Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Chcesz pozyskać wsparcie z środków UE? Przystąp do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

    Ujazd, dnia  29 kwietnia 2015 r.

 

Dot. możliwości wsparcia z środków UE przedsięwzięć wpisanych do Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko - Kozielskiego

 

Szanowni  Państwo,

Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął prace nad wykonaniem  Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN). Uczestnikami projektu są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

ZPGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na wskazanym obszarze, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych służących ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Rolą ZPGN jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Działania zaplanowane w Zintegrowanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej będą dotyczyć nas wszystkich, a w szczególności takich grup jak: lokalna administracja, lokalne i regionalne agencje energetyczne, biznes i przemysł, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, organizacje pozarządowe i inni reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego.

ZPGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach Subregionu. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata,  będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak
i prywatnych ze środków finansowych  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko bądź  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 Realizacja założeń ZPGN wpłynie na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na terenie Subregionu  oraz pochodzących  z transportu, zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawę ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Powodzenie tego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji. Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów/instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz  transportem,  których działania zostaną zapisane w ZPGN zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza dokumentu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Serdecznie zachęcamy zatem do  aktywnej współpracy przy opracowywaniu ZPGN oraz zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych (a przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów) zadań inwestycyjnych wraz z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji - bezpośrednio na adres: , tj. wykonawcy ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego,
w  terminie do 8 maja 2014 r.

 

Subregion Kędzierzyńsko – Kozielski rozpoczął prace nad wykonaniem  Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (ZPGN). Uczestnikami projektu są gminy: Bierawa, Cisek,  Jemielnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Ujazd, Zawadzkie oraz Powiat Kędzierzyńsko – Kozielski i Powiat Strzelecki.

 

ZPGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na wskazanym obszarze, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych służących ograniczeniu negatywnego wpływu na jakość powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim. Rolą ZPGN jest podejmowanie działań na rzecz osiągnięcia celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej poprzez podniesienie efektywności energetycznej.

ZPGN znacznie zwiększa szanse rozwoju gospodarki w gminach Subregionu. To wszystko dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata,  będzie wpływać na możliwość uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych  Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko bądź  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

 Realizacja założeń ZPGN wpłynie na: ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze wszystkich instalacji wykorzystywanych na terenie Subregionu  oraz pochodzących  z transportu, zwiększenie efektywności wykorzystania/wytwarzania energii jak również wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, rozwój innowacyjnej gospodarki opartej o wiedzę oraz nowoczesne technologie, poprawę ładu przestrzennego, rozwój zrównoważonej przestrzeni publicznej, a także rewitalizację obszarów zdegradowanych.

Powodzenie tego planu zależeć będzie głównie od stopnia zaangażowania mieszkańców, przedsiębiorców oraz pracowników administracji. Osoby i instytucje związane z sektorem obiektów/instalacji użyteczności publicznej, handlem, usługami, przemysłem, sektorem mieszkalnictwa, oświetleniem ulicznym oraz  transportem,  których działania zostaną zapisane
w ZPGN zyskują przewagę nad przedsięwzięciami spoza dokumentu, w pozyskaniu wsparcia finansowego ze środków unijnych.

Serdecznie zachęcamy zatem do  aktywnej współpracy przy opracowywaniu ZPGN oraz  zgłoszenia na przygotowanych formularzach planowanych (a przyczyniające się do realizacji wyznaczonych celów) zadań inwestycyjnych z podaniem zakresu rzeczowego i finansowego oraz ram czasowych realizacji - bezpośrednio na adres: , tj. wykonawcy ZPGN dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego w  terminie do 8 maja 2014 r.

ZAŁĄCZNIKI:

XLSXZPGN ankieta- budynki, instalacje.xlsx (54,94KB)
XLSXZPGN ankieta- flota pojazdĂłw.xlsx (45,31KB)