (1,15MB)
 3. PDFXXIX.167.2017 w sprawie rozwiązania spółki kapitałowej Ujazdowski Inkubator Przedsiębiorczości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.pdf (100,29KB)
 4. PDFXXIX.168.2017 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszych klas psp prowadzonych przez Gminę Ujazd....pdf (106,99KB)
 5. PDFXXIX.169.2017 w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego i oddziałów przedszkoln...pdf (106,79KB)
 6. PDFXXIX.170.2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego, na okres od dnia 1 września 2017 r..pdf (128,18KB)
 7. PDFXXIX.171.2017 w sprawie zasad ustalania i przekazywania z budżetu gminy środków finansowych wynikających z rozliczenia podatku od towarów i usług.pdf (106,36KB)
 8. PDFXXIX.172.2017 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2017 rok.pdf (144,40KB)
 9. PDFXXIX.174.2017 w sprawie powołania doraźnej komisji do spraw nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Ujazd”.pdf (105,18KB)
   

Sesja nr XXVIII z dnia 30 stycznia 2017 r.

 1. PDFXXVIII.156.2017 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (105,44KB)
 2. PDFXXVIII.157.2017 w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych ....pdf (101,21KB)
 3. PDFXXVIII.158.2017 w sprawie przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, PSP w Jaryszowie i PSP w Olszowej.pdf (102,11KB)
 4. PDFXXVIII.159.2017 w sprawie dokonania zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Ujazd przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf (103,24KB)
 5. PDFXXVIII.160.2017 w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych,.pdf (103,63KB)
 6. PDFXXVIII.161.2017 w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ujazd do nowego ustroju szkolnego.pdf (131,76KB)
 7. PDFXXVIII.162.2017 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe za 2016 rok.pdf (496,56KB)
 8. PDFXXVIII.163.2017 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe na 2017 rok.pdf (189,53KB)
 9. PDFXXVIII.164.2017 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf (206,71KB)
   

2016

Sesja nr XXVII z dnia 29 grudnia 2016 r.

 1. PDFXXVII.147.2016 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2016 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf (203,71KB)
 2. PDFXXVII.148.2016 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (107,88KB)
 3. PDFXXVII.149.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,34MB)
 4. PDFXXVII.150.2016 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (103,05KB)
 5. PDFXXVII.151.2016 w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej....pdf (102,22KB)
 6. PDFXXVII.152.2016 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2017.pdf (360,33KB)
 7. PDFXXVII.153.2016 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd.pdf (103,72KB)
 8. PDFXXVII.154.2016 w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok.pdf (2,43MB)
 9. PDFXXVII.155.2016 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (9,55MB)
   

Sesja nr XXVI z dnia 15 grudnia 2016 r.

 1. PDFXXVI.143.2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd.pdf (2,60MB)
 2. PDFXXVI.144.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (106,04KB)
 3. PDFXXVI.145.2016 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (103,84KB)
 4. PDFXXVI.146.2016 w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (101,64KB)
   

Sesja nr XXV z dnia 28 listopada 2016 r.

 1. PDFXXV.136.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf (549,10KB)
 2. PDFXXV.137.2016 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działek położonych w Ujeździe.pdf (102,12KB)
 3. PDFXXV.138.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Ujazd oraz warunków.....pdf (189,98KB)
 4. PDFXXV.139.2016 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożyt..pdf (215,53KB)
 5. PDFXXV.140.2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (112,07KB)
 6. PDFXXV.141.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (149,44KB)
 7. PDFXXV.142.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,18MB)
   

Sesja nr XXIV z dnia 25 października 2016 r.

 1. PDFXXIV.127.2016 w sprawie zamiaru przekształcenia Publicznego Przedszkola w Ujeździe, Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie i PSP w Olszowej.pdf (101,08KB)
 2. PDFXXIV.128.2016 w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Ujazd przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf (100,77KB)
 3. PDFXXIV.129.2016 w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej.pdf (103,41KB)
 4. PDFXXIV.130.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe.pdf (102,00KB)
 5. PDFXXIV.131.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe.pdf (101,95KB)
 6. PDFXXIV.132.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp części obszaru SAG obejmującej część wsi Olszowa, Zimna Wódka i Sieroniowice.pdf (1,19MB) uchwała straciła moc 28 listopada 2016 r., zastąpiona Uchwałą nr XXV.136.2016 z dnia 28 listopada 2016 r.
 7. PDFXXIV.133.2016 zmieniająca wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016 – 2021.pdf (112,46KB)
 8. PDFXXIV.134.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (137,16KB)
 9. PDFXXIV.135.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,12MB)
   

Sesja nr XXIII z dnia 29 września 2016 r.

 1. PDFXXIII.121.2016 w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.pdf (5,56MB)
 2. PDFXXIII.122.2016 w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd.pdf (2,83MB) uchwała straciła moc 15 grudnia 2016 r., zastąpiona Uchwałą nr XXVI.143.2016 z dnia 15 grudnia 2016 r.
 3. PDFXXIII.123.2016 w sprawie realizacji przedsięwzięcia wspólnego polegającego na partycypacji w kosztach zadania pn. Budowa drogi dojazdowej do gruntów roln....pdf (103,42KB)
 4. PDFXXIII.124.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (139,27KB)
 5. PDFXXIII.125.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,04MB)
 6. PDFXXIII.126.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Ujazdu.pdf (1,17MB)
   

Sesja nr XXII z dnia 29 sierpnia 2016 r.

 1. PDFXXII.117.2016 w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”.pdf (2,76MB) - uchwała straciła moc 29 września 2016 r., zastąpiona Uchwałą nr XXIII.122.2016 z dnia 29 września 2016 r.
 2. PDFXXII.118.2016 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (102,83KB)
 3. PDFXXII.119.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (147,86KB)
 4. PDFXXII.120.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,24MB)
   

Sesja nr XXI z dnia 23 czerwca 2016 r.

 1. PDFXXI.113.2016 w sprawie powierzenia Gminie Kędzierzyn-Koźle zadania własnego w zakresie opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz ich wyłapywania.pdf (92,64KB)
 2. PDFXXI.114.2016 w sprawie udzielenia poręczenia przez Gminę Ujazd pożyczki z WFOŚiGW udzielonej Regionalnemu Centrum Zagospodarowania i Unieszkodliwiania Odpadów.pdf (99,26KB)
 3. PDFXXI.115.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (103,08KB)
 4. PDFXXI.116.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,17MB)
   

Sesja nr XX z dnia 30 maja 2016 r.

 1. PDFXX.109.2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.pdf (89,57KB)
 2. PDFXX.110.2016 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2015 rok.pdf (90,17KB)
 3. PDFXX.111.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (125,37KB)
 4. PDFXX.112.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,19MB)
   

Sesja nr XIX z dnia 25 kwietnia 2016 r.

 1. PDFXIX.104.2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego część miasta Ujazd.pdf (395,00KB)
 2. PDFXIX.105.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (131,15KB)
 3. PDFXIX.106.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,76MB)
 4. PDFXIX.107.2016 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (93,67KB)
 5. PDFXIX.108.2016 w sprawie rozpatrzenia skargi.pdf (1,87MB)
   

Sesja nr XVIII z dnia 30 marca 2016 r.

 1. PDFXVIII.94.2016 w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwoju Gminy Ujazd na lata 2015 – 2025”.pdf (1,85MB)
 2. PDFXVIII.95.2016 w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ujazd na lata 2016-2021.pdf (123,87KB)
 3. PDFXVIII.96.2016 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (196,60KB)
 4. PDFXVIII.97.2016 w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podst. i gimnazjum.pdf (105,51KB)
 5. PDFXVIII.98.2016 w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2016 – 2018.pdf (688,44KB)
 6. PDFXVIII.99.2016 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Ujazdu uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.pdf (94,95KB)
 7. PDFXVIII.100.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (134,14KB)
 8. PDFXVIII.101.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,69MB)
 9. PDFXVIII.102.2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2017 rok środków stanowiących fundusz sołecki.pdf (90,58KB)
 10. PDFXVIII.103.2016 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (95,83KB) 
   

Sesja nr XVII z dnia 29 lutego 2016 r.

 1. PDFXVII.85.2016 w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi i przekazania skargi organowi właściwemu.pdf (1,56MB)
 2. PDFXVII.86.2016 w sprawie utworzenia Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf (96,00KB)
 3. PDFXVII.87.2016 w sprawie przyjęcia Statutu Związku Celowego Powiatowo-Gminnego JEDŹ Z NAMI.pdf (584,15KB)
 4. PDFXVII.88.2016 w sprawie utworzenia i przystąpienia Gminy Ujazd do Stowarzyszenia pod nazwą Kędzierzyńsko-Strzelecki Subregionalny Obszar Funkcjonalny.pdf (98,10KB)
 5. PDFXVII.89.2016 w sprawie zamiaru dokonania zmian w sieci prowadzonych przez Gminę Ujazd przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.pdf (92,69KB)
 6. PDFXVII.90.2016 w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Ujazd.pdf (97,91KB)
 7. PDFXVII.91.2016 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2016 rok.pdf (101,45KB)
 8. PDFXVII.92.2016 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,86MB)
 9. PDFXVII.93.2016 w sprawie nawiązania partnerskich stosunków między gminami Ujazd i Orzysz.pdf (172,40KB)
   

Sesja nr XVI z dnia 25 stycznia 2016 r.

 1. PDFXVI.81.2016 w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd, a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświat..pdf (92,43KB)
 2. PDFXVI.82.2016 w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (94,09KB)
 3. PDFXVI.83.2016 w sprawie przyjęcia sprawozdań z pracy Komisji Stałych Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (457,38KB)
 4. PDFXVI.84.2016 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (173,55KB)
   

2015

Sesja nr XV z dnia 28 grudnia 2015 r.

 1. PDFXV.74.2015 w sprawie wykazu wydatków niewygasających z końcem roku budżetowego 2015 oraz określenia ostatecznego terminu dokonania tych wydatków.pdf (149,08KB)
 2. PDFXV.75.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (96,04KB)
 3. PDFXV.76.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,60MB)
 4. PDFXV.77.2015 w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (139,27KB)
 5. PDFXV.78.2015 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2016 rok.pdf (329,57KB)
 6. PDFXV.79.2015 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (8,47MB)
 7. PDFXV.80.2015 w sprawie uchwały budżetowej na 2016 rok.pdf (1,48MB)
   

Sesja nr XIV z dnia 16 grudnia 2015 r.

 1. PDFXIV.70.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych oraz zwolnień.pdf (93,28KB)
 2. PDFXIV.71.2015 zmieniająca Uchwałę RM w Ujeździe Nr XLV.260.2014 z dnia 30 X 2014r.w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości.pdf (1,19MB)
 3. PDFXIV.72.2015 w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum gminy Ujazd posiadających obwód....pdf (97,65KB)
 4. PDFXIV.73.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (123,66KB)
   

Sesja nr XIII z dnia 30 listopada 2015 r.

 1. PDFXIII.65.2015 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działek nr 840.10, 840.2, 840.4 położonych w Ujeździe wraz z ruinami zamku.pdf (97,49KB)
 2. PDFXIII.66.2015 w sprawie nadania nazw ulicom.pdf (286,37KB)
 3. PDFXIII.67.2015 w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publ..pdf (196,30KB)
 4. PDFXIII.68.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (100,13KB)
 5. PDFXIII.69.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,50MB)
   

Sesja nr XII z dnia 28 października 2015 r.

 1. PDFXII.60.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatków i opłat lokalnych.pdf (98,62KB)
 2. PDFXII.61.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.pdf (102,40KB)
 3. PDFXII.62.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (120,56KB)
 4. PDFXII.63.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,53MB)
 5. PDFXII.64.2015 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich na kadencję 2016-2019.pdf (93,55KB)
   

Sesja nr XI z dnia 28 września 2015 r.

 1. PDFXI.58.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (101,74KB)
 2. PDFXI.59.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,62MB)
   

Sesja nr X z dnia 31 sierpnia 2015 r.

 1. X.51.2015 w sprawie przyjęcia „Zintegrowanego Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko – Kozielskiego”
 2. PDFX.52.2015 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragmenty miasta Ujazd oraz wsi Niezdrowice.pdf (6,66MB)
 3. PDFX.53.2015 w sprawie uchwalenia Programu Opieki na zabytkami Gminy Ujazd na lata 2015-2018.pdf (2,57MB)
 4. PDFX.54.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (132,67KB)
 5. PDFX.55.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (204,37KB)
 6. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr X.55.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (5,58MB)
 7. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr X.55.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,09MB)
 8. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr X.55.2015.pdf (254,17KB)
 9. PDFX.56.2015 w sprawie powołania zespołu do wydania opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników.pdf (92,98KB)
 10. PDFX.57.2015 w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników.pdf (92,87KB)
   

Sesja nr IX z dnia 25 czerwca 2015 r.

 1. PDFIX.48.2015 w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego Czysty Region z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.pdf (191,94KB)
 2. PDFIX.49.2015 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (127,91KB)
 3. PDFIX.50.2015 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (7,40MB)
   

Sesja nr VIII z dnia 25 maja 2015 r.

 1. PDFVIII.44 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014 r..pdf (86,30KB)
 2. PDFVIII.45 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ujazdu za 2014 rok.pdf (88,35KB)
 3. PDFVIII.46 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (121,84KB)
 4. PDFVIII.47 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (205,01KB)
 5. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr VIII.47.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (5,73MB)
 6. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr VIII.47.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (1,09MB)
 7. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr VIII.47.2015..pdf (254,66KB)

Sesja nr VII z dnia 27 kwietnia 2015 r.

 1. PDFVII.38 w sprawie przyjęcia programu pn. Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ujazd na lata 2014-2017 z perspektywą do 2021r. oraz Prognoza oceny oddz..pdf (4,36MB)
 2. PDFVII.39 zmieniająca uchwałę RM w Ujeździe nr XLIII.236.2002 z dnia 11 lutego 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu.pdf (276,86KB)
 3. PDFVII.40 w sprawie pozbawienia kategorii dróg gminnych.pdf (92,47KB)
 4. PDFVII.41 w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (90,04KB)
 5. PDFVII.42 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (122,72KB)
 6. PDFVII.43 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (128,85KB)
 7. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr VII.43.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,80MB)
 8. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr VII.43.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (682,90KB)
 9. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr VII.43.2015.pdf (185,99KB) 

Sesja nr VI z dnia 25 marca 2015 r.

 1. PDFVI.31 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Ujazd na obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwod.kom.wyborcz..pdf (93,56KB)
 2. PDFVI.32 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt.pdf (191,90KB)
 3. PDFVI.33 zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Ujazd.pdf (98,48KB)
 4. PDFVI.34 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej ds. komunalizacji mienia gminnego.pdf (93,09KB)
 5. PDFVI.35 w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (97,42KB)
 6. PDFVI.36 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (128,66KB)
 7. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr V.36.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,83MB)
 8. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr V.36.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (558,55KB)
 9. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr V.36.2015.pdf (133,79KB)
 10. PDFVI.37 w spr. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ujazd na 2016r. funduszu sołeckiego.pdf (89,10KB)
   

Sesja nr V z dnia 23 lutego 2015 r.

 1. PDFV.27 w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Ujazd.pdf (92,83KB)
 2. PDFV.28 w sprawie poboru w drodze inkasa podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.pdf (98,78KB)
 3. PDFV.29 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 r.pdf (121,14KB)
 4. PDFV.30 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (128,29KB)
 5. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr V.30.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,67MB)
 6. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr V.30.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (581,40KB)
 7. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr V.30.2015.pdf (136,85KB)
   

Sesja nr IV z dnia 26 stycznia 2015 r.

 1. PDFIV.21.w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświat. Gminy.pdf (91,89KB)
 2. PDFIV.22.w sprawie określenia kryteriów i wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na II etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola....pdf (98,65KB)
 3. PDFIV.23.w sprawie udzielenia dotacji na rzecz Powiatu Strzeleckiego.pdf (133,59KB)
 4. PDFIV.24.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok.pdf (123,05KB)
 5. PDFIV.25.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (128,83KB)
 6. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr IV.25.2015. Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,81MB)
 7. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr IV.25.2015.Wykaz przedsięwzięć.pdf (571,71KB)
 8. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr IV.25.2015.pdf (178,03KB)
 9. PDFIV.26.w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (168,23KB)

2014

Sesja nr III z dnia 29 grudnia 2014 r.

 1. PDFIII.12.w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na 2014 rok.pdf (123,96KB)
 2. PDFIII.13.w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf (23,47KB)
 3. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr III.13.2014.Wieloletnia prognoza finansowa.pdf (3,97MB)
 4. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr III.13.2014.Wykaz przedsięwzięć.pdf (710,38KB)
 5. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr III.13.2014.pdf (22,43KB)
 6. PDFIII.14. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości stanowiących pomoc de minimis na terenie gminy Ujazd.pdf (434,27KB)
 7. PDFIII.15.w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla samorządowego zakładu budżetowego.pdf (25,67KB)
 8. PDFIII.16.w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków.pdf (26,41KB)
 9. PDFIII.17.w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiąz. Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Ujazd na 2015.pdf (99,05KB)
 10. PDFIII.18.w sprawie ustalenia diet dla Radnych Rady Miejskiej w Ujeździe oraz zasad zwrotu kosztów podróży służbowych.pdf (28,96KB)
 11. PDFIII.19.w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.pdf (24,90KB)
 12. PDFZał. nr 1 do Uchwały Nr III.19.2014.Wieloletnia Prognoza Finansowa.pdf (3,85MB)
 13. PDFZał. nr 2 do Uchwały Nr III.19.2014.Wykaz przedsięwzięć.pdf (587,30KB)
 14. PDFZał. nr 3 do Uchwały Nr III.19.2014.pdf (37,28KB)
 15. PDFIII.20.w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.pdf (544,64KB)

 Sesja nr II z dnia 8 grudnia 2014 r.

 1. PDFII.3.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.pdf (22,34KB)
 2. PDFII.4.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf (23,06KB)
 3. PDFII.5.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf (24,12KB)
 4. PDFII.6.w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf (23,77KB)
 5. PDFII.7.w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rewizyjnej.pdf (21,29KB)
 6. PDFII.8.w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Budżetu, Finansów i Gospodarki.pdf (22,19KB)
 7. PDFII.9.w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Społecznych.pdf (23,12KB)
 8. PDFII.10.w sprawie wyboru składu osobowego Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego.pdf (23,72KB)
 9. PDFII.11.w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Ujazdu.pdf (23,53KB) 

Sesja nr I z dnia 28 listopada 2014 r.

 1. PDFI.1.w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (22,50KB)
 2. PDFI.2.w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Ujeździe.pdf (22,69KB)