Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz


Ujazd: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ­ roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd, ul. Sławięcicka 19, 47­143 Ujazd, woj. opolskie, tel. 0­77 4048750,4048757,4048757, faks 0­77 4637081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie m. Klucz. Inwestycja dotyczy drogi gminnej Gminy Ujazd, stanowiącej dojazd do gruntów rolnych, nie posiadającej statusu drogi publicznej. Początek przeznaczonego do budowy odcinka drogi gminnej ­ km 0+000 umiejscowiony jest w obrębie skrzyżowania z drogą gminną nr 105745O ul. Wiejska w Kluczu w odległości 25.50m od krawędzi jej jezdni, a kończy się w km 0+935. Przewiduje się wykonanie nawierzchni drogi z nowych płyt drogowych żelbetowych gr. 12 cm na dł.935,0m . ­ szerokość jezdni 2,5m dł. 935,0m ­ mijanka w km 0+247,5­0+258 szer.1,0m i dł.10,5m ­ pobocza ­ 2x min.0,2m ­ 0,5m

Prace obejmują: ­ Roboty rozbiórkowe ­ mechaniczne cięcie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 5,00 cm . Roboty rozbiórkowe ­ mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. 5,00 cm na powierzchni jezdni drogi gminnej w km 0+000 ­ 0+025 . ­ Roboty rozbiórkowe ­ mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy tłuczniowej o gr. 10,00 cm na powierzchni jezdni drogi gminnej w km 0+000 ­ 0+025 . Mechaniczne wykonanie pogłębienia koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 45,00 cm na powierzchni jezdni drogi gminnej w km 0+000 ­ 0+025 . ­ Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości ~ 60,00 cm na powierzchni jezdni drogi gminnej w km 0+025 ­ 0+935 . ­ Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni jezdni drogi gminnej w km 0+000 ­ 0+935 . ­ Wykonanie warstwy odcinającej z materiału wodoprzepuszczalnego np. pospółki. ­ Wykonanie warstwy odcinającej z materiału wodoprzepuszczalnego np. pospółki o grubości warstwy po zagęszczeniu 30,00 cm na całej powierzchni robót . ­ Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia bazaltowego o uziarnieniu ciągłym frakcji 0,00 ­ 63,00 mm lub frakcji 16,00 ­ 50,00 mm i o grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm na całej powierzchni robót . ­ Nawierzchnia z nowych żelbetowych płyt drogowych PD 150x100x12 , grubości 12,00 cm , ułożonych na podsypce cementowo­piaskowej grubości 3,00 cm z wypełnieniem spoin mieszanką cementowo­piaskową . ­ Zakotwienie płyt drogowych dyblami giętymi , stalowymi Ø 16 mm , o długości 2 x 80,00 cm, umieszczanymi w otworach montażowych płyt ­ w jednym przekroju poprzecznym co 9­tej płyty poziomej . ­ Wykonanie rowków pod ławy betonowe z oporem o wym. 32,00x24,00 cm dla krawężników ułożonych na płask ­ zjazdy . ­ Wykonanie ław fundamentowych betonowych z oporem o wym. 32,00x15,00 cm pod krawężniki na płask. ­ Ułożenie na płask krawężników betonowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo­piaskowej ­ zjazdy . ­ Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne o głębokości 15,00 cm na powierzchni zjazdów i poboczy utwardzonych . ­ Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni zjazdów i poboczy utwardzonych . ­ Regulacja wysokościowa studni rewizyjnych i zaworu przyłącza wodociągowego . ­ Wykonanie utwardzenia poboczy i zjazdów warstwą kamienia łamanego bazaltowego frakcji 0,00 ­ 31,5 mm o szerokości 0,25 ­ 0,50 m i grubości warstwy po zagęszczeniu 15,00 cm . ­ Formowanie poboczy z gruntu rodzimego / humusu / , wraz z profilowaniem i zagęszczaniem ­ gr. warstwy ~ 2,00 cm . ­ Roboty wykończeniowe ­ wywóz nadmiaru ziemi, humusu oraz materiałów z rozbiórki .

Zaprojektowano:

Zgodnie z normatywem parametry techniczne na odcinku w km 0+000 ­ 0+935 wynoszą:

­ przekrój poprzeczny jezdni : zerowy , na prostych odcinkach , jednostronny o spadku ~1,0 % , na łukach poziomych , ­ szerokość jezdni 2,50 m ,

­ szerokość jezdni z mijanką ­ 3,50 m ­ długości mijanki ­ 10,50 m ,

­ pobocza ­ 2 x min. 0,20 m 0,50 m , o spadkach 4,0 % ,

­ korona drogi ­ 3,50 m ,

­ szybkość projektowa ­ 30 km/h ,

­ nawierzchnia z żelbetowych płyt drogowych grubości 12,00 cm .

 

  1. Wykonanie konstrukcji nawierzchni w km 0+000 ­ 0+935 :

-mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne na całej długości przebudowywanego odcinka drogi /według PN­88/B­044881 , BN­77/8931­2/.

-warstwa odsączająca z materiału wodoprzepuszczalnego o grubości 30,00 cm po zagęszczeniu .

-podbudowa jednowarstwowa z kruszywa łamanego bazaltowego o frakcji : 0,0 ­ 63,00 mm , o łącznej grubości 15,00 cm po zagęszczeniu .

- nawierzchnia z nowych żelbetowych płyt drogowych PD 150x100x12 , grubości 12,00 cm , ułożonych na podsypce cementowo­piaskowej grubości 3,00 cm z wypełnieniem spoin mieszanką cementowo­piaskową .

2. Sposób zakotwienia żelbetowych płyt drogowych PD 150x100x12 :

­dyble gięte /kotwy/ stalowe Ø 16 mm , o długości 2x80,00 cm , umieszczane w otworach montażowych płyt ­ w jednym przekroju poprzecznym co 9­tej płyty poziomej.

3. Wykonanie konstrukcji poboczy utwardzonych :

­ mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w korycie pod warstwy konstrukcyjne według PN­88/B­044881 , BN­77/8931­12 .

­nawierzchnia z kruszywa łamanego bazaltowego 0,0 ­ 31,5 mm o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu .

4. Parametry konstrukcyjne i techniczne zjazdów :

­ ułożenie na ławie betonowej z oporem /beton C­15/20/ krawężników betonowych najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo­piaskowej grubości 3,00 cm , ułożonych na płask z dowiązanie do niwelety nawierzchni jezdni .

­ utwardzenie wjazdów na długości ułożonych krawężników i szerokości pasa rogowego nastąpi poprzez ułożenie kruszywa łamanego bazaltowego 0,0 ­ 31,5 mm o i szerokości pasa rogowego nastąpi poprzez ułożenie kruszywa łamanego bazaltowego 0,0 ­ 31,5 mm o grubości 15,0 cm po zagęszczeniu.

Powierzchniowe odwodnienie drogi zapewnia się dzięki zaprojektowaniu odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych , tak aby wody opadowe odprowadzane były na pobocza gruntowe zlokalizowane w pasie drogowym drogi gminnej .

Zestawienie powierzchni:

-długość drogi 935,00 m ­ jezdnia z nowych płyt drogowych żelbetowych 2.337,50 m2

-zjazdy i pobocza utwardzone z tłucznia kamiennego 935,00 m2

-krawężniki betonowe na zjazdach (165,00 m) 36,30 m2

-przewiduje się następujące ilości mas ziemnych do przemieszczenia : wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni ­ 1.402,50 m3 , wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne pobocza utwardzonego i zjazdów ­ 140,25 m3 ilość ziemi potrzebna do wbudowania w pobocza ­ 9,35 m3 , 1.402,50 m3 + 140,25 m3 ­ 9,35 m3 = 1.533,40 m3

Wykonanie zadania obejmuje ponadto:

a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.

c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu. e) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi.

f) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora.

h) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

i) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku. Szczegółowy zakres robót, w tym również robót przygotowawczych i rozbiórkowych określa także przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny ofertowej.

Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

      II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.20­6, 45.23.32.00­1, 45.11.12.00­0, 45.11.30.00­2, 45.23.00.00­8.

      II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

      II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

      II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 12 700,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z (słownie: dwanaście tysięcy siedemset złotych). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 2016­05­25 do godz. 11:00 Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Nr konta 24 8907 1021 2003 0006 3470 0004 ; o zachowaniu terminu wniesienia wadium decyduje dzień i godzina uznania kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego; z dopiskiem wadium w postępowaniu na zad.:Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty ­ zapis fakultatywny). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

-odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ­Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

-Zamawiający zwraca wadium wniesione w formie pieniężnej wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia (gdy ­ z zastrzeżeniem dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia (gdy ­ z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. ­ dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów).

O udzielenie zamówienia określonego w części 3 SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: ­nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; ­spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; ­zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z płyt drogowych betonowych długości co najmniej 900,0 mb każda, ­dysponują przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: drogowej ­są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 700 000,00 zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: a) jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b) w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, c) jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, d) jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te brały będą udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( załącznik nr 2a) oraz dokumenty wyszczególnione w części 9 pkt.1 ppkt. 3,4 i 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą przedłożyć dokumenty określone w części 9 siwz. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1, 5 siwz musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, 3, 4 siwz wykonawcy mogą spełnić je łącznie. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy regulującej ich współpracę. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą: ­przyjętą formę prawną, ­określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu usług, ­wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi, ­zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, ­wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera. Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonanie w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, minimum 2 robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z płyt drogowych betonowych długości co najmniej 900,0 mb każda, (wg załącznika nr 4 do siwz) wraz z podaniem: nazwy zadania i jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy Zmawiającego oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w celu potwierdzenia spełnienia warunku;

Dowodami mogą być : ­poświadczenia lub ­inne dokumenty­ jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń o których mowa powyżej . W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w części 8 pkt 2 ppkt 3. niniejszej SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w części 9 pkt 1 ppkt 6. niniejszej SIWZ;    

W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody , o których mowa powyżej budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz , którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz. 231) Wykonawca w miejsce poświadczeń , o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie , określone w § 1 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817 ); Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.3.3) Potencjał techniczny

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca przedłoży wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował, posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: drogowej, i posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (wg załącznika nr 5 do siwz). Wykonawca złoży oświadczenie, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane (wg załącznika nr 5a do siwz). Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ

WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ

NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

- potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lublicencje;

- wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ­ w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

   - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę    jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i       wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie   do dysponowania tymi osobami;  oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane   uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

 - opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ­ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ­ wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

-wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ­ wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie ­ wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY, ZAŁĄCZNIK NR 2.a OŚWIADCZENIE braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAŁĄCZNIK NR 6 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ZAŁĄCZNIK NR 7 zaparafowany wzór umowy, kosztorys ofertowy

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1.  Cena ­ 90

2.  okres gwarancji ­ 10

IV.2.2) przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona: ----

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian:

Umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlegać będzie aneksowaniu w trybie art. 144 ust. 1 ustawy. W szczególności aneksowaniu podlegać może: ­Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty. Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy w przypadku: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, konieczność sporządzenia aneksu do umowy. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)  Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.ujazd.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47­143 Ujazd..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.05.2016

godzina 12:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47­143 Ujazd, Sekretariat pok.nr 7.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

PDF1. PZT 2,5 A - 500.pdf (1,21MB)
PDF2. PZT 2,5 A2 - 500.pdf (1,21MB)
PDF3. PZT 2,5 B - 500.pdf (154,94KB)
PDF4. PZT 2,5 C - 500.pdf (1,22MB)
PDF5. PZT 2,5 D - 500.pdf (1,22MB)
PDF6. PZT 2,5 E - 500.pdf (1,22MB)
PDF7. PZT 2,5 F - 500.pdf (1,22MB)
PDFBIOZ.pdf (64,26KB)
PDFD-01.01.01 - Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf (57,32KB)
PDFD-01.02.04 - Rozebranie elementów dróg.pdf (41,69KB)
PDFD-03.02.01a - Regulacja wysokościowa studzienek kanalizacyjnych.pdf (52,87KB)
PDFD-04.01.01 - Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.pdf (65,53KB)
PDFD-04.02.01 - Warstwa odcinająca.pdf (70,79KB)
PDFD-04.04.04 - Podbudowa z tłucznia.pdf (67,71KB)
PDFD-05.02.01 - Nawierzchnia tłuczniowa.pdf (75,00KB)
PDFD-05.03.03 - Nawierzchnia z płyt betonowych.pdf (52,68KB)
PDFD-06.03.01 - Scinanie i uzupenłnianie poboczy.pdf (48,21KB)
PDFD-08.01.01 - Krawężniki betonowe.pdf (67,42KB)
PDFD-M-00.00.00 - Wymagania ogólne.pdf (137,00KB)
PDFkwalifik.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz - dz. nr 285 i 221 - Przedmiar Robót.pdf (47,93KB)
PDFniekw.Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Klucz - dz. nr 285 i 221 - Przedmiar Robót.pdf (27,30KB)
PDFOpis zagospodarowania.pdf (81,76KB)
PDFPlan orientacyjny.pdf (7,49MB)
PDFPROFIL 1.pdf (29,87KB)
PDFPROFIL 2.pdf (29,81KB)
PDFPROFIL 3.pdf (29,88KB)
PDFPRZEKROJE.pdf (54,40KB)
PDFPRZEKRÓJ 2,5.pdf (77,88KB)
PDFPRZEKRÓJ MIJANKI.pdf (42,08KB)
PDFPZT 2,5 A - 1000.pdf (150,31KB)
PDFPZT 2,5 B - 1000.pdf (151,20KB)
PDFPZT 2,5 C - 1000.pdf (151,49KB)
DOCXSIWZ-KLUCZ.docx (109,84KB)
PDFTABELA ROBÓT ZIEMNYCH.pdf (21,04KB)
PDFTERENY.pdf (145,91KB)
PDFUKŁADANIE PŁYT.pdf (26,00KB)
PDFbzp0.portal.uzp.gov.pl_index-zmiana ogłoszenia 17.05.2016.pdf (105,69KB)
PDFodp.na zapytanie do siwz-16.05.2016.pdf (290,84KB)
DOCXzmieniony zał.nr 4.docx (14,44KB)