Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”


Gmina Ujazd w oparciu o art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r., poz. 217), jako projektodawca (podmiot ubiegający się o dofinansowanie) w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1 Ochrona różnorodności biologicznej, ogłasza otwarty nabór Partnera zainteresowanego wspólną realizacją projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji w/w projektu. Celami głównymi projektu są odbudowa zdegradowanego stawu wiejskiego w Starym Ujeździe (inwestycja będzie obejmowała działania prowadzące do odtworzenia naturalnego krajobrazu, działania te spowolnią odpływ wody i zatrzymanie jej znacznej ilości w stawie co pozwoli na ochronę terenów wodno-błotnych wokół stawu) oraz zagospodarowanie parku miejskiego w Ujeździe (przewiduje się wykonanie ścieżki edukacyjnej - informującej o gatunkach chronionych występujących w parku, wykonanie przystani kajakowej przy rzece Kłodnica, utworzenie strefy rekreacyjnej tj. miejsce do grillowania, zadaszone miejsce do siedzenia, ławki, kosze na śmieci, wykonanie oświetlenia, założenie budek lęgowych dla ptaków chronionych).

Gmina Ujazd wyraża wolę współpracy z potencjalnym Partnerem we wszystkich obszarach związanych z planowaną inwestycją zgodnie z dokumentami wykonawczymi dla konkursu
nr RPOP.05.01.00-IŻ.00-16-001/16 dostępnych na stronie http://rpo.opolskie.pl/?p=18284 Liderem projektu będzie Gmina Ujazd.

Partnerami w Projekcie mogą być następujące podmioty:

- jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia i porozumienia;

- jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną;

-  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

- Parki Krajobrazowe;

- rezerwaty przyrody;

- organizacje pozarządowe w tym ekologiczne prowadzące działalność nonprofit w obszarze objętym wsparciem w ramach działania;

- jednostki sektora finansów publicznych;

- uczelnie wyższe;

- przedsiębiorstwa*.

*Podmioty (w tym spółki prawa handlowego), wykonujące usługi publiczne, w których większość udziałów lub akcji posiada województwo opolskie, powiat, gmina, miasto, związek międzygminny lub Skarb Państwa lub podmioty wybrane w trybie przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wykonujące usługi publiczne w obszarze objętym wsparciem w ramach działania na podstawie odrębnej, obowiązującej umowy, zawartej z jednostką samorządu terytorialnego (również na zasadach partnerstwa publiczno-prywatnego).

Przy wyborze Partnera będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
  2. Oferowany wkład potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa (np. zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne, wkład finansowy)
  3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.
  4. Współpraca z projektodawcą w trakcie przygotowania projektu/wniosku o dofinansowanie,
  5. Wielkość wniesionego wkładu finansowego partnera w budżet projektu (warunek nie jest konieczny)

Oferty należy składać do 09 listopada 2016 roku, do godziny 11:00 w zamkniętej kopercie z adnotacją „Otwarty nabór Partnera w projekcie Ochrona bioróżnorodności biologicznej gminy Ujazd”, osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Ujeździe lub listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: Urząd Miejski w Ujeździe, ul. Sławięcicka 19, 47-143 Ujazd 

Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć:

  • Aktualny wydruk z KRS lub zaświadczenie z CEIDG lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących – kserokopia potwierdzona za zgodność z oryginałem, 
  • Podpisane oświadczenie

Wybór partnera nastąpi według listy rankingowej.

Wyniki naboru opublikowane zostaną w dniu 10 listopada 2016 roku, w biuletynie informacji publicznej gminy Ujazd

Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo do:

- wyboru tylko jednego Partnera do wspólnej realizacji projektu,

- negocjowania warunków realizacji poszczególnych działań w ramach projektu z wybranym Partnerem,

- unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

Powyższe ogłoszenie nie stanowi ogłoszenia w rozumieniu przepisów o zamówieniach publicznych oraz o działalności pożytku publicznego.

Dodatkowych informacji na temat naboru udziela Katarzyna Tomczyk – Kierownik Referatu Inwestycji, Spraw Komunalnych i Koordynacji Programów Unijnych, tel. 0774048758


DOCZałącznik nr 1_Formularz ofertowy.doc (63,00KB)

PDFZala…cznik nr 2_Os›wiadczenia.pdf (402,71KB)