Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zadanie: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.Ujazd: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie
Numer ogłoszenia: 21763 - 2015; data zamieszczenia: 18.02.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi gminnej nr 105758 O Kolonia wraz z budową kanalizacji burzowej oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1441 O Jaryszów - Zimna Wódka w Jaryszowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje : 1. Rozbudowę drogi gminnej nr 105758O Kolonia Jaryszów na dł. 578 mb: - jezdnia o szer. 4,5 mb obustronnymi poboczami ziemnymi, - remont przepustu rurowego, - wycinka 27 drzew 2. Budowę kanalizacji burzowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni drogi gminnej nr 105758O kolonia Jaryszów na dł. 400,00 mb: - system odwodnienia liniowego żelbetowego o przekroju 30x40 o dł. 335,00 mb , - grawitacyjna sieć kanalizacji deszczowej z rur dwuściennych kielichowych z PP o średnicy Dn300 mm o dł. 73 mb, - budowa studni włazowa betonowa Dn1000 mm - 4 szt, - wylot kolektora betonowego wraz klapą przeciwcofkową Dn300 - 1 szt 3. Przebudowę nawierzchni drogi powiatowej nr 1441O Zimna Wódka - Jaryszów na dł. 430,00 mb: - jezdnia o szer. 5 mb z obustronnymi poboczami ziemnymi o szer. 0,75 m na dł. 430mb, -remont przepustu rurowego, -wycinka 27 szt drzew oraz karpiny, - oznakowanie skrzyżowania i drogi powiatowej 3.1 Wykonanie przedmiotu zamówienia obejmuje ponadto: a) Wykonanie dokumentacji powykonawczej. b) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy. c) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. d) Zebranie odpadów powstałych w wyników realizacji przedmiotu zamówienia i przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Powstałe w ten sposób odpady - w tym również wszelkiego rodzaju nadziemne, podziemne, nieorganiczne i organiczne pozostałości typu gruz, złom, pnie, korzenie, karpiny itp. - należy bez zbędnej zwłoki wywieźć na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku jest możliwe na okres nie dłuższy niż termin realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na Składowisko Odpadów lub przekazanie przedsiębiorcy posiadającemu zezwolenie na transport odpadów. e) Zabezpieczenie obiektu oraz prowadzenie robót budowlanych w taki sposób aby w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia możliwe było ciągłe , bezkolizyjne korzystanie drogi. f) Próby i odbiory z udziałem wymaganych instytucji państwowych, inwestora i użytkownika, oraz wykonanie zaleceń pokontrolnych takich instytucji jak PIS i PSP g) Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót. Wykonawca zobowiązany jest z dniem przekazania placu budowy, posiadać i przedłożyć Zamawiającemu opłacony dokument ubezpieczenia OC od prowadzonej działalności gospodarczej. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia powyższego ubezpieczeniu powinna wynosić nie mniej niż wartość złożonej przez Wykonawcę oferty [PLN] na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. 3.2. Pełny zakres i opis przedmiotu zamówienia określa : a). Projekt budowlany rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie b). Projekt budowlany budowy kanalizacji burzowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni odcinka drogi gminnej Nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie , c). Projekt wykonawczy rozbudowy odcinka drogi gminnej Nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie d). Projekt wykonawczy budowy kanalizacji burzowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni odcinka drogi gminnej Nr 105758 O Kolonia w Jaryszowie, e). Projekt zieleni drogi gminnej f). Projekt przebudowy odcinka drogi powiatowej Nr 1441 O Zimna Wódka - Jaryszów w Jaryszowie g). Projekt zieleni drogi powiatowej c). Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót d). Przedmiary robót dla każdego zakresu e). Wizję lokalną w terenie..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.10.00.00-8, 45.11.00.00-1, 45.11.12.20-6, 45.20.00.00-9, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.32.55-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 20 000,00 zł ( słownie ( dwadzieścia tysięcy 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca musi wykazywać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie - robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni warunek gdy przedstawi co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy drogi z betonu asfaltowego o długości co najmniej 1000 m i szer. jezdni co najmniej 5 m i wartości zadania co najmniej brutto 1 000 000zl i co najmniej w jednym zadaniu wykonawca wykonywał budową kanalizacji deszczowej kolektorem zamkniętym o dł. co najmniej 200m . Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Dysponowanie - Dysponowanie Kierownikiem budowy, posiadający: uprawnienia budowlane do kierowania robotami w zakresie budowy dróg bez ograniczeń ( w rozumieniu przepisów prawa budowlanego i przepisów wykonawczych ) oraz legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert a także: - Dysponowanie Kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń kanalizacyjnych oraz legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem zawodowym licząc od daty wydania uprawnień budowlanych do dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na składanie ofert Wszystkie w/w osoby muszą posiadać aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku ofert wspólnych, zasoby ludzkie wykonawców występujących wspólnie podlegają sumowaniu. W przypadku, gdy Wykonawca dysponuje personelem kierowniczym spoza terytorium RP, to osoby te muszą: - posiadać wykształcenie i kwalifikacje wymagane do świadczenia usług we wskazanej branży budowlanej w kraju zamieszkania tych osób, - posiadać decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych we wskazanej branży budowlanej zgodnie z ustawą z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawaniu kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub posiadać prawo do świadczenia usług transgranicznych, - spełniać opisane wymagania odnośnie doświadczenia. Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia

   III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

   III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie (druk nr 20) potwierdzające prawo do podpisywania wniosku o dopuszczenie do postępowania lub oferty, a tym samym posiadające prawo zaciągania zobowiązań lub składania oświadczenia woli w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zagraniczny składa oświadczenie jak wyżej. W przypadku ofert wspólnych, wszyscy wykonawcy nie prowadzący działalności, a występujący wspólnie składają wymagane oświadczenie. W przypadku osoby udostępniającej swoje zasoby zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp i biorącej udział w realizacji części zamówienia składa także niniejszy dokument. Oświadczenie Wykonawcy (druk nr 2) o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. W przypadku ofert wspólnych, oświadczenie w imieniu wykonawców występujących wspólnie, składa upełnomocniony lider lub wszyscy wykonawcy składają oświadczenie wspólne. Formularz oferty wypełniony ściśle wg załączonego do SIWZ wzoru druku z kompletem oświadczeń dotyczących spełnienia warunków oferty i udzielenia zamówienia oraz podpisany przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy określonego aktem rejestrowym z podaniem imienia i nazwiska. Pełnomocnictwo wystawione wg wzoru załączonego do niniejszej SIWZ lub pełnomocnictwa udzielane przez Wykonawcę. W przypadku przedkładania kopii pełnomocnictw muszą być one potwierdzone (uwierzytelnione) notarialnie za zgodność z oryginałem.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 

ZAŁĄCZNIKI:

 • 1 - Cena - 90

 • 2 - Długość gwarancji - 10

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  15.3. Dopuszcza się możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zmiana terminu realizacji zadania w przypadku: a) Wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. b) Wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. Zmiana wartości umowy w przypadku: a) Zmiany urzędowej stawki podatku VAT.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl
  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Slawięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.03.2015 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. Nr 7 sekretariat.

  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - etap II - bezpieczeństwo - dostępność - rozwój.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK:

PDFSIWZ Droga.pdf (720,82KB)
ZIPDroga gminna rozbudowa.zip (6,13MB)
PDFSpecyfikacje Techniczne - cz. drogowa.pdf (735,25KB)
PDFSpecyfikacje Techniczne - cz. kanalizacyjna.pdf (335,16KB)
DOCSIWZ Droga.doc (430,50KB)
 

 


 

Numer ogłoszenia: 25717 - 2015; data zamieszczenia: 25.02.2015

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 21763 - 2015 data 18.02.2015 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, fax. 0-77 4637081.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.

 • W ogłoszeniu jest: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Wykonawca musi wykazywać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie - robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni warunek gdy przedstawi co najmniej co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy drogi z betonu asfaltowego o długości co najmniej 1000 m i szer. jezdni co najmniej 5 m i wartości zadania co najmniej brutto 1 000 000zl i co najmniej w jednym zadaniu wykonawca wykonywał budową kanalizacji deszczowej kolektorem zamkniętym o dł. co najmniej 200m . Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia..

 • W ogłoszeniu powinno być: III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Wykonawca musi wykazywać się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed dniem otwarcia ofert a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie - robót w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. Wykonawca spełni warunek gdy przedstawi co najmniej 2 roboty budowlane dotyczące budowy lub przebudowy drogi z betonu asfaltowego o powierzchni co najmniej 5000,00 m2 i wartości zadania co najmniej brutto 1 000 000zl i co najmniej w jednym zadaniu wykonawca wykonywał budową kanalizacji deszczowej kolektorem zamkniętym o dł. co najmniej 200m . Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia..