Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Burmistrza Ujazdu dot. kosultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA  UJAZDU

 

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016, poz. 353),

podaje się do publicznej wiadomości

następujące informacje:

 

Burmistrz Ujazdu przystąpił do opracowywania projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023.

Rewitalizacja stanowi proces, wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony  w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki. LPR jest dokumentem, który umożliwi Gminie odpowiednie prowadzenie skoncentrowanej terytorialnie oraz przemyślanej rewitalizacji.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) oraz na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) Burmistrz Ujazdu informuje o rozpoczęciu procedury konsultacji społecznych dotyczących projektu: „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd do roku 2023”.  

Konsultacje społeczne trwać będą od 23.08 do 13.09.2016 r.

Zachęcamy wszystkich interesariuszy Programu Rewitalizacji do zapoznania się z treścią projektowanego dokumentu:

  • w Urzędzie Miejskim w Ujeździe,  w godzinach pracy urzędu,
  • na stronie internetowej Biuletynu Informacji Urzędu Miejskiego w Ujeździe pod adresem http://bip.ujazd.pl/.

Uwagi i wnioski do projektu Programu Rewitalizacji będzie można składać do końca trwania konsultacji społecznych, tj. do dnia 13.09.2016 r.  za pośrednictwem:

  • poczty tradycyjnej, na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd oraz na adres Wykonawcy tj. ATMOTERM S.A., ul. Łangowskiego 4, 45-031 Opole, fax. (77)44 26 695,
  • ustnie do protokołu w Urzędzie Miejskim w Ujeździe, w godzinach pracy urzędu,
  • w formie elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: inwestycje@ujazd.pl lub na adres Wykonawcy: rewitalizacja@atmoterm.pl

Informujemy również, że Burmistrz Ujazdu wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu oraz do Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania niezbędnych decyzji w zakresie uczestnictwa w procedurze Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz uzyskania stosownych opinii i uzgodnień dla projektu dokumentu.

W piśmie od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu nr WOOŚ.411.2.78.2016.AW z dnia 11.07.2016r. oraz w piśmie od Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego NZ.9022.1.152.2016.JG z dnia 13.07.2016r. udzielono zgodnej odpowiedzi, iż Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd nie wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Z pismami otrzymanymi od wyżej wymienionych organów można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Ujeździe.

 

Burmistrz Ujazdu

/-/ Tadeusz Kauch

 

DOCXFormularz zgłaszania uwag podczas konsultacji społczenych.docx (17,51KB)
PDFLokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Ujazd.pdf (5,73MB)
 

Projekt współfinansowany w formie dotacji celowej ze środków budżetu Państwa, w tym w 15% ze środków krajowych i w 85%  ze środków Funduszu Spójności z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

image001.png