Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZAPYTANIE OFERTOWE-OPRACOWANIE SWI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

ZAPYTANIE OFERTOWE NR GT.7011.18.2016

Zamówienie publiczne o wartości szacunkowej poniżej  30 000 euro

NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Dla zadania inwestycyjnego pn.:

„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ GMINY UJAZD”

 

Planowanego do realizacji z programu RPO WO 2014-2020

w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania

5.1 Ochrona różnorodności biologicznej

Konkurs nr RPOP.05.01.00-IZ.00-16-001/16

 

 

 1. ZAMAWIAJACY

GMINA UJAZD

ul. Sławięcicka 19

47-143 Ujazd

Tel. 077 404 87 50, fax. 077 4048763

NIP 756-18-78-270

REGON 531413290

www.ujazd.pl, e-mail: inwestycje@ujazd.pl

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.   Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji, wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie oraz formularza oddziaływania na środowisko, dla zadania inwestycyjnego pn.:

„OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ GMINY UJAZD” planowanego do realizacji z programu RPO WO 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego

I nabór wniosków o dofinansowanie projektów określonych dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej.

Zakres zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentów zgodnych z obowiązującymi prawem oraz aktualnymi wytycznymi  w zakresie opracowania i zawartości studiów wykonalności inwestycji oraz wniosku aplikacyjnego na podstawie wytycznych oraz załączników zamieszczonych  na stronie internetowej Województwa Opolskiego http://rpo.opolskie.pl/?p=18284, w tym m.in. zgodnie z:
-  z regulaminem planowanego konkursu 5.3.1 i ewentualnymi wprowadzonymi zmianami, a także następującymi dokumentami:

 1. Regulamin konkursu 5.1
 2. Etapy konkursu (EFRR).
 3. Instrukcja przygotowania wersji elektronicznej i papierowej wniosku o dofinansowanie projektu (EFRR).
 4. Wzór wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 5. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie (EFRR).
 6. Wzory załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 7. Instrukcja wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR dla pozostałych wnioskodawców.
 8. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
 9. Kryteria wyboru projektów dla działania 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.
 10. Lista wskaźników na poziomie projektu dla działania 5.1Ochrona różnorodności biologicznej RPO WO 2014-2020.

  INNE DOKUMENTY OBOWIĄZUJĄCE W NABORZE:

 1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.
 2. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Zakres Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (wersja nr 13).
 3. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
 4. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
 5. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.
 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
 7. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na lata 2014-2020.
 8. Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020.
 9. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie dokumentowania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.
 10. Regulamin Pracy Komisji Oceny Projektów oceniającej projekty w ramach EFRR RPO WO 2014-2020 (wersja nr 5).
 11. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
 12. Wytyczne Instytucji Zarządzającej do przeprowadzania kontroli w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 13. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020.
 14. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kontroli realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.

DOKUMENTY POMOCNICZE:

 1. Komunikat instytucji zarządzającej w sprawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 2. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych do 27.07.2016 r.
 3. Lista sprawdzająca do autokontroli w zakresie stosowania prawa zamówień publicznych (PZP) dla Beneficjentów funduszy unijnych dla postępowań wszczętych po 27.07.2016 r.
 4. Lista sprawdzająca do autokontroli przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadą konkurencyjności

Zamawiający dostarczy Wykonawcy posiadane informacje w oparciu, o które Wykonawca opracuje SWI, wniosek aplikacyjny oraz zał. do wniosku (formularz oddziaływania na środowisko), w tym opisy zadań w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Wykonawca będzie dokonywał interpretacji zapisów studium wykonalności inwestycji na każdorazowe żądanie Zamawiającego, przez okres 18 miesięcy od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru, polegającej na udzielaniu wyjaśnień tych zapisów, dla których Zamawiający wskaże więcej niż jedną możliwą interpretację. Odpowiedź na zapytanie zostanie  dostarczona do 5 dni od daty otrzymania żądania.

Jeżeli przy wykorzystaniu opracowania przy aplikacji projektu o dofinansowanie zostaną zgłoszone zastrzeżenia przez właściwą Instytucję ogłaszającą nabór i weryfikującą poprawność sporządzenia aplikacji w zakresie SWI, Wykonawca zobowiązuje się do ich uzupełnienia, wyjaśnienia i dostosowania opracowania do stawianych wymogów w terminie uzgodnionym z Zamawiającym przez okres 18 miesięcy  od dnia podpisania protokołu ostatecznego odbioru.

Zamawiający dostarczy Wykonawcy posiadane informacje w oparciu o które Wykonawca opracuje SWI w terminie do 5 dni roboczych od daty zawarcia umowy.

Przedmiot zamówienia należy złożyć w formie papierowej oraz na nośniku elektronicznym, dokumenty winny być w języku polskim, forma papierowa/drukowana ostatecznej wersji dokumentów –  po 3 egz.,  wersja elektroniczna - na elektronicznych nośnikach informacji w plikach w formacie .pdf .oraz plikach źródłowych możliwych do edycji (.doc, .docx, .xls).

Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z wykonaniem usługi leży po stronie wykonawcy. Wykonawca w ramach opracowania przedmiotu zamówienia wykona wszelkie dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem w zakresie niezbędnym do późniejszej prawidłowej realizacji inwestycji.

Potwierdzeniem odbioru przedmiotu zamówienia będzie protokół zdawczo - odbiorczy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, iż przedmiot zamówienia został wykonany zgodnie z umową, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, regulaminem naboru, normami, obowiązującymi przepisami oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

2. Składanie ofert  wariantowych :    nie dopuszcza się   

3. Składanie ofert  częściowych :    nie dopuszcza się   

4. Zamawiający  nie przewiduje zamówień uzupełniających

 1. O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ WYKONAWCY, KTÓRZY SPEŁNIAJĄ PONIŻSZE WARUNKI:
 2. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 3. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia:

Wymaga się, aby wykonawca przedstawił na wykazie załączonym swojej oferty, wykonane w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – min 2 usługi , polegające na opracowaniu studium/studiów wykonalności projektów inwestycyjnych wraz z wnioskiem aplikacyjnym, które uzyskały dofinansowanie w ramach środków pomocowych.

Zamawiający będzie oceniał powyższy warunek na podstawie złożonych dokumentów potwierdzających spełnienie warunku. Ocena dokonana będzie systemem spełnia/nie spełnia. Z treści dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca dany warunek spełnił.

 1. posiadają lub dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. posiadają lub dysponują osobą zdolną do wykonania zmówienia: Wykonawca wskaże osoby do wykonania niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji zawodowych, doświadczenia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, które spełniają następujące warunki:

- minimum jedna osoba do wykonania zamówienia, która będzie pełnić funkcję koordynatora procesu posiadająca: - wykształcenie wyższe ekonomiczne, - doświadczenie zawodowe polegające na kierowaniu lub zarządzaniu lub koordynowaniu, w co najmniej 1 projekcie obejmującym swoim zakresem przygotowanie SWI i wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie – WARTOŚĆ OCENIANA

 1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: Zamawiający nie określa sposobu spełnienia tego warunku.
 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Warunek zostanie spełniony, jeżeli dostawca przedłoży aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

Z treści dokumentów załączonych do oferty musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki wykonawca spełnił. Wykonawca musi wykazać spełnienie każdego z warunków. Niespełnienie, któregokolwiek warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

IV.          TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, GWARANCJA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:   do 16 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy lecz nie krócej niż 2 (dwa) dni przed końcem naboru ( w przypadku zmiany regulaminu bądź wydłużenia terminu naboru) – WARTOŚĆ OCENIANA

Wymagana gwarancja : minimum 18 m-cy                                                       

V.           OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY, ZAWARTOŚĆ OFERTY

1 . Opis sposobu przygotowania oferty

a)    Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b)    Ofertę należy napisać w języku polskim w sposób trwały ( na maszynie do pisania, komputerze, długopisem lub nieścieralnym atramentem)

c)    Oferta powinna być podpisana przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy. 

d)    Wszystkie strony oferty oraz wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

e)    Ofertę należy przygotować na lub w oparciu o formularz stanowiący zał. nr 1 do niniejszej zaproszenia.

f)   Do oferty mają być dołączone załączniki wymienione w niniejszym zaproszeniu (załączniki do oferty stanowią jej integralna część i powinny być czytelnie oznaczone)

g)   Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 dni.

2.  Zawartość oferty:

Składając ofertę na niniejsze zamówienie Wykonawca zobowiązany jest przedstawić następujące dokumenty:

a)    Formularz oferty

b)   Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert  (np. KRS, CEIDG), 

c)   oświadczenie że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowym zapewniającym wykonanie zamówienia

d)  zaparafowany wzór umowy

VI.          OPIS SPOSOBU USTALENIA CENY

Cenę oferty należy obliczyć w oparciu o dotychczasową wiedzę i zdobyte doświadczenie. Wyliczona cena

( wynagrodzenie wykonawcy ) , odpowiadać ma zakresowi robót przedstawionemu w opisie przedmiotu zamówienia i jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Zawiera ona ponadto koszty wynikające wprost z charakteru wykonywanych robót, jak również: koszty administracyjne, koszty dojazdów, koszty ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia.

Rozliczenia dokonywane będą w złotych polskich. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walutach obcych.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego z dniem ostatecznego odbioru przedmiotu zamówienia lub jego części nieograniczone autorskie prawa majątkowe do korzystania i rozporządzania wynikami prowadzonych prac, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia.

Cena całkowita brutto – WARTOŚĆ OCENIANA

VII.        MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:

Ofertę można złożyć w siedzibie Zamawiającego ( Urząd Miejski w Ujeździe) w zamkniętej kopercie opieczętowanej pieczęcią składającego ofertę  wraz z  dopiskiem:

Oferta na:

NA OPRACOWANIE STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI WRAZ Z WNIOSKIEM APLIKACYJNYM O DOFINANSOWANIE I FORMULARZEM ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oferta winna być złożona do dnia 21.10.2016 do godz. 12.00 .

Zamawiający dopuszcza także składanie ofert drogą mailową na adres: inwestycje@ujazd.pl

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów pisemnie.

VIII.       OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

Nr

Nazwa kryterium

Waga

1

Cena całkowita brutto

60 %

2

Termin wykonania studium wykonalności inwestycji

10 %

3

Doświadczenie koordynatora procesu

30%

Punkty przyznawane za podane wyżej kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium

Wzór

1

Cena całkowita brutto [zł]  Liczba punktów = (Cmin/Cof) * 100 * waga

gdzie:  - Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert ;     - Cof – cena badanej oferty

2

Termin wykonania studium Wykonalności Inwestycji [dni] Liczba punktów = ( Tmin/Tof ) * 100 * waga

gdzie:  - Tmin – najniższa spośród wszystkich ofert ;  - Tof – podana w ofercie

Uwaga!  Termin należy podać w dniach.

Zamawiający odrzuci oferty, które będą zakładały termin dłuższy niż 16 dni kalendarzowych.

W przypadku nie podania w ofercie terminu przekazania Zamawiający przyjmie do oceny ofert termin  16 dni kalendarzowych.

3

Zamawiający w ramach kryterium doświadczenie koordynatora procesu będzie przyznawał punkty za doświadczenie osoby wskazanej w ofercie, jako Koordynator procesu.

W przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że osoba wskazana, jako koordynator procesu posiada doświadczenie polegające na kierowaniu lub zarządzaniu lub koordynowaniu w projektach obejmujących swoim zakresem przygotowanie SWI dla przedsięwzięć z obszaru bioróżnorodności, które uzyskały dofinansowanie  w ilości:

 

- od 1 do 2 SWI wraz z wnioskiem aplikacyjnym, które uzyskały dofinansowanie – 10 pkt;

- od 3 do 4 SWI wraz z wnioskiem aplikacyjnym, które uzyskały dofinansowanie – 20 pkt;

- 5 i więcej SWI wraz z wnioskiem aplikacyjnym, które uzyskały dofinansowanie – 30 pkt.

 

Wskazany w ofercie Koordynator będzie pełnił funkcję koordynatora procesu przy realizacji zamówienia objętego niniejszym postępowaniem. Zamawiający dopuszcza zmianę osoby pełniącej tą funkcję, pod warunkiem, że Wykonawca, wykaże, że nowa proponowana osoba posiada nie mniejsze doświadczenie niż wykazane dla koordynatora procesu w złożonej ofercie.

Wykonawca zobowiązany jest wykazać doświadczenie Koordynatora w sposób precyzyjny.

IX.          INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich informacji i wyjaśnień udziela :

Katarzyna Tomczyk  tel. (77) 404 87 58, lub w dniach: pon.-pt. godz. 8:30-14:30, w siedzibie Zamawiającego pokój nr.3, e-mail : inwestycje@ujazd.pl  lub fax (77) 404 87 63

 X. ZAŁĄCZNIKI
 

- oferta cenowa – zał. Nr 1

- oświadczenie – zał. Nr 2

- istotne postanowienia umowy

PDFGmina Ujazd- zapytanie-12.10.2015 różnorodność biologiczna.pdf (675,44KB)