Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowaniaw sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 10576O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrast. tech. na terenie KSSE w Ujeździe

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

 

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U.  z 2016r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 15.04.2016r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego - Pracownia Projektowa „PROKOM”, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 I p., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa drogi publicznej nr 105786O, na północ od ul. Europejskiej, wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe, na działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas drogowy, nr:

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Olszowa, ark. m. 3
- 301/1 (działka nr 301/1 o pow. 0,1122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki gminnej nr 301 na działki o nr 301/1 i 301/2:         działka  nr 301/1 i działka nr 301/2 o pow. 0,4178 ha, pozostają we władaniu dotychczasowego waściciela,
264/8 (działka nr 264/8 o pow. 0,0317 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 264/5 na działki o nr 264/8 i nr 264/9; działka nr 264/9 o pow. 31,4377 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Sieroniowice, ark. m. 4
- 90/1 (działka nr 90/1 o pow. 0,0694 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 90 na działki o nr 90/1 i nr 90/2; działka nr 90/2 o pow. 3,1212 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
- 89/1 (działka nr 89/1 o pow. 0,0122 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 89 na działki o nr 89/1 i nr 89/2; działka nr 89/2 o pow. 0,6348 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela);

jednostka ewidencyjna Ujazd, obręb ewidencyjny Zimna Wódka, ark. m. 1
- 30/1 – działka gminna, drogowa,
- 31/1 (działka nr 31/1 o pow. 0,1992 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 31 na działki o nr 31/1 i 31/2; działka nr 31/2 o pow. 2,1608 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem           o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 06 czerwca 2016r. do 27 czerwca 2016r.

 

                                                                                                                                                                                              z up. Starosty

                                                                                                                                                                                             Teresa Wanecka

                                                                                                                                                                                             Naczelnik Wydziału

                                                                                                                                                                                  Architektoniczno-Budowlanego