Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Konsultacje społeczne dla projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Burmistrz Ujazdu informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd”

Konsultacje społeczne trwać będą od 2 do 24 czerwca 2016 r.

PGN jest dokumentem o znaczeniu strategicznym obejmującym tematykę gospodarki energią na obszarze gminy, jej efektywnego wykorzystania oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Realizacja PGN ma przyczynić się do osiągnięcia przez Polskę celów pakietu klimatyczno – energetycznego do roku 2020, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz redukcji zużycia energii finalnej.

PGN znacznie zwiększa szanse rozwoju lokalnej gospodarki w Gminie dzięki możliwości wykorzystania środków unijnych w latach 2014 – 2020. Posiadanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej zawierającego listę przedsięwzięć wskazanych do realizacji na najbliższe lata może zwiększać szanse uzyskania wsparcia dla szeregu inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

Zachęcamy do zapoznania się z PGN i przekazywania swoich uwag, wniosków za pośrednictwem  formularza konsultacji. Uwagi można zgłaszać do 24 czerwca:

  • w formie elektronicznej:  za pośrednictwem poczty e-mail na adres:  ,

  • pocztą tradycyjną na adres: ATMOTERM S.A., 45-031 Opole, ul. Łangowskiego 4,

  • osobiście:  poprzez złożenie formularza uwag w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ulicy Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.

Więcej informacji na temat PGN udziela przedstawiciel wykonawcy p. Michał Drabek, dostępny pod numerem tel. 734 413 684 lub za pośrednictwem poczty e-mail: drabek@atmoterm.pI


Informujemy również, że Burmistrz Ujazdu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu.

W piśmie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu (WOOŚ.411.2.58.2016.ER) z dnia 23 maja 2016 r. oraz w piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego (NZ.9022.1.111.2016.JG) z dnia 23 maja 2016 r. udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ujazd nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z pismami otrzymanymi od wyżej wymienionych organów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe przy ulicy Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, pok. nr 3.

 

                                                                                                                                                                      Burmistrz Ujazdu

                                                                                                                                                                       Tadeusz Kauch

 

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.docx (16,81KB)
PDFPGN dla Gminy Ujazd.pdf (2,93MB)