Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy plenerowej pod nazwą DOŻYNKI GMINNE, organizowanej w dniu 13 września 2015 roku w Ujeździe - w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczną.


Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym - Organizatorem ogłasza z dniem 17 czerwca 2015 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomicznej Dożynek Gminnych w Ujeździe.
 
Osoba do kontaktu: Krystyna Kałużny, dyrektor, tel. (0 77) 4048715
                                Beata Paluch – gł. Księgowa, tel. (0 77) 4048715 

Oferty w zamkniętych kopertach (z dopiskiem nie otwierać oferta na obsługę gastronomiczną Dożynek Gminnych) należy składać do dnia 10 lipca 2015 r. do godz.10.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe ul. Sławięcicka 19.

Cena wywoławcza w zamian za otrzymanie wyłączności: 7.000,00 zł (siedemtysięcyzłotych). 

PUBLICZNE OTWARCIE OFERT NASTĄPI W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 10 lipca 2015 r o godz. 11.00. O wyborze najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu.

ZAKRES ZAMÓWIENIA

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi DOŻYNEK GMINNYCH, który musi zapewnić Oferent obejmuje co najmniej:

 1. 3 ( trzy) rollbary z piwem, w co najmniej trzech gatunkach – w tym „Tyskie” podawane w jednorazowych kubkach
 2. 2 ( dwa) rollbary z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 3 (trzy) stanowiska gastronomiczne, o  zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.:
  potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki, krupnioki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości  wystarczającej do obsługi dożynek.
 4. Ogródek piwny, na który złoży się 300 miejsc  siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.

Uwaga! obsługa gastronomiczna prowadzona będzie poza wyznaczonym terenem imprezy.

WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:

 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia
 • deklaracja wysokości opłaty za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy
 • załączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  do 4,5 %  i piwa.

Załączenie referencji z obsługi dużych imprez.

SPOSÓB OCENY OFERT

Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • zadeklarowaną kwotę za wyłączność na obsługę gastronomiczną imprezy, doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez.

Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę. 

WARUNKI UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej 2 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów sanitarnych oraz wyposażenie stanowisk handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoisku, obok oraz stolikach będących jego własnością.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.

ORGANIZATOR ZAPEWNIA:

 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej
 • dostęp do poboru wody
 • dostęp do sanitariatów

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:

 • stoiska nie związane z gastronomią, za wyjątkiem wyrobów regionalnych, m.in.: śląski kołacz
 • karuzele, strzelnice
 • bryczki,
 • wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta do 12 sierpnia 2015 r.
 • Ustala się, że 20 % zadeklarowanej kwoty za wyłączność gastronomiczną należy wpłaci do dnia 14 sierpnia 2015 r.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 • wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną „Dożynek Gminnych”.