Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych.

OGŁOSZENIE
o otwartym konkursie ofert 


Działając na  podstawie  art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy  społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn.zm.) oraz art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn.zm.)

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania z zakresu pomocy społecznej obejmującego świadczenie: usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi - dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

I. Rodzaj zadania:
Świadczenie w okresie od stycznia 2015 r. do  grudnia 2015 r. :

 1. usług opiekuńczych,
 2. specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 3. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi 

- dla mieszkańców Gminy Ujazd, którzy z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, w miejscu zamieszkania.

Zakres usług opiekuńczych obejmuje: pomoc w zaspakajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnacja zaleconą przez lekarza, oraz zapewnienie w miarę możliwości kontaktów z otoczeniem

Rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi, kwalifikacje osób je świadczących określa Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z późn. zm.).

II. Podmioty uprawnione do złożenia oferty na wykonywanie zadań, o których mowa w cz. I:
Zadanie może być wykonywane przez  podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014. poz. 1118 z późn.zm.) -  prowadzące działalność z  zakresu  pomocy społecznej.

III. Wysokość dotacji na realizację zadania:

 1. Na podstawie  projektu budżetu Gminy Ujazd na 2015 r. - dotacja na realizację zadania wynosi:  12.000,00 zł – usługi opiekuńcze, 0 zł – specjalistyczne usługi opiekuńcze.  Zastrzega się zmianę wysokości dotacji na 2015 rok w  przypadku zmian w uchwale budżetowej na 2015 r.
 2. Przewidywana ilość godzin  usług opiekuńczych w roku 2015 wznosi ok. 1000, w tym nie przewiduje się  specjalistycznych usług opiekuńczych. Rzeczywista liczba godzin zlecanych do realizacji zależna będzie od faktycznego zapotrzebowania na tę formę pomocy.

IV. Informacje o zrealizowanym w 2013 r. i roku bieżącym zadaniu tego samego rodzaju, koszcie jego realizacji przy udziale podmiotów uprawnionych, z uwzględnieniem dotacji przekazanej tym podmiotom: 

 1. Dotacja przeznaczona na realizację zadania w 2014 r. wynosi:

  12 000 zł - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),
   
 2. Dotacja przekazana na realizację zadania w 2013 r. wynosiła:

  13 585 zł - w zakresie świadczenia usług opiekuńczych - realizator zadania Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS),

  0 zł – w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych – realizator zadnia Polski Komitet Pomocy Społecznej w Opolu Stowarzyszenie Charytatywne (PKPS).

V. Warunki przyznania dotacji.

Warunkiem przyznania dotacji jest wybór oferty przez organ ogłaszający otwarty konkurs ofert i podpisania umowy o realizację zadania. 
Oferta na realizację jednego z zadań wymienionych w cz. I powinna zawierać:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy realizacji zadnia publicznego,
 2. informację o terminie i miejscu realizacji zadania,
 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania,
 4. informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających realizację zadania,
 5. informację o wysokości środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizacje zadania,
 6. informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
 7. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadnia publicznego
 8. inne informacje, które zdaniem oferenta miały znaczenie przy wyborze oferty.

Do oferty należy dołączyć:

- aktualny opis potwierdzający wpis do właściwej ewidencji lub rejestru dotyczących statusu prawnego podmiotu i prowadzonej przez niego działalności.

Nie dopuszcza się możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych.
 
Oferty należy składać na formularzach według wzoru stanowiącego załącznik do  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie określenia wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011r. Nr 6, poz. 25). 

VI. Termin i warunki realizacji zadań:

Termin realizacji zadań, o których mowa w cz. I ustala się na okres od stycznia 2015 r. do  grudnia 2015 r. Zadania z zakresu świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi, świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski oraz świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, dla osób starszych, chorych i niepełnosprawnych będą wykonywane w miejscu zamieszkania osoby, dla której uprawnienie do świadczeń w odpowiednim wymiarze ustali decyzją administracyjną Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci specjalnej troski może być powierzone wyłącznie osobom posiadającym kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późniejszymi zmianami).

VII. Termin składania ofert

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 31 grudnia 2014 r. do godz. 9.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe, 47-143 Ujazd ul. Sławięcicka 19 lub przesłać pocztą (decyduje data wpływu oferty) w zamkniętych i opisanych kopertach z napisem „Konkurs ofert na realizację usług opiekuńczych”.

VIII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

Otwarcie ofert i rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 31 grudnia 2014 r. o godz. 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ujeździe. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu ofert zostanie zamieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego, Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe oraz na stronie BIP Gminy Ujazd. Oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa powołana przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe.

Przy wyborze oferty uwzględnione zostaną następujące kryteria:

- formalne – do udziału w konkursie ofert dopuszczone zostaną tylko podmioty, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej, które złożą oferty wraz z załącznikami w terminie określonym w ogłoszeniu,
- merytoryczne – komisja konkursowa dokona oceny złożonej oferty uwzględniając:

 • cenę usługi za 1 godzinę,
 • doświadczenie w realizacji tego rodzaju zadania 
 • realizację zadań zleconych podmiotowi uprawnionemu w okresie poprzednim, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczania otrzymywanych na ten cel środków,
 • posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe zapewniające realizację zadania.

Oferty sporządzone wadliwie, lub niekompletnie, co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji zostaną odrzucone.
Konkurs będzie rozstrzygnięty także w przypadku, gdy wpłynie jedna oferta.

Z wyłonionym podmiotem w drodze otwartego konkursu ofert zostanie zawarta umowa o realizację zadania.

IX. Ogłoszenie o konkursie ofert znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ujazd: bip.ujazd.pl, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Ujeździe  ul.  Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd oraz stronie internetowej www.ujazd.pl oraz www.opsujazd.pl

Ujazd, dnia 09.12.2014 r.

Krystyna Nierle
p.o. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej