Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Starosty Strzeleckiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną na terenie KSSE w Ujeździe

O B W I E S Z C Z E N I E

ST A R O S T Y    S T R Z E L E C K I E G O

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 2031) oraz art. 49 i art. 10 § 1 ustawy z 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 23)

z a w i a d a m i a m,

że dnia 15.04.2016r. na wniosek Burmistrza Ujazdu – 47-143 Ujazd, Sławięcicka 19, działającego przez pełnomocnika Pana Kazimierza Kurowskiego - Pracownia Projektowa „PROKOM”, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 I p., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. budowa ronda wraz z infrastrukturą techniczną, na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Ujeździe, na działkach w liniach rozgraniczających teren inwestycji, stanowiący pas drogowy, obręb ewidencyjny Zimna Wódka, jedn. ewid. Ujazd, ark.m. 1, nr:

30/1, 30/2, 29/26, 29/8, 29/10, 29/12, 28/2, 26/1, 30/3 (działki gminne),
32/4 (działka nr 32/4 o pow. 0,1289 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 32/1 na działki o nr 32/4 i 32/5: działka nr 32/5 o pow. 1,4301 ha – pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela),
32/6 (działka nr 32/6 o pow. 0,3642 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki gminnej nr 32/2 na działki o nr 32/6 i 32/7; działka nr 32/6 i działka nr 32/7 o pow. 0,0733 ha, pozostają we władaniu dotychczasowego właściciela,
32/8 (działka nr 32/8 o pow. 0,0355 ha – do zajęcia pod drogę, powstała po podziale działki nr 32/3 na działki o nr 32/8 i 32/9; działka nr 32/9 o pow. 0,3914 ha pozostaje we władaniu dotychczasowego właściciela).

Z dniem zawiadomienia nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa, bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

W terminie 21 dni od dnia ukazania się obwieszczenia można w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich – Wydział Architektoniczno-Budowlany, ul. Jordanowska 2, II piętro, pokój nr 212, (w godzinach pn. 7.30÷17.00, wt.-czw. 7.30÷15.30, pt. 7.30÷14.00), zapoznać się z zamierzeniami wnioskodawcy.

Obwieszczenie wywiesza się na okres od 06 czerwca 2016r. do 27 czerwca 2016r.

                                                                                                                                                                                              z up. Starosty

                                                                                                                                                                                             Teresa Wanecka

                                                                                                                                                                                             Naczelnik Wydziału

                                                                                                                                                                                  Architektoniczno-Budowlanego