Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg na opracowanie programu funkcjonalno– użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o szacunkowej wartości poniżej 30 000 euro

W postępowaniu nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych.

Zamawiający:

Gmina Ujazd,47-143 Ujazd, ul. Sławiecicka 19   ,

tel: 77 40 487 50, fax: 77 40 487 63 ,  e-mail: inwestycje@ujazd.pl

ogłasza przetarg na:

Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego  rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe.

Teren objęty przedmiotem zamówienia jest własnością Gminy Ujazd i obejmuje dz. Nr 308  obręb Ujazd

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia został określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Specyfikacja została zamieszczone w formie elektronicznej na stronach internetowych: www.ujazd.pl  – Biuletyn Informacji Publicznej – Informacja publiczna.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych lub wariantowych i nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

 

Osoba uprawniona do kontaktu z oferentem:

- Katarzyna Tomczyk,  tel. 77 40 487 57, ul. Sławięcicka 19, pok. 3 w godz. 07:00 - 15:00.
 

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego,  47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, sekretariat I piętro , pok. 7

Termin składania ofert upływa w dniu 22 kwiecień  2015 r. o godzinie 12.00.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 kwietna  2015 r. o godzinie 12.30 w siedzibie zamawiającego, 47-143 Ujazd, ul. Sławięcicka 19, Sala Obrad Rady Miejskiej w Ujeździe ( parter)

Kryteria wyboru oferty: cena – 100%

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz dysponują potencjałem ekonomicznym, technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia a w szczególności wykażą że:

a) przedłożą wykaz wykonanych usług projektowych w okresie ostatnich 3 lat w tym co najmniej jednego programu funkcjonalno-użytkowego dla OŚ o przepustowości co najmniej 7.000 RLM,

b) dysponują co najmniej jedną osobą, która wykonała w ramach PFU dobór i obliczenia technologiczne OŚ o przepustowości 7.000 RLM w okresie ostatnich trzech lat,

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia i nie znajdują się w stanie likwidacji lub upadłości, oraz posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności zgodnej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 200 000 (dwieście tysięcy) zł.

Zamawiający dokona oceny spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń.

Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji w zakresie rozbudowy oczyszczalni ścieków w Ujeździe w ramach, której Wykonawca:
a) Opracuje koncepcję rozbudowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ujazd , powiat strzelecki , woj. opolskie, która zostanie uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego protokółem. Koncepcja, będzie podstawą opracowania przez Wykonawcę szczegółowej dokumentacji Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji  w zakresie kompleksowej rozbudowy istniejącej oczyszczalni ścieków w Ujeździe o maksymalnym obciążeniu  3 380 RLM do wielkości 7 100 RLM, uwzględniając między innymi modernizację niektórych istniejących obiektów i instalacji takich jak pompownia główna , instalacja do odwadniania osadów ściekowych, instalacja AKPiA (aparatury kontrolno- pomiarowej i automatyki).
b) Opracuje Program Funkcjonalno-Użytkowy (zwany dalej PFU) zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004r Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.).   
c) Przygotuje na podstawie PFU zbiorcze zestawie kosztów planowanej inwestycji zgodnie z wytycznymi zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.
d) Opracuje raport oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
e) Zapewni stały kontakt i współdziałanie z pracownikami Zamawiającego w zakresie przygotowywania koncepcji, PFU i raportu oddziaływania inwestycji na środowisko wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia.
f) Zapewni współpracę z wykonawcą projektu budowlanego i wykonawcą robót budowlanych po sporządzeniu i oddaniu PFU Zamawiającemu (wsparcie techniczne Zamawiającego na etapie realizacji inwestycji w zakresie jej zgodności z PFU). Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie służył do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
2. Teren oczyszczalni ścieków objęty przedmiotem zamówienia zlokalizowany przy ul. Powstańców  Śląskich  w Ujeździe  jest własnością Zamawiającego. ;
 

Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego na wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

 Co najmniej winny być  przewidziane  roboty budowlano – montażowe w następujących branżach: technologia oczyszczania ścieków, zagospodarowanie terenu, konstrukcje budowlane, urządzenie i instalacje sanitarne, urządzenia i instalacje branży elektrycznej z uwzględnieniem AKPiA, roboty drogowe, zieleń, roboty tymczasowe, organizacja robót, wytyczne do planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Wykonawca  winien uzyskać poza akceptacją Zamawiającego wszelkie sprawdzenia uzgodnienia, zatwierdzenia wymagane decyzje, w szczególności decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, pozwolenie wodnoprawne, itp. Szacunek kosztów, który stanowił będzie podstawę wyceny zamówienia na roboty budowlane wraz z projektem wykonawcy winny umożliwiać przeprowadzenie postępowania zgodnie z USTAWĄ z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177.

 1. Wytyczne technologiczne, konstrukcyjne i instalacyjne.

Od wykonawcy PFU oczekuje się zaprojektowania obiektów/urządzeń technologicznych z uwzględnieniem istniejących. O ile jest to możliwe w tej samej technologii lub w tym samym układzie przestrzennym. Projektant winien uzyskać pozytywną weryfikację projektu na każdym etapie projektowym jak i w każdej branży i wszystkich proponowanych rozwiązań co do doboru urządzeń, materiałów, itp.

 • W całym obiekcie należy zastosować montaż pomp zatapialnych na prowadnicach rurowych. Nie dopuszcza się stosowania innych rozwiązań.

 • Należy przeanalizować, a w razie potrzeby uwzględnić w dokumentacji rozbudowę stacji transformatorowej.

 • Instalacja AKPiA, co wynika z bardzo dynamicznego rozwoju tej dziedziny, który nawet po tak krótkim czasie eksploatacji wymaga wymiany na nowy z powodu braku zgodności z obecnie stosowanymi przetwornikami w sądach, standardem transmisji danych (np. światłowody) oraz sterownikami mikroprocesorowymi i komputerami. Należy uwzględnić to, że po rozbudowie system AKPiA będzie obejmował zarówno istniejącą urządzenia OŚ jak i nowo wybudowane zatem winien być kompletny, spójny i jednolity dla całego obiektu.

 • Dyfuzory systemu napowietrzania, które w celu równomiernej pracy i współpracy z nowym systemem napowietrzania wymagaj wymiany i ujednolicenia. Przed modernizacją reaktora niezbędne będzie jego oczyszczenie z zalegających osadów.

 • Ponadto w reaktorze należy rozważyć zabudowanie mieszadeł w celu ograniczenia zjawiska sedymentacji i kolmatacji osadów.

 • Zmodernizowanie pompowni główne w pełnym zakresie wyposażania technologicznego. W razie potrzeby uwzględnić prace remontowe pozostałej części pompowni głównej.

 • W gospodarce osadowej należy uwzględnić powiększenie pojemności zbiornika osadu nadmiernego lub budowę OKF. Urządzenie (prasa) do odwadniania osadów ściekowych winna być wymieniona na urządzenie nowe np. wirówkę, która powinna podawać odwodniony osad bezpośrednio do słonecznej suszarni osadów ściekowych wybudowanej w 2014 roku.

 • Uwzględnić instalację do higienizacji osadów.

 • Uwzględnić zainstalowanie punktu zlewnego ścieków dowożonych.

 • Rozważyć przykrycie reaktora w celu utrzymania właściwej temperatury ścieków w okresie zimowym.

 

 1. Minimalne wymaganie w zakresie wyposażenie AKPiA.

W związku z rozbudową istniejącej OŚ należy zaprojektować nowy system sterowania i monitoringu OŚ. Nowy system winien o ile to możliwe wykorzystywać elementy systemu istniejącego. Nowy system powinien być oparty o płaszczyznę „scada” uzgodnioną z Zamawiającym, która po zakończeniu inwestycji winna być własnością Zamawiającego. Program winien umożliwiać swobodną rozbudowę wizualizacji, monitoringu i sterowania OŚ bez konieczności zakupu kluczy sprzętowych, bloków, pakietów wersji, itp. Umożliwiać rozbudowę w oparciu o pracę informatyków nie związanych z dostawcom oprogramowania. Zamawiający oczekuje przeniesienia wszelkich praw autorskich związanych z tym oprogramowaniem jak i oprogramowaniem sterowników mikroprocesorowych i innych programów niezbędnych do prawidłowego raportowania i analizowania danych pozyskiwanych przez system.

Program winien być dostępny na platformie internetowej.

Przewody przesyłowe o ile jest to możliwe winny stanowić światłowody.

 

 1. Wymagany standard urządzeń projektowych.

Dobór urządzeń należy oprzeć o wiedzę i doświadczenie z rynku polskiego, zarówno w zakresie standardów materiałowych, oczekiwanych i osiąganych parametrów technologicznych, wyposażenia w układy automatyki lokalnej zdolne współpracować z systemem automatyki centralnej. Należy dobierać urządzenia o długich okresach między przeglądowych, minimalizować zakresy wymiany części łatwo zużywających się oraz takich, które obsługa może wymienić na miejscu.

 

 1. Wymagania wobec materiałów wskazanych w projekcie.

Przegrody w budynkach winny być zbudowane z materiałów do tego przeznaczonych z wyłączeniem gazobetonu lub betonów spienionych itp.

Pokrycia dachów wykonać z membran o trwałości co najmniej 15 letniej.

W zakresie konstrukcji żelbetowych należy stosować wymagania projektowe, które dają trwałość konstrukcji żelbetowej i jej niezakłóconą pracę co najmniej w okresie 50 lat. Dotyczy to zarówno projektowania właściwej mieszanki betonowej, ilości, kształtu i materiału zbrojenia jak i wymiarów elementów konstrukcji. W celu poprawy odporności konstrukcji żelbetowych na korozję należy jej powierzchnię zabezpieczyć odpowiednią wyprawą dobraną do warunków jakie panują na OŚ.

Wszelkie elementy takie jak wyposażenie technologiczne (przelewy, deflektory, itp.) rurociągi, ciągi komunikacyjne (o ile nie są wykonane z żelbetu lub betonu), bariery, osłony, itp., które mają kontakt bezpośredni z ściekami lub są zabudowane na konstrukcji reaktora, osadnika i innych urządzeń OŚ winny być wykonane z materiałów odpornych na korozję i o odpowiednich własnościach konstrukcyjnych. Należy stosować stal nierdzewną gatunku oznaczonego wg PN 0H18N9 (AISI 304) lub lepsze, tworzywa sztuczne PE, PP, PB. O ile jest to możliwe należy unikać stosowanie PCV. Detale takie haki, wsporniki, kołki, śruby, inne elementy montażowe winny być również z materiałów odpornych na korozję. Armatura instalacji winna być dostosowana do funkcji jaką będzie pełnić na OŚ.

Poza zbrojeniem, o ile jest to możliwe, nie należy stosować stali czarnych.

Drogi i chodniki komunikacji wewnętrznej należy wykonać z kształtek betonowych prefabrykowanych, lub nawierzchni betonowej lanej z betonu drogowego o właściwej nośności. Należy unikać stosowania nawierzchni asfaltowych lub z asfaltobetonów.

4. Program funkcjonalno-użytkowy ma zawierać:
4.1. Część rysunkową obejmującą zagospodarowanie terenu, rzuty poziome i przekroje obiektów wraz z proponowanymi wymiarami. Rysunki winny przestawiać rozmieszczenie wyposażenia obiektów w urządzenia i instalacje technologiczne i inne niezbędne do funkcjonowania obiektu.
4.2. Lokalizacje sieci zewnętrznych i urządzeń zewnętrznych niezbędnych do funkcjonowania obiektów.
4.3. Część opisową, w której Wykonawca przestawi rozwiązania techniczne i technologiczne. Zostaną przedłożone propozycje rozwiązań materiałowych odnoszące się do wszystkich elementów obiektów, wykończenia (remontu) pomieszczeń, instalacji wewnętrznych i zewnętrznych, wyposażenia w urządzenia technologiczne, armaturę, sterowanie, itp. oraz zagospodarowania terenu. Opis zawierać ma szczegółowe informację definiujące parametry obiektu, wyposażenia, uzbrojenia w armaturę i urządzenia, instalacje, zakres robót ogólnobudowlanych, itp.
4.4. Schematy technologiczne.
 
5. W ramach zamówienia Zamawiający wymaga od Wykonawcy:
5.1. Konsultacji z Zamawiającym na każdym etapie opracowywania koncepcji w sprawie istotnych elementów mających wpływ na koszty, konstrukcję, technologię, funkcję obiektu. Zasadą przyjętych rozwiązań technologicznych powinna być prostota i niezawodność zapewniająca długoterminową bezawaryjną pracę oczyszczalni i niskie koszty eksploatacyjne.
5.2. Złożenia do akceptacji wstępnej koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków . Koncepcja rozbudowy , będzie opracowana przy uwzględnieniu prowadzenia robót na czynnym obiekcie z zachowaniem nieprzerwanej pracy oczyszczalni.
5.3. Uzyskanie aktualnych map (skala 1:500) oraz aktualizację pomiaru wysokościowego terenu.
5.4. Uzyskanie wymaganych opinii i uzgodnień w zakresie opracowywanej dokumentacji zgodnie z przepisami prawa.
5.5. Uzyskanie we własnym zakresie i na własny koszt wszystkich niezbędnych informacji koniecznych do właściwego wykonania zamówienia w tym również badań i analiz niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania procesów technologicznych.
5.6. Wykonanie:
- Koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków - 2 egzemplarze.
- Program Funkcjonalno – Użytkowy – 4 egzemplarze.
- Zbiorcze zestawienie kosztów inwestycji - 2 egzemplarze.
- Raport o oddziaływania na środowisko ( o ile jest wymagany do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia)  – 4 egzemplarze.
- Karta informacyjna przedsięwzięcia – 4 egzemplarze.

- Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
- Cały zakres dokumentacji zostanie także dostarczona w postaci elektronicznej na płycie CD w formacie PDF – 2 egzemplarze. Wielkość pojedynczego plik nie może przekraczać 10,0 MB.
5.7. Opisanie proponowanych materiałów i urządzeń zgodnie z postanowieniami art. 29 ustawy – Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007r., Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.).
5.8. Dokumentacja będąca przedmiotem zamówienia winna być opracowana przez wykwalifikowany personel posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe i uprawnienia.
5.9.  Opracowany Program Funkcjonalno – Użytkowy będzie wzajemnie skoordynowany technicznie i kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć tj. do przeprowadzenia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
 
Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty Wykonawcy były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnione przez odpowiednie jednostki lub organy administracji samorządowej i państwowej, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę na jego koszt po przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Zamawiającego. Dokonanie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Zamawiającego, który odmówi zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że dokument Wykonawcy nie spełnia wymagań zamówienia. Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego nie ogranicza odpowiedzialności Wykonawcy.

Oferty częściowe i wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Termin wykonania:
1. Koncepcja rozbudowy oczyszczalni  zawierająca zaakceptowany przez Zamawiającego układ technologiczny w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy.
2. Program funkcjonalno-użytkowy, zbiorcze zestawienie kosztów, raport oddziaływania inwestycji na środowisko z kartą informacyjną o przedsięwzięciu do dnia 31.07.2015

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach do dnia 30.11.2015 r.
 

Kryterium oceny ofert i ich znaczenie:
Najniższa cena oferowana - 100%
Oferta, która przedstawia najniższą cenę oferowaną ze wszystkich ofert zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną kolejno sklasyfikowane ceną rosnącą (wyższą) w odniesieniu do badanej oferty z najniższą ceną.
 

 

Załącznik:

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia z załącznikami

                                                                   

                                                                                                Burmistrz Ujazdu

                                                                                                  Tadeusz Kauch

 

 

Załączniki:

 1. PDFformularz oferty.pdf (176,38KB)
 2. DOCformularz oferty.doc (29,00KB)
 3. JPEGmapa poglądowa ewidencyjna.jpeg (225,32KB)
 4. JPEGmapa zasadnicza poglądowa.jpeg (284,57KB)
 5. PDFProjekt umowy.pdf (246,00KB)
 6. PDFSIWZ na PFU.pdf (381,94KB)
 7. PDFOperat wodno prawny.pdf (729,21KB)