Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą: „TARGI PANIEŃSKIE" organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
dot. wyboru najkorzystniejszej oferty na sponsorowanie imprezy pod nazwą:
"TARGI PANIEŃSKIE"
organizowanej w dniu 22 MAJA 2016 roku na rynku w Ujeździe
- w zamian za wyłączność na obsługę gastronomiczno-handlową.
 

Miejsko-Gminny Ośrodek Działalności Kulturalnej w Ujeździe, zwany dalej Zamawiającym - Organizatorem ogłasza z dniem 21 marca 2016 r. nabór ofert w zakresie obsługi gastronomiczno-handlowej na jednodniowy festyn w Ujeździe organizowany pod hasłem  „Targi Panieńskie”. Impreza odbędzie się w dniu 22 maja 2016 r. na rynku w Ujeździe.
Osoby do kontaktu: Krystyna Kałużny tel. 77 404 87 15
 
Cena wyjściowa w zamian za otrzymanie wyłączności handlowej wynosi 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100).
 
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać osobiście lub listownie do dnia 20 kwietnia 2016 r. do godz.15.00 na adres:
Urząd Miejski w Ujeździe 47-143 Ujazd, ul. Sławęcicka 19.
 
PUBLICZNE OTWARCIE OFERT ODBĘDZIE SIĘ W URZĘDZIE MIEJSKIM W UJEŹDZIE - 17 kwietnia 2016 r. o godz. 10.00. O wyborze  najkorzystniejszej oferty oferenci zostaną powiadomieni niezwłocznie  po jego rozstrzygnięciu.
 
ZAKRES ZAMÓWIENIA
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia do obsługi „Targów Panieńskich”, który musi zapewnić Oferent  obejmuje co najmniej:
 1. 2 (dwa) rollbary z piwem, w tym „Tyskie”, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 2. 1 (jeden ) rollbar z napojami zimnymi, podawanymi w firmowych, jednorazowych kubkach.
 3. 2 (dwa) stanowiska gastronomiczne, o zróżnicowanym asortymencie, w tym m.in.: potrawy z grilla (kiełbaski, szaszłyki, steki), potrawy z rożna gazowego (kurczak, golonko), hot-dogi, knysze, hamburgery, sałatki – w ilości wystarczającej do obsługi festynu.
 4. Inne stanowiska handlowe wg uznania, m.in.: lody, wata cukrowa, pop-corn, balony.
 5. Ogródek piwny, na który złoży się 300 miejsc siedzących ze stołami, i co najmniej 10 (dziesięć) parasoli firmowych.
WARUNKI UCZESTNICTWA W WYBORZE OFERTY:
 • złożenie oferty zgodnej z zakresem zamówienia i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz zadeklarowaną kwotą sponsoringu.
 • dołączenie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej i zezwolenia  na sprzedaż alkoholu wraz z podaniem do Burmistrza Ujazdu o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 %  i piwa.
 • załączenie referencji z obsługi imprez masowych.
SPOSÓB OCENY OFERT
 
Przy wyborze oferty Zamawiający weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • zadeklarowaną kwotę sponsoringu oraz  doświadczenie i referencje w zakresie obsługi imprez masowych.
Niespełnienie któregokolwiek z przedstawionych warunków – dyskwalifikuje ofertę.
 
WARUNKI UMOWY
 1. Wykonawca zobowiązuje się rozstawić stoiska handlowe na co najmniej 3 godziny przed planowanym rozpoczęciem imprezy.
 2. Wykonawca bierze odpowiedzialność za spełnienie i zachowanie obowiązujących wymogów  sanitarnych oraz wyposażenie co trzeciego stanowiska handlowego w gaśnicę p.-poż.
 3. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania i utrzymania porządku na stoiskach i wokół nich w trakcie trwania imprezy oraz uprzątnięcia śmieci po zakończeniu imprezy.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania sprawnych instalacji i urządzeń elektrycznych.
 5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo użytkowanego sprzętu.
 6. Niesprawne instalacje i urządzenia nie zostaną podłączone do instalacji elektrycznej, a w przypadku stwierdzenia ich awarii w czasie trwania imprezy zostaną przez organizatora odłączone bez prawa roszczeń finansowych ze strony Wykonawcy.
ORGANIZATOR ZAPEWNIA:
 • program artystyczny
 • dostęp do energii elektrycznej i obsługę przyłączy energetycznych oraz wielkość mocy potrzebną do zaopatrzenia stoisk handlowych w energię elektryczną
 • dostęp do sanitariatów
 • ochronę i zabezpieczenie imprezy
ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE WYŁĄCZNOŚĆ NA:
 • stoiska nie związane z gastronomią, za wyjątkiem wyrobów regionalnych, m.in.: krupnioki, żymloki, śląski kołacz
 • karuzele, strzelnice
 • bryczki,
 • wszelkie dmuchańce (zamki, zjeżdżalnie itp.)
POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 • umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta do siedmiu dni.
 • Ustala się, że 50% zadeklarowanej kwoty za wyłączność gastronomiczną należy wpłaci do dnia 30 kwietnia 2016 r.
 • W Urzędzie Miejskim w Ujeździe należy załatwić formalności związane z wydaniem jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 •  wszystkie inne szczegółowe postanowienia zawarte zostaną w umowie na kompleksową obsługę gastronomiczną "Targów Panieńskich".