Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: TARGI PANIEŃSKIE

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą:
“TARGI PANIEŃSKIE”
organizowanej w dniu 31 MAJA 2015 roku na rynku w Ujeździe
- w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczno - handlową.


Miejsko – Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym- Organizatorem ogłasza z dniem 27 marca 2015 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno – handlowej na jednodniowy festyn w Ujeździe organizowany pod hasłem „Targi Panieńskie”. Impreza odbędzie się w dniu 31 maja 2015 r. na rynku w Ujeździe.
Osoby do kontaktu: Krystyna Kałużny tel. (77) 404 87 15

Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 1.600,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).

Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub listownie do dnia 27 kwietnia 2015 r. do godz. 15.00 na adres:
Urząd Miejski w Ujeździe  47 -143 Ujazd, ul. Sławęcicka 19.

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 28 kwietnia 2015 r. o godz. 10.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi „Targów Panieńskich”, który musi zapewnić Oferent  obejmuje co najmniej:

 1. 2 (dwa) rollbary z piwem, w tym „Tyskie”
 2. 1 (jeden ) rollbar z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 2 (dwa) stanowiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi festynu.
 4. Inne stanowiska handlowe wg uznania, m.in.: lody, wata cukrowa, pop-corn, balony.
 5. Ogródek piwny , na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY: 

 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarowaną kwotą sponsoringu.
 • dołączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % i piwa.
 • załączenie referencji z obsługi imprez masowych.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną kwotę sponsoringu oraz  doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę. 

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej dwie godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach i wokół - nich w trakcie trwania imprezy oraz uprzątnięcia śmieci po zakończeniu imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
 6. Niesprawne instalacje i urządzenia nie zostaną podłączone do instalacji elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia ich awarii w czasie trwania imprezy zostaną przez organizatora odłączone bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej i obsługę przyłączy energetycznych oraz wielkość mocy potrzebną do zaopatrzenia  stoisk handlowych w energię elektryczną
 • dostęp do sanitariatów
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:

 • stoiska nie związane z gastronomią, za wyjątkiem wyrobów regionalnych, m.in.: krupnioki, żymloki, śląski kołacz
 • karuzele, strzelnice
 • bryczki,
 • wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta do siedmiu dni.
 • Ustala się, że 50 % zadeklarowanej kwoty za wyłączność gastronomiczną należy wpłacić do dnia 15 maja 2015 r.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „Targów Panieńskich”