Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg nieograniczony na zad.pn.:Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż


Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż.

Numer ogłoszenia: 69925 - 2016; data zamieszczenia: 06.06.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ujazd , ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, woj. opolskie,

tel. 0-77 4048750,4048757,4048757, faks 0-77 4637081.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zimnej
Wódce na potrzeby zabezpieczeń SAG w wodę pitną i ppoż .

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

1. Inwestycja dotyczy wykonania obudowy ujęć wód podziemnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą studni nr 4 na ujęciu w miejscowości Zimna Wódka, położonej na działce nr 488 stanowiącej własność inwestora.

Prace obejmują (wielkości podstawowe): - wykonanie obudowy ujęcia wód podziemnych - studnia nr 4 - 1 kpi - wykonanie odcinka włączeniowego do istniejącego rurociągu wody surowej - 3,Om - montaż pompy głębinowej wraz z koniecznym orurowaniem - 1 kpi - wymiana istniejącego zestawu hydroforowego - 1 kpi - zasilanie studni nr 4 n/n wykonane kablem YKY 4 x 25mm2 - 65,Om - zasilanie ogrzewania awaryjnego wykonane kablem YKY 4 x 10mm2 - 65,Om - układ pomiarowy - 1 kpi Zgodnie z mapą zasadniczą teren uzbrojony jest w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i linie energetyczne podziemne. 1.2 Zaprojektowano: Obudowę studni głębinowej w postaci gotowego prefabrykowanego elementu wraz z kompletnym orurowaniem i armaturą typu LANGE, dla przedmiotowego ujęcia zaprojektowano obudowę z armaturą DN80. Całość elementów obudowy opisano w projekcie oraz pokazano na rys.nr 3 i 4 t j.- część graficzna opracowania. Montaż obudowy mocowany jest na podstawie wylanej z betonu, zasilanie urządzenia automatycznego awaryjnego ogrzewania przewidzieć ze skrzynki elektrycznej w obudowie. Dane techniczne termostatu:

Typ regulatora: R-2001 (AP1 O ) Napięcie zasilania: 220V, 50Hz Max. prąd obciążenia przy: 110A

Zakres temperatur Temp. Załączania: 2 st.C (±O,5C) (bez możliwości regulacji)

Temp. Wyłączania: 4st.C (±O,5C)

Max. prędkość schładzania obiektu: 1st.C/5min

Stopień ochrony obudowy: IP55 Wymiary: 105x105x50mm

Planuje się, że pobór wody ze studni nr 4 będzie się odbywał pompą głębinową typu Hydro Vacuum GCA 5.07 zabudowaną

na głębokości 55,0 m o następującej charakterystyce: Wydajność Qmax = 75,0 m3/h Wysokość podnoszenia Hmax = 67 m
Moc pompy 25,2 kW lub inną o podobnej charakterystyce. Rury pompowe montowane w studni głębinowej projektuje się jako rury stalowe o średnicy DN80 w odcinkach 3-6m z połączeniem kołnierzowym. Dopuszcza się zastosowanie rur pompowych (wznośnych) wykonanych z HDPE o średnicy De90 łączonych poprzez połączenia kołnierzowe. Odcinek włączeniowy od studni nr 4 do istniejącego rurociągu wody surowej zaprojektowano z rur o parametrach: polietylen PE100, SDR17, PN10 i wymiarach: fi 90x5,4 mm. Do połączenia rur PE z armaturą zastosować należy połączenie kołnierzowe (tuleja kołnierzowa z kołnierzem lużnym). (nr 23 na rysunku do projektu). Do zasilania strefy ciśnieniowej zbiornika zastosowano w chwili obecnej zestaw pompowy typ ZH-CR składający się z czterech pomp CR 40 z silnikiem o mocy 2,2 kW.
Zestaw pracuje w układzie stałego ciśnienia zasilania sieci. W związku z podłączeniem dodatkowej studni głębinowej Inwestor przewidział konieczność wymiany istniejącego zestawu hydroforowego. W porozumieniu z Inwestorem projektuje się zestaw hydroforowy typu HYDRO MPC firmy Grundfos wyposażony w cztery pompy typu CR15-5-A-S-A-E-HQQE firmy Grundfos i mocy 4 kW każda. Dopuszcza się zastosowanie innego zestawu równoważnego pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora. Wydajność nominalna każdej pomy 17 m3/h przy nominalne wysokości podnoszenia 55,4m. Dla zasilania w energię dodatkowej studni należy z istniejącej rozdzielni głównej RG wyprowadzić przyłącze kablowe kablem YKY 4 x 25mm2, dla zasilania w energię ogrzewania awaryjnego należy z istniejącej rozdzielni głównej RG wyprowadzić przyłącze kablowe.
Prace związane z układaniem kabla prowadzić zgodnie z PN i PBUE. Pod drogą kabel układać w rurze ochronnej. Budowa dodatkowej studni wiąże się z rozbudową szaf sterowniczych w których to należy dobudować aparaturę sterującą pracą pompy. Wykopy projektuje się jako otwarte o ścianach pionowych, ubezpieczonych wypraskami stalowymi lub skrzyniowymi obudowami stalowymi. Podsypkę stanowić mogą piaski grubo-, średnio- lub drobnoziarniste. Obsypkę należy wykonać z materiału piaszczystego. Zasypkę pozostałej części wykopu należy wykonać warstwami. Prace należy wykonywać także w oparciu o: - Postanowienie RG.6220.6.2015 z dnia 1 października 2015r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. - Decyzja ROS. 6341.29.2015. H P z dnia 1 grudnia 2015r. Starosty
Strzeleckiego o pozwoleniu wodno-prawnym.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załączona w wersji elektronicznej na stronie internetowej Zamawiającego: www.ujazd.pl dokumentacja projektowa, będąca integralną częścią SIWZ: - projekt wykonania robót budowlanych, - pomocniczo przedmiar robót - pomocniczo program funkcjonalno-użytkowy - STWiOR,

Wykonanie zadania obejmuje ponadto:

a) Kompleksową obsługę geodezyjną wraz z powykonawczą inwentaryzacją geodezyjną.

b) Wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz wykonania odpowiednich prób i badań.

c) Organizację, zagospodarowanie i likwidację placu budowy.

d) Sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, jeżeli odrębne przepisy wymagają sporządzenia takiego planu.

e) Sporządzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót i oznakowanie budowy wraz z kosztami z tym związanymi.

f) Wywóz materiałów rozbiórkowych nie nadających się do odzysku na miejsce składowania zgodnie z obowiązującymi przepisami.

g) Składowanie w rejonie placu budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego zdemontowanych materiałów nadających
się do odzysku po uprzedniej akceptacji inwestora.

h) Przywrócenie terenu po zakończeniu robót do stanu pierwotnego.

i) Zebranie odpadów powstałych w wyniku realizacji zamówienia oraz przekazanie ich do odzysku, unieszkodliwienia lub składowania. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające złożenie wytworzonych odpadów na składowisku.

2. Szczegółowy zakres robót, w tym również robót przygotowawczych i rozbiórkowych określa także przedmiar robót stanowiący załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, który stanowi formę pomocniczą do wyszacowania ceny
ofertowej.

3. Dokumentacja techniczna wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót stanowią odpowiednio załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Dokumentację sporządzono na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, który stanowi załącznik pomocniczy w realizacji inwestycji.
Wszędzie tam gdzie w dokumentacji projektowej występuje konkretny producent materiału lub urządzenia,
Zamawiający dopuszcza zastosowanie równoważnych materiałów lub urządzeń innego producenta pod
warunkiem, że spełniają one wymagania określone projektem oraz STWiO.

II.1.5)

Nie przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8,45.11.11.00-8, 45.23.30.00-9, 45.23.20.00-2,
45.31.00.00-3, 45.33.20.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 10.000,00 zł
(słownie: dziesięć tysięcy złotych 0/100). Wykonawca, który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, tj. w terminie do dnia 2016-06-20 do godz. 9:00 Wadium może być wniesione w formach określonych wart. 45 ust. 6 ustawy Pzp. Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Leśnicy Nr konta 24 8907 1021 2003000634700004 ; o zachowaniu terminu wniesienia wadium decyduje dzień i godzina uznania kwotą wadium rachunku bankowego Zamawiającego; z dopiskiem wadium: wpisani nazwę zadania, (a dowód wpłaty lub jego kopię, potwierdzoną
przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty - zapis fakultatywny). Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
Szczegółowe informacje opisano w części 12 SIWZ

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Ocena spełnienia przedstawionych poniżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia (gdy dołączone dokumenty potwierdzają wymogi Zamawiającego) lub nie spełnia (gdy - z zastrzeżeniem zapisów art. 26 ust. 3 u.p.z.p. - dołączone do oferty dokumenty nie potwierdzają spełnienia warunków lub brak jest tych dokumentów). O udzielenie zamówienia określonego w części 3 SIWZ mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: -nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp; -spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust. 1 ustawy Pzp; - zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie studni głębinowej o wydajności min. Q= 60,0 m3/h, min. wysokości podnoszenia h=60m wraz z infrastrukturą towarzyszącą każda, -dysponują przy realizacji zamówienia osobami posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; -są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 200000,00 zł. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, że będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia (załącznik nr 6) podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu.
Dokument z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób wyraźny i jednoznaczny wolę udzielenia wykonawcy, ubiegającemu się o zamówienie odpowiedniego zasobu oraz wskazywać: -jaki jest zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, -w jaki sposób zostaną wykorzystane zasoby innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, -jakiego charakteru stosunki będą łączyły wykonawcę z innym podmiotem, -jaki jest zakres i w jakim okresie inny podmiot będzie brał udział przy wykonywaniu zamówienia.

Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych wart. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te brały będą udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca przedstawi w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp ( załącznik nr 2a) oraz dokumenty wyszczególnione w części 9 pkt. 1 ppkt. 3,4 i 5. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 2b, odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy. Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawcy muszą przedłożyć dokumenty określone w części 9 siwz. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 1, 5 musi spełnić każdy z wykonawców. Warunki, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2, 3, 4 wykonawcy mogą spełnić je łącznie. -Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. -Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. -Oferta musi być podpisana w taki sposób, by poprawnie zobowiązywała wszystkich partnerów. -Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem Umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani do zawarcia Umowy regulującej ich współpracę. Przed podpisaniem Umowy, Wykonawcy muszą przedłożyć Zamawiającemu Umowę, opisującą: -przyjętą formę prawną, -określającą szczegółowo sposób współdziałania w wykonywaniu usług, -wskazanie zawiązania jej co najmniej na czas nie krótszy, niż czas trwania umowy, powiększony o okres trwania rękojmi, -zawierającą zapis dotyczący solidarnej odpowiedzialności w zakresie realizowanego zamówienia, -wskazującą sposób dokonywania płatności dla Wykonawcy wspólnie realizującego zamówienie poprzez ustanowionego Lidera. -Wypełniając formularz oferty należy wpisać dane (nazwa, adres itd.) Pełnomocnika (Lidera) oraz wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. W innych dokumentach (załączniki) powołujących się na Wykonawcę w miejscu np. nazwa, adres Wykonawcy, należy wpisać dane dotyczące
Pełnomocnika (Lidera) i Wykonawcy, którego dany dokument (załącznik) dotyczy.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Warunek zostanie spełniony jeśli Wykonawcy zrealizowali w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w tym okresie, minimum 2 roboty budowlane polegające na budowie studni głębinowej o wydajności min. Q= 60,0 m3/h, min. wysokości podnoszenia h=60m wraz z infrastrukturą towarzyszącą każda, (wg załącznika nr 4 do siwz) wraz z podaniem: nazwy zadania i jego wartości, daty i miejsca wykonania oraz nazwy Zmawiającego oraz załączeniem dowodów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, w celu potwierdzenia spełnienia warunku;

Dowodami mogą być: -poświadczenia lub -inne dokumenty - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczeń o których mowa powyżej. W przypadku, gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w części 8 pkt 2 ppkt 3. niniejszej SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w części 9 pkt 1 ppkt 6. niniejszej SIWZ; W razie konieczności szczególnie, gdy wykaz lub dowody, o których mowa powyżej budzą wątpliwości lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, Zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz, którego roboty budowlane były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu; W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane ( Dz. U. poz. 231) Wykonawca w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie, określone w § 1 ust.1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r ( Dz.U. Nr 226, poz. 1817 ); Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca, posiadającymi uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych i posiadających aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (wg załącznika nr 5 do siwz). Wykonawca złoży oświadczenie, że w/w osoby posiadają wymagane uprawnienia budowlane (wg załącznika nr 5a do siwz). Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

-potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

-wykaz robót budowlanych wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

  III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

  III.6) INNE DOKUMENTY

  Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

  ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY, ZAŁĄCZNIK NR 2.a OŚWIADCZENIE braku podstaw do wykluczenia w odniesieniu do podmiotów na zasobach których Wykonawca polega wykazując spełnianie warunków, o których mowa wart. 22 ust. 1 ustawy Pzp, a które to podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia, ZAŁĄCZNIK NR 6 ZOBOWIĄZANIE PODMIOTU TRZECIEGO do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, ZAŁĄCZNIK NR 7 zaparafowany wzór umowy

  SEKCJA IV: PROCEDURA

  IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

  IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

  IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

  IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
  1 - Cena - 90

  2 - gwarancja - 10

  IV.3) ZMIANA UMOWY

  przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
  której dokonano wyboru wykonawcy:

  Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

  Umowa w sprawie niniejszego zamówienia podlegać będzie aneksowaniu w trybie art. 144 ust. 1 ustawy. W szczególności aneksowaniu podlegać może: -Zmiana specjalistów przedstawionych w ofercie, jedynie za uprzednią pisemną zgodą zamawiającego. -Wykonawca z własnej inicjatywy może zaproponować zmianę specjalistów w następujących przypadkach: śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych specjalisty, nie wywiązywania się specjalisty z obowiązków wynikających z umowy, jeśli zmiana specjalisty jest konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacja). -Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany specjalisty, jeżeli uzna, że nie wykonuje on swoich obowiązków wynikających z umowy. W przypadku zmiany specjalisty nowy specjalista musi spełniać wymagania określone dla danego specjalisty.
  Wykonawca zobowiązany jest zmienić specjalistę zgodnie z żądaniem Zamawiającego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiającego. -Wykonawca może przedłużyć termin wykonania przedmiotu umowy w przypadku: wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkującej koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia, wystąpienia siły wyższej (powódź, huragan, katastrofa budowlana, deszcz nawalny, pożar, uderzenie pioruna, zapadanie lub osuwanie się ziemi, zalanie, uderzenie pojazdu) lub warunków pogodowych nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych lub jakościowych realizowanych robót. Podstawą żądania przedłużenia terminu umownego jest przerwanie robót przez Zamawiającego, potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy, wystąpienie okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację w wyznaczonym terminie przedmiotu zamówienia bez usunięcia bądź likwidacji powyższych okoliczności lub zdarzeń niezależnych od stron umowy, których wystąpienia nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy. Warunkiem zmiany terminu umownego realizacji przedmiotu zamówienia w w/w przypadku jest pisemne stwierdzenie przez Zamawiającego konieczności zmiany terminu umownego. Zmiany może inicjować każda ze stron umowy wyłącznie w formie pisemnej, określając warunki jej dokonania, biorąc pod uwagę w szczególności: opis zmiany, uzasadnienie zmiany, koszt zmiany i sposób jego wyliczenia, wpływ zmiany na wysokość wynagrodzenia, czas wykonania zmiany, wpływ zmiany na termin zakończenia umowy, konieczność sporządzenia aneksu do umowy. Postanowienia umowy Zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do siwz.

  IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
  www.bip.ujazd.pl

  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd .

  IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd, Sekretariat pok.nr 7 .
  IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

  IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:

  nie dotyczy.

  IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

  PDFogłoszenie UZP-06.06.2016.pdf (3,72MB)
  PDFProgram funkjonalno-użytkowy.pdf (10,27MB)
  PDFProjekt.pdf (1,97MB)
  PDFprzedmiar robót.pdf (244,00KB)
  DOCXSIWZ-studnia nr 4.docx (113,38KB)
  PDFspecyfikacja dla SUW Zimna Wódka.pdf (137,06KB)

 • PDFpytania i odpowiedzi do SIWZ-13.06.2016.pdf (1,10MB)

 • PDFogł.o zmianie ogłoszenia.pdf (106,18KB)

 • PDFinformacja z otwarcia ofert.pdf (343,81KB)